temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ÅRSBERETNING

28.3.2007 – 27.3.2008

STYRET

Leder:

Amund Kveim

Styremedlemmer:

Leif-Dan Birkemoe (nestleder/regnskapsfører)

Tove Andersen

Johan Mollatt

Tore Nesbakken

Eirik Wærner

Audun Brekke Skrindo (sekretær)

Varamedlemmer

Hans Englund

Paul Fekjær

Guro Funjem

Jan Muribø

Det har i perioden vært avholdt 13 styremøter.

ADMINISTRATIVT ARBEID

Foreningen disponerer kontor- og møtelokale i det gjenreiste grisehuset på Abildsø gård, samt lager i stabburet på Nordre Østensjø gård. Leif-Dan Birkemoe har vært foreningens regnskapsfører og Audun Brekke Skrindo har vært sekretær. Tove Andersen og Eirik Wærner har hatt ansvar for medlemsregisteret.

MEDLEMMER

Foreningen har 1910 medlemmer, og 898 familiemedlemmer, totalt 2808 medlemmer. Det foregår stadig utskiftninger i medlemsmassen, først og fremst grunnet flytting. Men oppmerksomheten rundt fjernvarmesaken ser ut til å ha engasjert mange nye. Det pågår for tiden en større medlemsvervingsaksjon, og vervebrosjyrer er nå utplassert på mange steder i bydelen.

AKTIVITETER 2007

28.03 Årsmøtet 2007: Klaus Høiland kåserte om sjeldne plantearter i området. Finn Arnt Gulbrandsen ble utnevnt til æresmedlem.

25.04 Lokalhistorisk tur fra P-plassen ved Østensjøvannet til Skullerud gård.

09.05 Fugletur rundt vannet

03.06 Deltagelse på bydelsdagene

17.06 Villblomstens dag

02.09 Østensjødagen, denne gangen arrangert på Bakkehavn gård

07.10 “Bli kjent med vannet”. På denne turen tok vi for oss de mest sentrale verneverdiene i området.

21.10 Fugletur rundt vannet

13.11 Medlemsmøte. Leif-Dan Birkemoe kåserte om “Historien om Bakkehavn gård”

29.11 Medlemsmøte. Fotokveld med Jan Erik Wessel og Guttorm Næss

AKTIVITETER 2008

28.01 I samarbeide med Deichmanske bibliotek Bøler filial og Østensjø historielag holdt Amund Kveim foredraget “Bøler - før byen kom”

16.03 Minna Wetlesen-dagen arrangeres med foreningsstand i sørvestenden av vannet.

UTADRETTET VIRKSOMHET

Foreningen står tilsluttet Oslo Elveforum (OE), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), og er foreningsmedlem i Søndre Aker Historielag og Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård. Leif-Dan Birkemoe representerer ØVV i OE’s styringsgruppe. Amund Kveim har også sittet i Østensjø Friluftsutvalg og Østensjø Kulturråd

Undervisningsopplegg utarbeidet for 4. og 7. klassetrinn benyttes av skolene i området.

Foreningen har et godt samarbeid med Østensjø Historielag, bl.a. om turer, Østensjø Lokalhistoriske Bilder og Østensjø Kulturkart. Foreningen har jevnlig møter med Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen og eierne av Østensjø og Abildsø gård.

En rekke møter med Friluftsetaten, Kultur- og idrettsetaten, Byantikvaren, Bydelsutvalg, vann- og avløpsetaten m.m.

Det er i løpet av året holdt en rekke kåserier, foredrag og lignende for eksterne organisasjoner.

Foreningen har fått mange oppslag i Nordstrands Blad

Våre hjemmesider på internett utvides stadig og omfatter nå 162 sider. Nettstedet har i underkant av 200 besøk daglig og benyttes mye av bl.a. skoler i området. Audun Brekke Skrindo har fungert som nettsideredaktør.

Ruskenaksjonen for skoleelever ble ikke gjennomført for på den måten å hindre unødige bekymringer i forbindelse med fugleinfluensaen som det var stor frykt for i fjor. Østensjøvannets Venners Vandrepris for Miljøarbeid ble derfor ikke utdelt i 2007.

SKJØTSEL- OG FORVALTNINGSPLAN

Behandlingen av skjøtsels- og forvaltningsplanen for området har tatt betydelig lengere tid enn forventet. Planen befinner seg for tiden i Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

FUGLETELLING, AMFIBIER M.M.

For 17. året på rad ble det i 2007 gjennomført systematisk fugletelling ved vannet. Tellingene ble utført i regi av NOF på oppdrag fra ØVV. Rapporteringene fra andre fuglekikkere som mer tilfeldig besøker vannet holdt seg også på et høyt nivå. Mandarinand ble observert ved vannet for første gang og totalt ble det observert hele 122 arter. Endelig rapport fra tellingene vil bli fremlagt i løpet av våren.

Stor salamander ble tilfeldig oppdaget av en skoleelev ved Manglerud skole.

Vi ønsker fortsatt innrapportering fra publikum om observasjoner av både fugl, pattedyr og andre dyregrupper. Send inn dine observasjoner på e-post til vår adresse naturtips@ostensjovannet.no. Takk til de mange som har bidratt i 2007.

ØSTENSJØ LOKALHISTORISKE BILDER

Billedbasen på internett er et samarbeidsprosjekt mellom Østensjøvannets Venner, Østensjø historielag og Deichmanske bibliotek. Drøyt 1500 bilder er nå registrert, katalogisert og gjort tilgjengelig for allmennheten. Bildebasen har utviklet seg til å bli en viktig ressurs for organisasjoner, forlag, skoler og media, men også enkeltpersoner som søker lokalhistorisk informasjon. Siden åpningen i mars 2004 har bildebasen hatt ca. 90.000 oppslag, dvs. om lag 30.000 oppslag pr. år. Prosjektet fikk også i 2007 støtte fra Bydel Østensjø (frivillighetsmidler) til innkjøp av utstyr.

Nettadressen er: http://øvv.no/historie/bildedatabasedeichman.html

SOTHØNA OG BREVDUA

Det er i perioden gitt ut to nummer av Sothøna. Sothøna kommer fra og med

i år gjennomgående i farger. Redaksjonsgruppen har bestått av Audun Brekke

Skrindo, Finn A. Gulbrandsen, Paul Fekjær og Leif-Dan Birkemoe. Amund Kveim har også deltatt aktivt i dette arbeidet. Audun Brekke Skrindo har stått for layout. Det er sendt ut to nummer av Brevdua, et høstnummer med informasjon om høstens aktiviteter, og et vårnummer med kontingentgiro og innkalling til årsmøtet.

ALMANAKKEN

Almanakken for 2008 ble laget i en enklere versjon på grunn av stort arbeidspress i styret samt at prosessen kom seint igang. Den er solgt på skoler og Deichmanske bibliotek, filial Oppsal, Bøler og Lambertseter har fungert som utsalgssteder.

KULTURLANDSKAPSSKJØTSEL OG REHABILITERING

Arbeidet med restaureringen av Vadedammen ble ferdigstilt. Den er nå rehabilitert i den nordlige og sørlige delen. Vegetasjonen som var i ferd med overta vannspeilet, er mange steder fjernet (dette krever tett oppfølging i årene som kommer), bunnprofilen er laget på ny med flere dypere arealer, samtidig som det er beholdt en grunn strandsone der vadefuglene kan få tak i mat. Den grunne strandsonen er også naturlig å lage for å hindre at barn skulle ramle uti dypt vann.

Bekjempelse av fremmede plantearter pågår for fullt. Vadedamarbeidet omfatter utprøving av nye metoder mot parkslirekne. Styret og andre medlemmer har luket kraftig i forekomstene av kanadagullris og russekål, rundt hele vannet.

Sauebeiteprosjektet på Bakkehavn gård fikk i løpet av året tilført midler fra Bydel Østensjø (Østensjø Kulturutvalg) i tillegg til innvilget tilskudd fra Regionkontor Landbruk. Gjerdestolper til ca 900 meter innhegning ble innkjøpt og stolpene ble montert på dugnad høsten 2007. Resten av gjerdet vil bli satt opp i løpet av våren 2008. Hensikten med prosjektet er å hindre gjengroing av kulturlandskapet og å få flere arter beitedyr inn i miljøparken.. Friluftsetaten, Havnehagen friluftsbarnehage, Abildsø bo- og rehabiliteringssenter, Beitepatruljen til Norges Vel og Abildsø gård har deltatt med planleggingen. Mattilsynet har godkjent prosjektet. Sauene, som etter planen skal slippes ut våren/sommeren 2008, eies av en gårdbruker i Nittedal.

Elever fra prosjektet SkoleGård på Abildsø gård har også deltatt med kulturlandskapsskjøtsel.

PENSJONISTGRUPPEN

Denne aktive gjengen har nok et år utført mye forefallende arbeide i området. Blant de viktigste er vedlikehold av øyene som er bygget i den sørlige delen av vannet, vedlikehold av brygger og bruer, rensing av utløpet i nordenden og arbeider på foreningens lokaler på Abildsø gård.

FJERNVARMEFREMFØRING I ØSTENSJØOMRÅDET

Viken Fjernvarme AS skal føre fjernvarme fra Klemetsrud til Oslo sentrum og har foreslått å legge rørgaten gjennom Østensjøområdet. De første planene innebar graving både i naturreservatet og i Miljøparken. Foreningen igangsatte derfor en stor underskriftskampanje mot disse planene, og rundt 1000 personer sluttet seg raskt til vårt opprop. Østensjøvannets Venner har jobber kontinuerlig og intenst med stille diplomati overfor Viken Fjernvarme for å komme fram til planer som tar bedre hensyn til naturkvalitetene i Østensjøområdet miljøpark. I skrivende stund er de endelige planene fortsatt ikke ferdigstilt.

VANNSTANDSVARIASJONER

I de senere årene har vi hver vår opplevd problemer med for stor og rask variasjon i vannstanden i Østensjøvannet. Tidvis har svært høy vannstand medført problemer for hekkende fugl i våtmarken. Foreningen har i flere omganger tatt opp saken med kommunen. For å prøve å unngå lignende problemer også i 2008 har foreningen på nytt tatt opp saken og bedt om at det gjennomføres tiltak. I tillegg er det anmodet om at kontrollen med avløpet i nord forsterkes inntil nye tiltak er gjennomført.

KUNSTGRESS

Det er foreslått å anlegge kunstgressbane på Abildsøfeltet. Foreningen er i utgangspunktet negative til kunstgress i Miljøparken, og uheldig vinterbrøyting av kunstgressbanen på Rustadfeltet har medført forurensning i form av betydelig spredning av granulat. Det pågår nå drøftelser mellom foreningen, Abildsø idrettslag og Kultur- og idrettsetaten om saken, og det forutsettes bl.a. at deler av Abildsøfeltet skal tilbakeføres til natur dersom planene blir realisert.

PARKERINGSPLASSEN

P-plassen i sørenden av vannet ble asfaltert høsten 2007

ØSTENSJØVANNETS VENNER 25 ÅR

Foreningen kan i 2008 feire at det er 25 år siden Østensjøvannets Venner ble stiftet som en løs gruppe, og 20 år siden foreningen ble formelt stiftet. Jubileet vil bli markert med et jubileumsarrangement til høsten

Styret i Østensjøvannets Venner

mars 2008