temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Lokale navn på arealene i Østensjøområdet miljøparkKart med lokalnavn

Det er mange lokale navn på små enger, skogholt, jorder også videre. Her er et kart med de navnene som Østensjøvannets Venner opererer med i sin omtale av området. Du vil også finne mange av disse navnene i artikler i vårt tidsskrift, Sothøna, på nettsidene og andre steder. Kom gjerne med kommentarer til foreningen dersom du har noen nye navn på steder, som vi dermed kan inkludere i kartet.

Turvei rundt hele vannet

Turveien går langs vannet på øst- og vestsiden med unntak av partiet over Tallberget på nordvestsiden. Starter man fra nordenden og velger vestsiden møter man derfor raskt sterk stigning opp mot Manglerudhallen. Deretter er det et flatt parti før veien bratt går ned til vannet igjen. Høydeforskjellen er ca. 40 meter. Turveien er asfaltert og har belysning på det bratte stykket over Tallberget. Resten av veien er gruset. På østsiden av vannet er det et alternativ å gå Valborgs vei over Østensjø gård.

En runde rundt vannet på den gruslagte/asfalterte stien er 4,5 km lang. Hvis man legger til den 1,4 km lange runden rundt Bogerudmyra, blir totalomkretsen av vannet om myra på 5,9 km.

Vannet er godt skjermet mot vind fra øst og vest, men ligger åpent til for den dominerende vindretningen nord-syd. Det tar i underkant av en time å gå rundt vannet, pauser ikke medregnet.

Turveien er en del av turveinettet i Oslo

Skilt markerer mulighetene for å gå videre til f.eks. Skullerud og Nøklevann i sydøst eller Svartdalsparken ved Alna i nordvest.

Utsiktspunkter og turforslag til kort fuglebesøk

Et kort besøk ved vannet anbefales fra sydenden. Gå langs vestsiden og stopp gjerne først ved den 40 m lange brygga. Følg veien videre langs kanalen og frem til det åpne feltet med god utsikt nordover. Alternativt kan man gå på østsiden frem til Bølerbekkens utløp. Her er det alltid mange fugler. Bogerudmyra ligger syd for Østensjøveien. Erosjonsterskelen som demmer opp vannet ved myrområdet har en tursti med to små broer. Herfra er det også fint å se fuglelivet. Området er lagt til rette for nærkontakt med fuglene. Fra broen på Østensjøveien er det også god utsikt. Dersom formålet med besøket er å oppleve fuglelivet i Østensjøvannet finner du noen forslag til hvor du skal stå for å se fugl.

Om vinteren

Østensjøvannet er vanligvis islagt fra begynnelsen av november til midten av april. Er vinteren streng er det kun åpent vann under veibroen i syd og mot erosjonsterskelen ved Bogerudmyra. Høst og vår eller ved mindre streng kulde er det også åpent vann ved Bølerbekkens utløp. Turveien holdes åpen hele vinteren. Lysløypa ved Manglerudskogen/Tallberget har ikke vært preparert på flere år. Østensjøvannet har tidlig på vinteren ofte gode skøyteforhold. Etter at snøen har lagt seg er det fint å gå på ski. Vannet er derfor et greit utgangspunkt for skiturer videre inn i marka (Skullerud, Rustadsaga). Ikke tråkk ned det visne gresset og annen vegetasjon for å komme fram til vannet. Gå der det er fri adkomst. Husk at isen kan være usikker høst og vår og hele vinteren ved bekkeutløpene.

God tur!