temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ØSTENSJØVANNETS VENNER

ÅRSBERETNING 27.3.2003-31.3.2004

STYRET

Styret har i perioden bestått av :

Leder Amund Kveim, nestleder Finn A. Gulbrandsen.

Styremedlemmer Tiril Andersen, Eirik Wærner, Johan Mollatt, Paul Fekjær og

Leif-Dan Birkemoe.

Varamedlemmer Hanne Blesvik, Odd Frode Ulbrandt, Trond Strømdahl og Solveig Olafsen.

Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter.

ADMINISTRATIVT ARBEID

Foreningen disponerer kontorlokale i det gjenreiste grisehuset på Abildsø gård og har lager i stabburet på Østensjø gård. Leif-Dan Birkemoe har vært foreningens regnskapsfører.

Eirik Wærner har hatt ansvaret for oppdatering av medlemsregisteret. Anne Berit Gyberg har hatt ansvaret for utsending av fakturaer for annonser i almanakken.

MEDLEMMER

Foreningen hadde ved årsskiftet 2.984 medlemmer, hvorav 919 husstandsmedlemmer, 8 bedrifter og 29 organisasjoner. Manglende betaling etter purring i 2003 vil medføre sletting i 2004. Det er jevnt tilsig av nye medlemmer, men også frafall først og fremst som følge av flytting.

MEDLEMSAKTIVITETER

30.4.03 Fugletur rundt vannet (samarbeid med NOF, avd. Oslo og Akershus).

21.5.03 Medlemstur til Gjersjøelva og oppgangssagen der.

26.5.03 Tur langs Alna fra Bryn stasjon til Tveten gård. Turleder Karsten Sølve Nilsen

  1. Tur i Almedalen med tema ”fremmede arter”. Turleder Bård Bredesen.

12.10.03 Historisk vandring på vestsiden av vannet.

21.10.03 Foredrag av Ole Krognes om oppvekst ved vannet på 1950-tallet.

25.11.03 Foredrag om fuglenes trekkruter m.m. av Audun Brekke Skrindo.

Østensjødagen ble avholdt på Nordre Østensjø gård 31.8.03 der en rekke organsisasjoner og enkeltpersoner bidro til en vellykket familiedag.

UTADRETTET VIRKSOMHET

Foreningen har avgitt høringsuttalelser om ny idrettshall på Manglerud og om kunstgressbane på Rustadfeltet.

Foreningen har jevnlig møter med Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten og eierne av Østensjø og Abildsø gård.

Det har vært avholdt en rekke standsaksjoner på kjøpesentre og i forbindelse med bydelsdager. Minna Wetlesen-dagen ble markert ved vannet 14. mars 2004.

Foreningen står tilsluttet Oslo Elveforum, Oslo og Omland Friluftsråd, og er foreningsmedlem i Søndre Aker Historielag og Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård.

Det er i løpet av året holdt en rekke kåserier, foredrag og lignende for eksterne organisasjoner.

Foreningen har fått mange positive oppslag i både Aftenposten, Nordstrand Blad og lokalavisen Østensjø.

Våre hjemmesider på internett utvides stadig og er godt besøkt. Audun Brekke Skrindo har fungert som web-redaktør.

Østensjøvannets Venners Miljøpris gikk i 2003 til Høyenhall skole. Denne vandreprisen ble tildelt for flott innsats i foreningens Rusken-aksjon ved vannet der over 400 elever fra 7 skoler deltok.

Foreningen har gjennomført dugnadsarbeid ved vannet og på Abildsø gård.

ANNET

Fugletelling

For 13. året på rad ble det i 2003 gjennomført systematisk fugletelling ved vannet. Tellingen er utført i regi av NOF på oppdrag fra ØVV. Knoppsvanene hekket i området for tredje året på rad. Rundt 135 arter ble registrert, og endelig rapport fra tellingen vil bli fremlagt i løpet av våren.

Fotoprosjektet

I samarbeid med Østensjø Historielag og Deichmanske bibliotek er det tatt initiativ til å samle og registrere gamle bilder fra området. Bildene lagres og er gjort tilgjengelig via internett. Billedbasen ble offisielt åpnet 10.3.03 på Oppsal bibliotek. Leif-Dan Birkemoe har vært primus motor for dette prosjektet.

Sothøna

Det er i perioden gitt ut to nummer av Sothøna. Redaksjonsgruppen har bestått av Finn A. Gulbrandsen, Paul Fekjær og Leif-Dan Birkemoe der sistnevnte har ledet arbeidet. John G. Liberg har stått for lay-out. Sothøna distribueres til alle medlemmer samt til en rekke offentlige instanser.

Brevdua

Det er sendt ut to nummer, ett høsten 2003 og ett i forbindelse med årsmøtet 2004.

Almanakken

Almanakken for 2004 har vært populær og er solgt på dørene av skoleelever fra en rekke skoler. I tillegg til informasjon om foreningen og verneverdier i området inneholder den bl.a. nyttig informasjon om ”nye” Østensjø bydel.

Nye arter påvist i området.

Grønlandsmåke og Svartrødstjert er observert og antall observerte fuglearter er derved

oppe i 215.

Kulturlandskap

Det er også i 2003 gjennomført slått på enga Sjøli på vannets vestside. Videre er det igangsatt et prosjekt med sikte på å begrense etableringen av fremmede arter som truer områdets opprinnelige vegetasjon. Dette gjelder særlig Canada-gullris som har hatt en markant fremgang de senere år. Beiting på gammel beitemark er etablert både fra Østensjø og Abildsø gård.

Pensjonistgruppen

Pensjonistgruppen møtes jevnlig og har utført en rekke arbeidsoppgaver for foreningen.

VIKTIGE SAKER OG BEGIVENHETER.

Oslo kommunes Bymiljøpris ble i 2003 tildelt Østensjøvannets Venner for foreningens mangeårige arbeid for vern og skjøtsel i Østensjøområdet. I sin tale ved overrekkelsen uttalte ordføreren at foreningens arbeid har vært forbilledlig.

Foreningen deltok i møte med Miljøvernminister Børge Brende da han besøkte Østensjøvannet i forbindelse med et Høyre-arrangement høsten 2003. Ministeren uttalte seg svært positivt om foreningens arbeid og det som er utrettet i området.

Med virkning fra nyttår er de tidligere bydelene Østensjø, Bøler og Manglerud slått sammen til en stor bydel som omkranser vannet.

Rehabiliteringen av erosjonsskadd bredde har gitt gode resultater, og er videreført i 2003. Det ble i tillegg utprøvet to ulike teknikker for å reetablere øyer. Arbeidet går videre i 2004, og forberedende arbeider for sikring av øyer og våtmark er allerede igangsatt.

NVE ga i 2003 konsesjon for fortsatt overføring av vann fra Nøklevann til Bogerudmyra. Tilførsel av rent vann er i dag helt nødvendig for å opprettholde det biologiske mangfoldet i og rundt vannet. Konsesjonen er imidlertid tidsbegrenset til 10 år, og dette innebærer at arbeidet med å rense tilløpsbekkene og å få tilbake en større naturlig vannføring må få høy prioritet i årene som kommer.

Arbeidet med å utarbeide en samlet skjøtsels- og forvaltningsplan for området er igangsatt, og foreningen deltar i arbeidsgruppen sammen med en rekke offentlige etater.