temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ÅRSMØTE 2003

Foreningen avholdt sitt årsmøte på Skullerudstua 27. mars.

Amund Kveim, foreningens leder, redegjorde for det omfattende arbeid som er utført i løpet av 2002 og de mange prosjektene som pågår. Spesielt ble det vist til at den store verneplanen ”Østensjøområdet Miljøpark” endelig er vedtatt etter mange års arbeid og venting. Årsberetningen er lagt ut på nettet som eget punkt.

Leif-Dan Birkemoe redegjorde for den økonomiske situasjonen og årsmøtet kunne konstatere at regnskapene er i orden og at foreningen står godt rustet til å utføre oppgaver i 2003. Foreningen har i løpet av 2002 mottatt midler både fra offentlige etater og fra legater som er øremerket spesielle tiltak.

Årsmøtet vedtok etter innstilling fra valgkomiteen med akklamasjon å gjenvelge hele det sittende styret. Dette betyr at Amund Kveim nå tar fatt på sitt fjerde år som leder av foreningen.

Amund Kveim tar gjenvalg 2003

Foreninges leder Amund Kveim kunne ønske de mange fremmøtte velkommen til årsmøte

Ettersom det i 2003 er 20 år siden Østensjøvannets Venner som gruppering startet sitt arbeid, og 15 år siden foreningen ble stiftet, ble det feiret med kaker og kaffe til alle fremmøtte.

Etter pausen var Reidar Brevik, som kanskje vet mer enn noen om vår lokalhistorie, invitert til å holde lysbilde-foredrag om Abildsø gård. I stedet for å konsentrere seg om gårdens storhetstid i Wetlesens tid, valgte Brevik å trekke frem mindre kjente sider ved gården og områdets historie. Han kunne bl.a. vise bilder fra den gang gården ble solgt og eierne hadde auksjon på tunet, samt kart og skisser som viste hvor stor denne gården virkelig var i gammel tid. Abildsø gårds historie fortjener en bredere presentasjon enn det tiden på årsmøtet tillot, og det er vårt håp at Reidar Brevik ved en senere anledning får adgang til å utdype dette temaet på et medlemsmøte.

Reidar Brevik forteller om Abildsø gård

Med kart og skisser viste Reidar Brevik hvor stor Abildsø gård virkelig var i gammel tid