temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ÅRSMØTE I ØSTENSJØVANNETS VENNER

Amund Kveim gjenvalgt som leder.

Østensjøvannets Venner samlet seg torsdag 30. mars til årsmøte på Skullerudstua og gjenvalgte med akklamasjon foreningens mangeårige leder Amund Kveim. Med seg i det nye styret har han mange gjengangere, men også noen nye. Styret består nå, foruten leder, av Leif-Dan Birkemoe, Finn A. Gulbrandsen, Eirik Wærner, Audun Brekke Skrindo, Paul Fekjær og Tove Andersen. Varamedlemmer er Johan Mollattt, Gunhild Riise, Kristin Kvarme (ny) og Tore Nesbakken (ny).

"Vi har igjen fått et solid styre med personer med ulik bakgrunn. Det er viktig for en forening som vår at styret både har en viss kontinuitet samtidig som det slippes nye personer til" er Amund Kveims kommentar til valget. Foreningen kan i sin årsberetning vise til et år med mye aktivitet, og mer skal det bli skal vi tro foreningens leder. Regnskapene viser nøktern og solid drift, samtidig som det er avsatt midler i et Skjøtselsfond.

Friluftsetaten i Oslo kommune legger i disse dager frem resultatet av flere års arbeid med en Forvaltnings- og skjøtselsplan. Her stakes kursen ut for hvorledes Østensjøområdet skal forvaltes på en naturfaglig forsvarlig måte, samtidig som publikums omfattende bruk av området skal tilrettelegges slik at den ikke forringer verdiene. På årsmøtet presenterte landskapsarkitekt Inger Helene Kjerkreit (Friluftsetaten, Oslo kommune) planene slik de i dag foreligger. Planene omfatter i tillegg til rehabiliteringsarbeider og naturfaglig skjøtsel bl.a. omlegging og opprettelse av nye turveitraséer, forslag om fugletårn og informasjonsskilt samt ytterligere tilrettelegging av området ved lekeplassen sørøst for vannet. "Vi har ventet utålmodig på denne planen i lang tid og er glad for at den nå endelig foreligger. Planarbeidet har bekreftet vår påstand om at området har vært forsømt i alt for mange år, og at det er behov for en storstilt satsning i årene som kommer" sier Amund Kveim. "Vi forutsetter at våre politiske myndigheter nå følger opp dette ved å sette av de nødvendige ressurser i tiden fremover. Vi kommer selvfølgelig også selv til å bidra aktivt, både gjennom praktisk arbeid og i form av delfinanisiering av tiltak kommunen selv ikke kan påta seg."

Avslutningsvis redegjorde Audun Brekke Skrindo for hvilken trussel vi nøkternt sett står overfor når det gjelder spredningen av fugleinfluensaen. Foreningen følger utviklingen fortløpende og legger ut informasjon på sine hjemmesider : www.ostensjovannet.no

Kontaktopplysninger :
Amund Kveim 975 44 552