temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ÅRSBERETNING 25.03.2009 – 23.03.2010

STYRET
Leder: Amund Kveim
Styremedlemmer:
Leif-Dan Birkemoe (nestleder og regnskapsfører)
Audun Brekke Skrindo
Eirik Wærner
Finn Arnt Gulbrandsen
Tore Nesbakken (sekretær)
Tove Andersen
Varamedlemmer:
Jan Muribø
Johan Mollatt
Liv Sommer Holmen
Paul Fekjær

Det har i perioden vært avholdt 14 styremøter og ett styreseminar. Det høye antall styremøter gjenspeiler et nytt hektisk år. Fjernvarmesaken har fortsatt beslaglagt ressurser og andre utbyggingssaker og graveprosjekter i Miljøparken har kommet til og krevd vår oppmerksomhet. Vi har avgitt høringsuttalelser i to viktige saker for vårt område: Kommunedelplan Alna og Grøntplan for Oslo.

ADMINISTRATIVT ARBEID
Foreningen disponerer møtelokaler i Grisehuset/Stallen på Abildsø gård og lager i stabburet på Østensjø gård. Leif-Dan Birkemoe har vært foreningens regnskapsfører og Tore Nesbakken har vært sekretær. Eirik Wærner og Tove Andersen har hatt ansvar for medlemsregisteret. Audun Brekke Skrindo administrerer hjemmesiden.

MEDLEMMER
Foreningen har 1833 hovedmedlemmer og 886 familiemedlemmer. I tillegg kommer 13 bedriftsmedlemmer og 22 organisasjonsmedlemmer slik at totalt medlemstall er 2754. Det foregår stadige utskiftinger i medlemsmasen. Nye medlemmer verves i forbindelse med våre arrangementer og ved utplassering av vervebrosjyrer på flere steder i bydelen.

AKTIVITETER
25.03.2009 Årsmøte. Etter de ordinære årsmøtesakene var det foredrag ved Trond Strømdahl som blant annet fortalte om sine villmarksturer med Lars Monsen
26.04.2009 Vårens fugletur ved vannet
10.05.2009 Vandring på vestsiden av vannet
07.06.2009 Bydelsdagene 2009
09.06.2009 Aksjon mot russekål og andre fremmede arter
02.08.2009 Aksjon mot kanadagullris
21.08.2009 Flaggermusnatt i samarbeid med NZF Flaggermusgruppen
30.08.2009 Østensjødagen på Bakkehavn
11.10.2009 Høstens fugletur ved vannet
25.10.2009 I Hafslunds fotspor – vandring langs fjernvarmetraseen
16.11.2009 Foredrag om fremmede arter ved Erik Steineger fra SABIMA
14.03.2010 Minna Wetlesen-dagen

ØKONOMI
Foreningens økonomi til ordinær drift er tilfresstillende så lenge vi ikke engasjerer oss i omfattende prosjekter. I 2009 mottok foreningen kr. 83.000 i driftsstøtte fra Oslo kommune, fordelt med kr. 50.000 fra Bydel Østensjø og kr. 33.000 fra Bystyret utbetalt av Friluftsetaten. Foreningen har ikke satt i gang prosjekter som har krevd ny finansiering. I 2007 og 2008 ble det bevilget støtte til beiteprosjektet for sau på Bakkehavn, noe som gjorde det mulig å videreføre denne aktivitet i 2009.
Etter søknad mottok foreningen kompensasjon for merverdiavgift fra Lotteri- og stiftelsestilsynet med kr. 21.399. Et nytt inntektsgrunnlag er Grasrotandelen fra Norsk Tipping som utgjorde kr. 17.614.
Kontingentinngangen har vært god med kr. 202.740 omtrent på linje med 2008. Annonseinntektene fra Sothøna oppveier ikke kostnadene forbundet med utgivelsen. Medlemskontingenten bidrar derfor i høy grad til å dekke disse kostnadene. I november 2008 ble det i forbindelse med foreningens 25-års markering utgitt et dobbeltnummer av Sothøna (nr. 36). En vesentlig del av kostnadene for denne utgivelse ble ført på 2009 slik at utgiftene for medlemsbladet ble kr. 175.177, vesentlig høyere enn for et normalår.
Produksjon og salg av almanakk er ikke videreført, slik at denne post er tatt ut av foreningens virksomhet. Årsaken til denne beslutning var både bortfall av salgskanaler og lavere etterspørsel. Regnskapstall som fortsatt er knyttet til almanakken skyldes etterslep fra tidligere år.
Foreningens egenkapital er god og det er opparbeidet et skjøtselsfond på kr. 648.451 til bruk i spesielle situasjoner. I 2007 ble halve Vadedammen rehabilitert i samarbeid med Friluftsetaten. Foreningens andel var kr. 200.000. Den resterende halvdel av Vadedammen forutsettes rehabilitert i løpet av et par år. Det nødvendiggjør at foreningen har midler til å møte en slik utfordring. Det er også andre prosjekter foreningen vil være engasjert i og som kan fremskynde behovet for kontingentøkning dersom bidrag og støtte ikke oppnås i samsvar med de foreliggende oppgaver.
Regnskap 2009 og revisjonsberetning følger som eget dokument.

UTADRETTET VIRKSOMHET
Foreningen står tilsluttet Oslo Elveforum (OE), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), og er foreningsmedlem i Søndre Aker Historielag og Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård. Leif-Dan Birkemoe representerer ØVV i OE’s styringsgruppe. Amund Kveim leder Østensjø Friluftsutvalg og er medlem i Østensjø Kulturråd. Undervisningsopplegg utarbeidet for 4. og 7. klassetrinn benyttes av skolene i området.
Foreningen har et godt samarbeid med Østensjø historielag, bl.a. om turer, Østensjø Lokalhistoriske Bilder og Østensjø Kulturkart. Foreningen har jevnlig kontakt med Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen og Byantikvaren.
Det har vært avholdt en rekke møter og kontakter med Friluftsetaten, Idrettsetaten, Byantikvaren, Østensjø bydelsutvalg, Vann- og avløpsetaten m.m.
Det er i løpet av året holdt en rekke kåserier, foredrag og lignende for eksterne organisasjoner.
Foreningen har fått mange oppslag i Nordstrands Blad og Aften.
Våre hjemmesider på internett utvides stadig. Nettstedet har svært mange besøk hver dag og benyttes mye av bl.a. skoler i området. Det er etablert en automatisk visning av Norsk Ornitologisk Forenings løpende observasjoner i området, og det planlegges en tilsvarende kobling mot artsobservasjoner.no når det gjelder øvrige dyregrupper. Audun Brekke Skrindo har fungert som nettsideredaktør.

SOTHØNA OG BREVDUA
Det er sendt ut to nummer av Sothøna og to nummer av Brevdua. Redaksjonen i Sothøna har bestått av Leif-Dan Birkemoe, Amund Kveim og Audun Brekke Skrindo, hvorav sistnevnte også har stått for layout. Sothøna distribueres til alle hovedmedlemmer samt til en rekke offentlige instanser.

FORVALTNING, SKJØTSEL OG REHABILITERING
Bystyret har verken for 2009 eller 2010 bevilget ekstra midler til å iverksette større tiltak i henhold til forvaltnings- og skjøtselsplanene, noe foreningen har tatt opp både med Friluftsetaten og Byrådet. Friluftsetaten har likevel gjennomført en rekke tiltak innenfor sine ordinære budsjettrammer som for eksempel utbedring av turveien vest for Bogerudmyra, rehabilitering av den gamle broen over Bølerbekken i Valborgs vei (oldtidsveien) og etablering av ny trebro ved Bølerbekkens utløp. Videre er det gjennomført en større opprydding i området rundt Eterjordet parsellhager, samt slått av områdene ved Vadedammen, slåttenga Sjøli, nord for Bølerbekkens nedre del, og mellom broen og Langerudbekken. I tillegg er det fjernet flere store hauger med ulovlig dumpet hageavfall, bl.a. ved Almedalen.
Elever fra SkoleGårds-prosjektet på Abildsø gård har deltatt i kulturlandskapsskjøtsel, og Østensjø Rotary har videreført sitt arbeid med rydding av vegetasjon i og rundt Brenneriruinen.
Arbeidet med bekjempelse av fremmede plantearter ble videreført med full kraft i 2009. Det kunne nå tydelig registreres at tidligere års innsats har gitt resultater. Utskiftning av jordmasser langs fjernvarmetraséen utgjorde i 2009 et ekstra bidrag i arbeidet. Det ble gjennomført tiltak mot kanadagullris, russekål, parkslirekne, kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks. Arbeidet ble dels utført av Friluftsetaten og dels ved dugnadsarbeid av foreningens medlemmer.
Beiteprosjektet på Bakkehavn ble videreført i samarbeid med Bydel Østensjø, Friluftsetaten og Beitepatruljen i Norges Vel. Takk til Havnehagan Friluftsbarnehage og Abildsø bo- og rehabiliteringssenter som har bidratt med tilsyn. Prosjektet er planlagt videreført også i 2010, og det er igangsatt vurdering av storfebeite i området Bekkasinmyra, sør for Ulsrudbekkens utløp.

FUGLETELLING M.M.
Det ble sett 134 fuglearter ved Østensjøvannet i 2009, som kan oppsummeres som nok et spennende fugleår. Ny art for vannet, nummer 221 i rekken, kom da en amursvale var på besøk den 11. mai. Den ble bare observert denne ene dagen, og trakk sammen med et stort antall andre svaler. Flere sjeldne ender, som knekkand, gravand, siland og lappfiskand kommer fortsatt innom vannet. Rovfuglene må også nevnes der her hele 7 arter; sivhauk, hønsehauk, spurvehauk, musvåk, fjellvåk, lerkefalk og jaktfalk ble rapportert. Knoppsvanehekking fikk vi også i år, og 3 unger kom seg på vingene. Den betydelige variasjonen i vannstand har, i 2009, vedvarer. Øyene går ytterligere i oppløsning og reir blir oversvømt. Hettemåkene fikk enda færre unger på vingene i 2009. Det kan se ut som at mangel på hekkeplasser i Østensjøvannet har medført at noen forsøker å hekke i Ulsrudvann. Det arbeides både med å forbedre utløpsforholdene i nordenden («Slurpen» og Østensjøbekken) og rydding av øyene i sørenden.

ØSTENSJØ LOKALHISTORISKE BILDER
Billedbasen på internett er et samarbeidsprosjekt mellom Østensjøvannets Venner, Østensjø historielag og Deichmanske bibliotek. Mer enn 2.000 bilder er nå registrert, katalogisert og gjort tilgjengelige for allmennheten. For å finne bildene vil det enkleste være å gå til ØVV’s hjemmeside som har direkte link til basen. Ellers er nettadressen for søk etter bilder i databasen: www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/websok-ostensjo.
Oslo byarkiv og Oslo Museum har etablert en nettportal, oslobilder.no, som ble åpnet 3. mars 2010. Antall bilder ved oppstart er ca. 50.000, men det er til sammen om lag 1,5 millioner bilder tilgjenglig som venter på digitalisering. Allerede nå er det en god del bilder som omfatter Østensjøvannet, men trolig langt flere kommer til etter hvert. I løpet av 2010 er det planer om å kunne foreta samsøk i nettportalen oslobilder.no direkte fra Østensjø lokalhistoriske bilder.

KUNSTGRESSBANER
Foreningen har overfor idrettsetaten en rekke ganger påtalt at vinterbrøyting av kunstgressbanen på Rustadfeltet har medført omfattende spredning av gummigranulat i Miljøparken. Abildsø kunstgressbane ble ferdigstilt i 2009. Det foreligger planer om etablering av ny kunstgressbane på Manglerud.

HAFSLUND FJERNVARME
Som et avbøtende tiltak i forbindelse med fremføringen av hovedledningen for fjernvarme gjennom Østensjøområdet, har Hafslund bekostet en pælet gangbro fra parkeringsplassen i sør i retning terskelen ved Bogerudmyra. Foreningen har i løpet av året en rekke ganger vært i dialog med Hafslund om planene for spredenett fra hovedledningen.

VANNSTAND
Østensjøvannet har de siste årene hatt en ugunstig utvikling med hensyn til vannstand og vannstandsvariasjon. En konsekvens av dette er tilbakevendende flomvannstand som er skadelig både for fugl som hekker i vannkanten, turveiene og for erosjonsutsatt våtmark, øyer og bredde. Saken er tatt opp med Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten og Byrådet. En større utredning som er bestilt fra et konsulentselskap forventes fremlagt i løpet av mars-april.

PENSJONISTGRUPPEN
Pensjonistgruppen har deltatt aktivt i en rekke arbeidsoppgaver i løpet av året.
I samarbeid med Friluftsetaten ble det lagt ut klopper en rekke steder i miljøparken der stier passerer våte partier. Gruppen ønsker flere medlemmer.

ANNET
Som følge av begrensninger i salgskanaler, etterspørsel og annonseinntekter ble det besluttet å ikke produsere foreningens almanakk for 2010.
I november 2009 ble Østensjø kunstkart utgitt, et samarbeid med Østensjø Kunstforening, Østensjø historielag, Kulturbydel Østensjø og Østensjøvannets Venner. Ideen bygger på Østensjø kulturkart fra februar 2007. Kartbladet har informasjon om, og bilder fra, samtlige utendørs kunstverk i Østensjøområdet. Kartet har vært tigjengelig via bibliotekene i bydelen og finnes også tilgjengelig på samme nettportal som Kulturkartet.
Det pågår for tiden etablering av et fordrøyningsbasseng for avløpsvann vest for Abildsøkrysset. Herfra foretas det fremføring av ny avløpsledning nordover til Smedbergsveiens vestende. Fremføringen vil skje i form av styrt boring under Abildsømyra.
Hafslund har lagt ny kraftkabel langs gangveien fra Østensjø skole til Manglerud skole. Ved bekkepasseringene er det nå tilrettelagt for fremtidig bekkeåpning.

Byggingen av ny kirke på Bøler pågår for fullt. Byggingen av rekkehus på ”Østensjøenga” mellom Bølerbekken og krysset General Ruges vei/Eterveien er utsatt til 2010.

Byantikvaren besluttet å gjennomføre en midlertidig fredning av Christendal med omegn i forbindelse med etableringen av barnehage i lokalene.

Det er gjennomført større rehabiliteringstiltak på hovedbygningen på Bakkehavn og på drengestue og låve på Nordre Østensjø gård.

Oslo Elveforum kunne 23. februar 2010 markere sitt tiårsjubileum. Forumet har gjennom årene blitt en vesentlig påvirkningsfaktor når det gjelder å sette Oslos blågrønne korridorer på sakskartet i kommunal planlegging.

Foreningen er registrert som mottaker av Grasrotmidler fra Norsk Tipping, og informasjon ligger på våre nettsider om hvordan man kan støtte foreningen gjennom denne ordningen.