temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ÅRSBERETNING 2002

(Perioden 19.3.2002 – 27.3.2003)

STYRET

Styret har bestått av : Leder Amund Kveim, nestleder Finn A. Gulbrandsen, regnskapsfører Leif-Dan Birkemoe, sekretær Tiril Andersen og styremedlemmer : Eirik Wærner, Paul Fekjær og Johan Mollatt. Varamedlemmer : Hanne Blesvik, Odd Frode Ulbrandt, Solveig Olafsen og Trond Strømdahl.

Det har vært avholdt 9 styremøter. (8.4., 6.5., 17.6., 15.8., 5.9., 2.12., 20.1., 5.2., 17.3.)

ADMINISTRATIVT ARBEID

Foreningen disponerer kontorlokale i det gjenreiste grisehuset på Abildsø gård og har lager i stabburet på Østensjø gård. Leif-Dan Birkemoe har vært foreningens regnskapsfører. Eirik Wærner har hatt ansvaret for oppdatering av medlemsregisteret. Anne Berit Gyberg har hatt ansvaret for utsending av fakturaer vedr. annonser i Sothøna og almanakken.

MEDLEMMER

Foreningen hadde ved årsskiftet 2.921 medlemmer, hvorav 858 husstandsmedlemmer, 9 bedrifter og 25 organisasjoner. Det er ikke gjennomført purring og sletting av medlemmer på grunn av manglende betaling i løpet av året.

MEDLEMSAKTIVITETER

10.april 2002 holdt Terje Wold fra Vann- og avløpsetaten foredrag på Skullerudstua om prosjektet ”Renere Østensjøvann”.

24. april hadde foreningen i samarbeid med NOF fugletur ved vannet. Turleder var Audun Brekke.

5. juni ble det arrangert bekkevandring langs Smedbergbekken fra Østensjøvannet via Langemosen til Multehaug og Bakkehavna. Turledere var Amund Kveim og Finn Gulbrandsen.

14. juni ble det arrangert flaggermustur ved vannet i samarbeid med Zoologisk forenings flaggermusgruppe. Turledere var Kjell Magne Olsen og Kari Rigstad.

Østensjødagen ble arrangert 25. august 2002 på tunet til Nordre Østensjø gård. Østensjø janitsjar spilte, dansgruppen Symra viste folkedrakter og danset, og Abildsø bygdekor sang. Barna deltok i natursti og tegnekonkurranse og fikk mulighet til å være med hest og vogn.

Det var godt fremmøte trass i litt grått vær.

6. oktober European Birdwatch Day ble markert med fugletur i samarbeid med NOF. Turleder var Audun Brekke.

10. oktober holdt Eirik Wærner foredrag på Skullerudstua med tittelen :”Fra Johannesburg til Østensjøvannet

12. oktober ble det arrangert vandring langs Ljanselven ”Fra Nøklevann til Sagdammen og Sagstua ved Sagløkka. Turledere var Trine Johnsen og Ida Hvoslef.

5. november holdt Audun Brekke foredrag på Skullerudstua om hvor Østensjøvannets fugler er om vinteren.

UTADRETTET VIRKSOMHET

Foreningen har avgitt høringsuttalelse om turveitraseer i området og om utbyggingen av området Høyenhall fabrikker.

Foreningen har jevnlig møter med Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten og eierne av Østensjø og Abildsø gård.

Det har vært avholdt en rekke standsaksjoner på kjøpesentre og i forbindelse med bydelsdager. Minna Wetlesen-dagen ble markert ved vannet 16. mars 2003.

Foreningen står tilsluttet Oslo Elveforum, Oslo og Omland Friluftsråd, og er foreningsmedlem i Søndre Aker Historielag og Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård.

Det er i løpet av året holdt en rekke kåserier, foredrag og lignende for eksterne organisasjoner.

Foreningen mottok og guidet en gruppe japanske forskere som kom til Norge for å se hvorledes det frivillige arbeidet med Østensjøvannet var organisert.

Våre hjemmesider på internett utvides stadig og er godt besøkt. Audun Brekke har fungert som web-redaktør. Vi registrerer med glede at spesielt skolene aktivt benytter våre sider.

Østensjøvannets Venners Miljøpris gikk i 2002 til Østensjø skole. Denne vandreprisen ble tildelt for flott innsats i foreningens Rusken-aksjon ved vannet 26. april der 550 elever fra en lang rekke en rekke skoler i området deltok.

Foreningen har dugnadsarbeid ved vannet og på Abildsø gård.

Verdens vanndag 22. mars ble markert ved Østensjøvannet der ØVV, NIVA, Blekkulf, Oslo Elveforum, Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten hadde stand. På vannet ble det demonstrert isskjæring og det var natursti til Skullerud vannrenseanlegg som var åpent for omvisning.

ANNET

Fugletelling

For 12. året på rad ble det i 2002 gjennomført systematisk fugletelling ved vannet. Tellingen er utført i regi av NOF på oppdrag fra ØVV. Samlet ble det observert over 130 arter og det var registrert besøk av bl.a. vandrefalk (fast besøk i perioder), dvergdykker, horndykker, tundragås, dvergfalk, lappspurv og snøspurv. Knoppsvanene hekket i området for andre året på rad. Endelig rapport fra tellingen vil bli fremlagt i løpet av våren.

”Bryggen”

Gjenoppbyggingen av publikumsbryggen ble sluttført våren 2002.

Fotoprosjektet

I samarbeid med Østensjø Historielag er det tatt initiativ til å samle og registrere gamle bilder fra området. Bildene vil bli lagret og gjort tilgjengelig for publikum via internett i samarbeid med Deichmanske bibliotek. Basen for arbeidet er lagt til Oppsal filial og arbeidet ledes av Leif-Dan Birkemoe.

Sothøna

Det er i perioden gitt ut hele fire nummer av Sothøna. Det er etablert en redaksjonsgruppe bestående av Finn A. Gulbrandsen, Paul Fekjær og Leif-Dan Birkemoe der sistnevnte har ledet arbeidet. John G. Liberg har stått for lay-out. Sothøna distribueres til alle medlemmer samt til en rekke offentlige instanser.

Brevdua

Det er sendt ut to nummer, ett høsten 2002 og ett i forbindelse med årsmøtet 2003.

Almanakken

Almanakken for 2003 har vært populær og er solgt på dørene av skoleelever fra en rekke skoler. I tillegg til informasjon om foreningen og verneverdier i området inneholder den bl.a. nyttig informasjon fra de fleste bydelene i omegn.

Nye arter påvist i området.

Liten skogsmus, Apodemus sylvaticus, påvist i juni 2002.

Soppen Plutéus aurantiotugosus påvist for første gang i Norge i Almedalen i oktober 2002.

Pensjonistgruppen

Pensjonistgruppen møtes jevnlig og har utført en rekke arbeidsoppgaver for foreningen.

VIKTIGE SAKER OG BEGIVENHETER

Oslo bystyre vedtok sommeren 2002 enstemmig den samlede verneplan ”Østensjøområdet Miljøpark”. Etter mange års arbeid, og hele 10 år etter at selve vannet ble fredet, er derved enda en viktig milepæl i foreningens arbeid nådd. Arbeidet med å utarbeide en egen skjøtselsplan er igangsatt.

FN’s internasjonale år for ferskvann, 2003. Oslo kommune la sin åpningsmarkering til Østensjøvannet 30. januar 2002.

En del av Østensjøbekken, der denne lå i rør ved Rognerudbakken, er åpnet og ligger nå i dagen.

Prøveprosjektene med rehabilitering av erosjonsskadd bredde har gitt gode resultater, og vil danne grunnlag for videre arbeid i 2003. Det er nå også igangsatt forberedende arbeider med et prøveprosjekt for å gjenskape en øy som er i ferd med å gå i oppløsning. Midlene fra Oslo kommune som skulle stilles til disposisjon i 2002 ble først frigitt i november 2002 og vil derfor bli disponert i 2003.


Foreningen kan i 2003 feire at det er 20 år siden Østensjøvannets Venner startet sitt arbeid.