temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Høringen om Miljøparken

Områdene rundt Østensjøvannet sikres som Miljøpark Byrådet la tirsdag 5.mars frem sin plan for endelig sikring av de verdifulle områdene rundt Østensjøvannet. Frem til nå har bare selve vannet, og de to gårdsanleggene Østensjø og Abildsø, vært underlagt vernebestemmelser.

"Med dette får området for første gang en samlet plan som skal sikre dette unike natur- og kulturlandskapet for fremtidige generasjoner", sier Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner. "Byrådets innstilling vitner om stor forståelse for områdets unike verdier, ikke minst i form av biologisk mangfold, og vi gir honnør for at planen endelig er avgitt. Planen representerer også en erkjennelse av at naturområdene rundt vannet ikke kan begrenses eller tåle inngrep dersom det biologiske mangfoldet skal kunne opprettholdes. Nå gjelder det å forvisse seg om at verdiene forvaltes på en naturfaglig forsvarlig måte, og at de nødvendige rehabiliteringsarbeidene videreføres. Vi ønsker å bidra til at Miljøparken blir et utstillingsvindu ikke bare for hovedstadens men også landets miljøpolitikk."

I området er det observert hele 212 fuglearter, registrert 440 ulike plantearter og påvist ca. 2000 insektarter. I tillegg regnes Østensjøvannet som en av landets aller beste flaggermusbiotoper, og limnologer anser vannet som et av landets mest spennende når det gjelder bunndyr. Det er derfor ikke underlig at området tiltrekker seg oppmerksomhet fra hele landet, og at området benyttes som "klasserom" for alt fra barnehager til universitetsmiljøer. De gamle historierike gårdsanleggene Østensjø og Abildsø har sine bygningsmasser intakt, og ligger vakkert til i sitt opprinnelige kulturlandskap. Slike verdier, med en beliggenhet midt i byggesonen i Oslo, har ført til at området er et av landets mest benyttede til rekreasjonsformål.

Planarbeidet har vært vanskelig idet man har måttet foreta avveininger av en rekke hensyn. Området representerer et arealmessig minstemål for at man skal kunne ha håp om å opprettholde det biologiske mangfoldet, og enhver innskrenkning eller annen forringelse vil kunne få store negative følger. Man kunne derfor gjerne ønske at de sikrede områdene ble ytterligere utvidet, men ut fra en helhetlig vurdering er Østensjøvannets Venner godt tilfreds med planen. Den viktigste konsekvens av planen er derfor at det nå settes endelig sluttstrek for den lange rekken av velmente utnyttelsesforslag i områdets randsone.

Kontaktpersoner i Østensjøvannets Venner:
Amund Kveim, leder Tlf.: 22 27 43 86 / 97 54 45 52
Finn A. Gulbrandsen, nestleder Tlf.: 22 27 28 10 / 98 62 90 02