temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Pressemeldinger og uttalelser

STORE UTFORDRINGER OG STORT ENGASJEMENT
ÅRSMØTE I ØSTENSJØVANNETS VENNER 27.03.2012

På foreningens årsmøte tirsdag 27. mars på Oppsal Samfunnshus ble det fremlagt en usedvanlig fyldig årsberetning. Dette gjenspeiler et meget aktivt år der svært mange mennesker har deltatt i mange og store prosjekter, sier foreningens leder Amund Kveim.

Kamp mot fremmede plantearter, høsting av vasspest, rydding av beitemark, etablering av fugleobservasjons-skjul, Våtmarksenter på Bakkehavn gård og kartlegging av artsmangfold er blant de mange store prosjektene foreningen har arbeidet med det siste året. I tillegg til styrets arbeid og de mange dugnadene har en egen arbeidsgruppe, i hovedsak bestående av pensjonister, utført rundt 1.100 arbeidstimer ved vannet. Jeg blir både stolt og imponert over engasjementet og det de har klart å utrette, sier Kveim. De er seige til å jobbe og det er tydelig de trives med oppgavene og det sosiale fellesskapet. Nå er det på høy tid at også Oslo kommune øker sitt aktivitetsnivå i området; det er tross alt et offentlig ansvar å forvalte område og gjennomføre den nødvendige skjøtsel. Vårt arbeid skal jo være et supplement og ikke en erstatning for kommunens innsats.

Årsmøtet valgte også denne gang Amund Kveim som leder for et nytt år. Det er utrolig givende å jobbe for en slik sak og med en slik organisasjon, men det er også krevende sier Kveim og tar på seg sitt 13. år som leder. Med i styret fortsetter Finn Arnt Gulbrandsen, Leif-Dan Birkemoe, Audun Brekke Skrindo, Tore Nesbakken og Eirik Wærner. Nytt styremedlem er Øyvind Mæland som var en sentral person i foreningens tidlige år og som nå gjør comeback. Johan Mollatt og Paul Fekjær fortsetter som varamedlemmer og får følge av de nyvalgte Per Nygaard og Lise M. Johansen.
Etter selve årsmøtet holdt biologen Audun Brekke Skrindo et flott foredrag og viste bilder fra sin studietur til New Zealand. De fremmøtte fikk i tillegg til en lærerik presentasjon av landets unike dyreliv høre hvorledes det lokale arbeidet med naturområder og biologisk mangfold er organisert, og hvorledes det arbeides for å unngå at de stedegne artene fortrenges av arter som bevist eller ubevist er innført av mennesker.

Et stort antall medlemmer er en forutsetning for å kunne drive foreningens arbeid og få gjennomslag for viktige saker. Foreningen vil derfor svært gjerne ha flere medlemmer, og medlemskap kan tegnes via hjemmesidene www.ostensjovannet.no , e-post : medlem@ostensjovannet.no , eller ved henvendelse til Østensjøvannets Venner, Postboks 77 Oppsal, 0619 Oslo. Arbeidsgruppen, som møtes mandager fra 1030 til 1400, ønsker seg også flere medlemmer. Interesserte kan kontakte oss på telefon 481 58 776.

Østensjø, 28. mars 2012
For mer informasjon : Amund Kveim, tlf. 975 44 552 eller e-post: amund.kveim@ostensjovannet.no