temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ÅRSMØTE I ØSTENSJØVANNETS VENNER 2005

Amund Kveim gjenvalgt som leder.

Det var godt fremmøte da Foreningen Østensjøvannets Venner avholdt årsmøte på Skullerudstua torsdag 31. mars. Årsberetningen vitner om et aktivt år og en forening med mange jern i ilden.

Amund Kveim ble gjenvalgt som leder, og tar derved fatt på sitt 6. år med dette tillitsvervet. Med seg i det nye styret får han Audun Brekke Skrindo og Anne-Berit Gyberg som ikke var på valg denne gangen, Leif-Dan Birkemoe, Eirik Wærner og Johan Mollatt ble gjenvalgt for to nye år, samt Paul Fekjær som rykker opp fra varamannsplass. Nye i styresammenheng er Tove Andersen, Gunhild Riise og John Pedersen som fikk varamannsplasser. Siste varamann til styret er Finn A. Gulbrandsen som tidligere har vært foreningens leder i svært mange år og som var en av initiativtakerne til opprettelsen av Østensjøvannets Venner i 1983.

"Med dette har vi enda en gang fått et solid styre med en fin bredde i kompetanse og erfaringsbakgrunn. Jeg tror vi med dette styret skal kunne utrette mye i løpet av det kommende året", sier Amund Kveim. "Selv om mye er oppnådd står utfordringene fremdeles i kø." Det vanket blomster og takk for flott innsats til avtroppende styremedlemmer Hanne Blesvik og Solveig Olafsen.

Blant de mange sakene foreningen i tiden fremover skal jobbe med er vanntilførsel og vannkvalitet i tilløpsbekkene, naturfaglig skjøtsel av natur- og kulturlandskap, videre tilrettelegging for at publikum skal kunne ta del i verdiene rundt vannet uten at disse forringes, samt sikring av biologisk mangfold. Viktig er også å bidra til gode lærings- og opplevelsesmuligheter for barn og unge, og foreningen har nylig tilrettelagt et undervisningsopplegg for 4. og 7. klassetrinn.

Etter at de formelle årsmøtesakene var behandlet ga Audun Brekke Skrindo en presentasjon av foreningens omfattende hjemmesider på internett. Mange ble nok overrasket over hvor mye informasjon om området som er tilgjengelig på www.ostensjovannet.no. Årsmøteforedraget ble holdt av direktør ved AS Den Norske Eterfabrikk, Kim Wedum, som viste glimt fra fabrikkens 105-årige historie som Østensjøvannets nærmeste nabo.

Et stort antall medlemmer er en forutsetning for å kunne drive foreningen og for å få gjennomslag for viktige saker. Foreningen vil derfor svært gjerne ha flere medlemmer, og medlemskap kan tegnes ved via hjemmesidene eller ved direkte henvendelse til foreningen. Adressen er : Østensjøvannets Venner, Pb 77 Oppsal, 0619 Oslo.

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes Amund Kveim 975 44 552 Leif-Dan Birkemoe 22 27 51 93: