temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ØSTENSJØVANNETS VENNER

ÅRSBERETNING 31.3.2004-31.3.2005

STYRET

Styret har i perioden bestått av :

Leder Amund Kveim, nestleder Finn A. Gulbrandsen.

Styremedlemmer Leif-Dan Birkemoe, Eirik Wærner, Johan Mollatt, Audun Brekke Skrindo, Anne-Berit Gyberg.

Varamedlemmer Paul Fekjær, Hanne Blesvik og Solveig Olafsen.

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter.

ADMINISTRATIVT ARBEID

Foreningen disponerer kontorlokale i det gjenreiste grisehuset på Abildsø gård og har lager i stabburet på Østensjø gård. Leif-Dan Birkemoe har vært foreningens regnskapsfører.

Eirik Wærner har hatt ansvaret for oppdatering av medlemsregisteret. Anne-Berit Gyberg har vært foreningens sekretær.

MEDLEMMER

Foreningen hadde ved årsskiftet ca 3000 medlemmer, hvorav nærmere 1000 var husstandsmedlemmer. Rundt 350 medlemmer har ikke betalt kontingent i 2004 og vil nå bli slettet fra våre registre. Det er jevnt tilsig av nye medlemmer, men også frafall først og fremst som følge av flytting.

MEDLEMSAKTIVITETER

25.4.04 Vandring langs Alna fra Bryn stasjon mot Kværner. Turleder Karsten Sølve Nilsen.

28.4.04 Fugletur ved Østensjøvannet. Turleder Audun Brekke Skrindo.

27.5.04 Tur langs Bølerbekken fra Ulsrudvann til Bøler gård. Turleder Amund Kveim.

13.6.04 Insektdag ved Østensjøvannet. Turledere Lars Ove Hansen og Karsten Sund.

16.10.04 Vandring rundt Østensjøvannet (historie og natur). Turleder Finn A. Gulbrandsen.

30.10.04 Oppsal gjennom Oppsals gamle bebyggelse. Turleder Finn A. Gulbrandsen.

18.11.04 To foredrag; ”Oppsal Vel 100 år” ved Finn A. Gulbrandsen og ”Insektlivet ved

Østensjøvannet” ved Lars Ove Hansen.

23.1.05 Sporing av dyr om vinteren. Turleder Audun Brekke Skrindo.

Østensjødagen ble avholdt på Nordre Østensjø gård 29.8.03 der en rekke organisasjoner og enkeltpersoner bidro til en vellykket familiedag. Arrangementet inngikk i år som en del av Østensjø bydels bydelsdager.

UTADRETTET VIRKSOMHET

Foreningen står tilsluttet Oslo Elveforum (OE), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), og er foreningsmedlem i Søndre Aker Historielag og Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård. Finn A. Gulbrandsen representerer ØVV i OE’s styringsgruppe.

Det er i samarbeid med OOF og OE utarbeidet undervisningsopplegg for 4. og 7. klassetrinn som er distribueres og er gjort tilgjengelig for alle skolene i området.

I regi av OOF er det opprettet et eget Friluftsutvalg i Østensjø Bydel som avgir høringsuttalelser til bydelen og til kommunen sentralt. Utvalget består av representanter for lokale miljø- og friluftsorganisasjoner, og Amund Kveim (ØVV) har vært leder for utvalget. Det er avgitt høringsuttalelser om Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv og de kommunale skoger.

Foreningen har et godt, og stadig bredere, samarbeid med Østensjø Historielag, bl.a. om utarbeidelse av et kulturkart for Østensjø Bydel.

Foreningen har jevnlig møter med Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten og eierne av Østensjø og Abildsø gård. Videre har foreningen deltatt i høringer om Kulturbydel Østensjø og foretatt befaringer med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen.

Det har vært avholdt en rekke standsaksjoner på kjøpesentre og i forbindelse med bydelsdager.

Det er i løpet av året holdt en rekke kåserier, foredrag og lignende for eksterne organisasjoner.

Foreningen har fått mange positive oppslag i både Aftenposten og Nordstrand Blad samt lokale sentermagasin m.m.

Våre hjemmesider på internett utvides stadig og er godt besøkt. Audun Brekke Skrindo har fungert som web-redaktør.

Østensjøvannets Venners Miljøpris gikk i 2004 til Oppsal skole. Denne vandreprisen tildeles for flott innsats i foreningens Rusken-aksjon ved vannet der over 400 elever fra 7 skoler deltok.

Foreningen har gjennomført dugnadsarbeid ved vannet og på Abildsø gård.

ANNET

Skjøtselsplan

Arbeidet med å utarbeide en samlet skjøtsels- og forvaltningsplan for Østensjøområdet er blitt mer omfattende og tatt lenger tid enn opprinnelig forutsatt. Foreningen deltar aktivt i planarbeidet sammen med en rekke kommunale etater.

Fugletelling

For 14. året på rad ble det i 2004 gjennomført systematisk fugletelling ved vannet. Tellingen er utført i regi av NOF på oppdrag fra ØVV, og endelig rapport fra tellingen vil bli fremlagt i løpet av våren. Totalt ble det observert 125 arter av de totalt 215 som er observert gjennom tidene. Knoppsvanene hekket også i 2004, og av sjeldne observasjoner kan vi trekke frem Horndykker, Tundragås, Lappfiskand, Orrfugl, Polarmåke og Kornkråke.

Østensjø Lokalhistoriske Bilder

I samarbeid med Østensjø Historielag og Deichmanske bibliotek er det tatt initiativ til å samle og registrere lokalhistoriske bilder fra området. Bildene lagres og er gjort tilgjengelig via internett. Billedbasen ble offisielt åpnet 10.3.04 på Oppsal bibliotek, og over 600 bilder er til nå tilgjengelig. Leif-Dan Birkemoe har vært primus motor for dette prosjektet.

Sothøna

Det er i perioden gitt ut to nummer av Sothøna. Redaksjonsgruppen har bestått av Finn A. Gulbrandsen, Paul Fekjær og Leif-Dan Birkemoe der sistnevnte har ledet arbeidet. John G. Liberg har stått for lay-out. Sothøna distribueres til alle medlemmer samt til en rekke offentlige instanser.

Brevdua

Det er sendt ut to nummer, ett høsten 2004 og ett i forbindelse med årsmøtet 2005.

Almanakken

Almanakken for 2005 har vært populær og er solgt på dørene av skoleelever fra en rekke skoler. I tillegg til informasjon om foreningen og verneverdier i området inneholder den bl.a. nyttig informasjon om Østensjø bydel.

Kulturlandskap

Foreningen har også i 2004 besørget slått på enga Sjøli på vannets vestside, samt tørrbakkene ved Abildsø gård. Videre er det igangsatt et prosjekt med sikte på å begrense etableringen av fremmede arter som truer områdets opprinnelige vegetasjon. Dette gjelder særlig Canada-gullris som har hatt en markant fremgang de senere år. Beiting på gammel beitemark er videreført, og til dels utvidet, både fra Østensjø og Abildsø gård.

Pensjonistgruppen

Pensjonistgruppen møtes jevnlig og har utført en rekke arbeidsoppgaver for foreningen.

VIKTIGE SAKER OG BEGIVENHETER.

En rekke byggeprosjekter er planlagt, igangsatt eller ferdigstilt i løpet av året. Særlig bør nevnes kunstgressanlegget på Rustadfeltet, idrettshall på Manglerud, blokker i Paal Bergs vei, boliger i Østensjøveien ved Jøranstien, planlagte boliger i Eterveien ved General Ruges vei, ny planlagt kirke på Bøler, blokker på Gartneritomten på Bøler og boliger i Enebakkveien ved Plogveien.

I forbindelse med etableringen av kunstgress på Rustadfeltet er det som et avbøtende tiltak gjennomført store arbeider med å få Langerudbekken opp i dagen over sletten nordøst for Bakkehavn til Bogerudmyra. Det er innledet drøftelser om en mulig tilsvarende ordning ved eventuell etablering av kunstgress også på Abildsøfeltet.