temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Saksuttalelse: 13 mai 2008

FJERVARMETRASÉ GJENNOM ØSTENSJØOMRÅDET

Viken Fjernvarme planlegger å legge hovedledningen for fjernvarme fra Klemetsrud til Oslo sentrum gjennom Østensjøområdet. De første fremlagte planene ville vært en katastrofe for området, og Østensjøvannets Venner protesterte. Over 1000 sluttet seg raskt til protestene på en underskriftskampanje på foreningens hjemmesider. Kravene fra Østensjøvannets Venner var at det måtte utredes alternative traséer, og at dersom ledningen likevel måtte fremføres gjennom området, måtte det foretas en rekke tilpasninger til områdets helt spesielle verdier. Saken gikk så langt at den havnet i Stortingets spørretime.

I ettertid har det vært positiv og løsningsorientert dialog mellom Viken Fjernvarme og Østensjøvannets Venner. Traséen vil bli anlagt gjennom Østensjøområdet, men planene er nå så mye endret at resultatet bør kunne bli akseptabelt.

Følgende er oppnådd :
Ledningen skal i all hovedsak følge eksisterende veigrunn og ikke i natur.
Det vil ikke bli anlagt deponiplasser i området.
Det etableres krysningspunkter for dyr i anleggsperioden.
Arbeidet utføres på tider av året som ikke er i konflikt med hekking.
Det foretas tilrettelegging for at alle påtenkte bekkeåpninger senere kan gjennomføres.
Det lages en plan for å unngå spredning av fremmede arter.

Bruk av fjernvarme er miljømessig positivt for Oslo, men lokalt vil anlegget imidlertid ha en rekke negative konsekvenser. Det pågår derfor for tiden samtaler mellom Viken Fjernvarme og Østensjøvannets Venner med sikte på å finne frem til mulige avbøtende tiltak slik at prosjektet blir positivt også lokalt.

Anleggsarbeidet er foreløpig ikke påbegynt, og det er grunn til å frykte at vi fortløpende må følge utviklingen for å påse at arbeidet blir utført med de nødvendige hensyn. Videre er det god grunn til forløpende å vurdere hvorvidt det oppstår uforutsette problemer, og i tillegg må vi kontrollere om etterarbeidet blir utført på en slik måte at vi kan føle oss trygge.

Østensjøvannets Venner ønsker å rette en stor takk til alle som har signert vårt opprop, lokalpressen, bydelspolitikere, og de mange som på annet vis har støttet vårt syn og vårt arbeid.