temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ØSTENSJØVANNETS VENNER

ÅRSBERETNING 1.4.2005-30.3.2006

STYRET

Styret har i perioden bestått av :

Leder Amund Kveim, nestleder Leif-Dan Birkemoe.

Styremedlemmer : Anne-Berit Gyberg, Eirik Wærner, Johan Mollatt, Audun Brekke Skrindo og Paul Fekjær.

Varamedlemmer : Tove Andersen, Gunhild Riise, John Pedersen og Finn A. Gulbrandsen.

Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter i tillegg til at det er avholdt et fagseminar.

ADMINISTRATIVT ARBEID

Foreningen disponerer kontorlokale i det gjenreiste grisehuset på Abildsø gård og har lager i stabburet på østensjø gård. Leif-Dan Birkemoe har vært foreningens regnskapsfører.

Eirik Wærner og Tove Andersen har hatt ansvar for oppdatering av medlemsregisteret. Anne-Berit Gyberg har vært foreningens sekretær.

MEDLEMMER

Foreningen hadde ved årsskiftet rundt 2800 medlemmer, hvorav rundt 900 var husstandsmedlemmer. Det er i løpet av året foretatt en grundig gjennomgang av medlemsregistret og foretatt sletting av medlemmer som ikke har betalt kontingent.

Det er jevnt tilsig av nye medlemmer, men også frafall først og fremst som følge av flytting.

AKTIVITETER

  1. Reidar Fønnebøs årsmøteforedrag om "Oltidsveier" måtte dessverre utgå, og

Kim Wedum holdt kåseri om Den Norske Eterfabrikk AS

  1. Tradisjonell fugletur rundt vannet ledet av Audun Brekke Skrindo.
  2. Besøk på Christinedal og Høyenhall fabrikker i samarbeid med østensjø

Historielag.

  1. Nattekspedisjon for å se nærmere på dyrelivet om natten; ledet av Audun

Brekke Skrindo.

  1. Tur rundt Tallberget for å se nærmere på dyre- og planteliv; ledet av Audun

Brekke Skrindo.

28.8.2005 østensjødagen. Familiedag med underholdning på tunet på østensjø gård.

  1. Lysbildeforedrag om Alna av Karsten Sølve Nilsen i samarbeid med østensjø Historielag.
  2. Fiskekonkurranse på østensjøvannet i samarbeid med Lions.

19.3.2006 Markering av Minna Wetlesen-dagen ved vannet.

UTADRETTET VIRKSOMHET

Foreningen står tilsluttet Oslo Elveforum (OE), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), og er foreningsmedlem i Søndre Aker Historielag og Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård. Leif-Dan Birkemoe og Finn A. Gulbrandsen representerer øVV i OE’s styringsgruppe.

Undervisningsopplegg utarbeidet for 4. og 7. klassetrinn benyttes av skolene i området.

Foreningen har et godt samarbeid med østensjø Historielag, bl.a. om utarbeidelse av et kulturkart for østensjø Bydel.

Foreningen har jevnlig møter med Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen og eierne av østensjø og Abildsø gård.

Det er i løpet av året holdt en rekke kåserier, foredrag og lignende for eksterne organisasjoner.

Foreningen har fått mange positive oppslag i både Aftenposten og Nordstrand Blad samt lokale sentermagasin m.m.

Våre hjemmesider på internett utvides stadig og omfatter nå ca 50 MB i form av ca. 150 sider. Nettstedet har rundt 200 besøk daglig og benyttes mye av bl.a. skoler i området.

Audun Brekke Skrindo har fungert som web-redaktør.

I samarbeid med Oppsal Senter er det laget tre store informasjonsplakater som forteller om Oppsalområdets historie og østensjøområdet Miljøpark. Plakatene, som er satt opp ved senterets hovedinngang, ble avduket av lederen for østensjø bydelsutvalg, Arnfinn Aabø

10. desember 2005

østensjøvannets Venners Miljøpris gikk i 2005 til Abildsø skole. Denne vandreprisen tildeles for flott innsats i foreningens Rusken-aksjon ved vannet der over 400 elever fra 7 skoler deltok.

FORVALTNINGS- OG SKJøTSELSPLAN

Foreningen har lagt ned mye arbeid i forbindelse med utarbeidingen av statusrapport og samlet forvaltnings- og skjøtselsplan for østensjøområdet Miljøpark. Arbeidet er nå på det nærmeste sluttført og planen forventes offentliggjort og politisk behandlet i løpet av høsten.

I forbindelse med planarbeidet arrangerte Friluftsetaten en studietur for arbeidsgruppen til Utterslev Mose i København kommune og Krankesjön med Skrylleområdet i Lund kommune i Skåne, områder som i noen grad reiser de samme problemstillinger vi må ta stilling til. Turen fant sted i oktober 2005 der også østensjøvannets Venner var representert.

Forvaltningsplanen ble presentert for publikum på et informasjons- og brukermedvirkningsmøte i Oppsal Samfunnshus 27.3.06

FUGLETELLING

For 15. året på rad ble det i 2005 gjennomført systematisk fugletelling ved vannet, og rapporteringshyppigheten holder seg på et høyt nivå. Tellingen er utført i regi av NOF på oppdrag fra øVV, og endelig rapport fra tellingen vil bli fremlagt i løpet av våren. Totalt ble det observert hele 140 ulike arter (125 i 2004), det høyeste antall som til nå er registrert. Arter som i 2005 ble observert for første gang ved vannet er storjo og enghauk. Uvær og langvarig ugunstig vindretning for alkefugler gjorde at lomvier invaderte Oslo Flere arter som litt sjeldnere observeres ved vannet var innom i år: dvergfalk, bergirisk, dvergspett, kvartbekkasin, ringgås, sivsanger, rosenfink, havelle, lappfiskand og rødnebbterne. En stor takk til alle som har sendt inn observasjoner.

ØSTENSJØ LOKALHISTORISKE BILDER

Billedbasen på internett er et samarbeidsprosjekt mellom østensjøvannets Venner, østensjø Historielag og Deichmanske Bibliotek. Mer enn 1.000 bilder er nå registrert, katalogisert og gjort tilgjengelig for allmennheten.

SOTHØNA

Det er i perioden gitt ut to nummer av Sothøna. Redaksjonsgruppen har bestått av Audun Brekke Skrindo, Finn A. Gulbrandsen, Paul Fekjær og Leif-Dan Birkemoe. John G. Liberg og Audun Brekke Skrindo har stått for layout for hvert sitt nummer. Sothøna distribueres til alle medlemmer samt til en rekke offentlige instanser.

BREVDUA

Det er sendt ut to nummer, ett høsten 2005 og ett i forbindelse med årsmøtet 2006.

Almanakken

Almanakken for 2006 har vært populær og er solgt på dørene av skoleelever fra en rekke skoler. I tillegg til informasjon om foreningen og verneverdier i området inneholder den bl.a. nyttig informasjon om østensjø bydel.

KULTURLANDSKAP

Etter avtale med øVV har Friluftsetaten besørget slått på enga Sjøli på vannets vestside. Tørrbakkene på Abildsø er skjøttet ved hjelp av beiting, og det er laget en mer detaljert plan for å få til et kontrollert beitetrykk i dette verdifulle området. Prosjekt med sikte på å begrense etableringen av fremmede arter som truer områdets opprinnelige vegetasjon er videreført. Det er spesielt Canada-gullris det er lagt vekt på å begrense fremveksten av. Beiting på gammel hagemark er videreført, både fra østensjø og Abildsø gård. I samarbeid med Abildsø gård er det etablert en ny gårdsdam.

PENSJONISTGRUPPEN

Pensjonistgruppen møtes jevnlig og har utført en rekke arbeidsoppgaver for foreningen.

LANGERUDBEKKEN

I forbindelse med etableringen av kunstgressbane på Rustadfeltet ble det avtalt at det som et kompenserende tiltak for miljøet i området skulle foretas åpning av Langerudbekken fra Miljøparkgrensen til Bogerudmyra. Bekken er nå lagt i store slyng med sedimenterings-dammer og åpningen ble offisielt markert med en tilstelning 24. august 2005. Det vil fortsatt ta tid før vegetasjonen i området tar seg opp, og det gjenstår fremdeles enkelte mindre arbeider for at anlegget skal fungere optimalt. Foreningen var bl.a. engasjert med utplanting av stedegne arter.

FUGLEINFLUENSA

østensjøvannets Venner følger intensivt med på spredningen av fugleinfluensaen i Europa. østensjøvannet er betydningsfull for mange fugler som trekker nordover i landet og vil være et mulig område hvor fugleinfluensaen tidlig kan oppdages i Norge. Vi informerer via våre hjemmesider fortløpende om situasjonen og de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra ansvarlige myndigheter (Mattilsynet, Veterinærinstituttet osv). I tillegg formidler vi fuglefaglig informasjon fra Norsk Ornitologisk Forening og vitenskapelige nyhetsportaler i utlandet.

VADEDAMMEN

Det er i 2005 påbegynt arbeider med rehabilitering av vadedammen nord for østensjøvannet. Målet er å stanse gjengroing samt å få en mer optimal utforming av området med hensyn til vannflate, dybde og vegetasjon. Arbeidene utføres i samarbeid med Friluftsetaten og vil bli videreført i 2006.

REHABILITERINGSARBEIDER I RESERVATET

Det er i mars 2006 foretatt krattrydding og trefelling rundt verdifulle starr-forekomster på Bogerudmyra. Deler av materialet herfra er benyttet i rehabiliteringsarbeider av en øy i østensjøvannet nord for Bølerbekkens utløp.

øya lengst utenfor Bølerbekkens utløp er vedlikeholdt og beskyttelsesnett ble satt over øya rett ved bekkutløpet. En veltet øy i sørvest er snudd og restaurert.

Det har blitt kuttet ned bjørk i vannets sørvestre del for å hindre erosjon.

Pensjonistgruppa har nedlagt et stort arbeid i forbindelse med disse arbeidene.

SKILTING

Supplerende skilt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus er plassert rundt naturreservatet for bedre markering av reservatet og med opplysning om fredningsbestemmelsene.

Tre nye temaskilt er satt opp.