temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Årsberetning 2001

(Perioden 29.3.2001 – 18.3.2002)

 1. Styret

Styret har bestått av :

Leder Amund Kveim

Nestleder Finn A. Gulbrandsen

Kasserer Leif-Dan Birkemoe

Sekretær Tiril Andersen

Styremedlemmer Eirik Wærner, Paul Fekjær og Johan Mollatt

Varamedlemmer Hanne Blesvik, Odd Frode Ulbrandt, Trond Strømdahl

og Solveig Olafsen

Det har vært avholdt 7 styremøter. I tillegg har leder og nestleder hatt en rekke arbeidsmøter.

 1. Administrativt arbeid

Finn A. Gulbrandsen, assistert av Jan Christensen, har arbeidet med salg av støtteannonser til både Sothøna og almanakken. Anne-Berit Gyberg har stått for fakturering og innkreving av sponsorstøtte. Eirik Wærner og Hanne Blesvik har arbeidet med medlemsregisteret. Foreningen disponerer lokaler i det gjenreiste grisehuset på Abildsø gård.

 1. Medlemmer

Foreningen hadde ved årsskiftet 2.723 medlemmer, hvorav 2055 hovedmedlemmer, 633 husstandsmedlemmer og 35 organisasjoner og bedrifter. For en del medlemmer er det purret på kontingentbetaling for 2001, og ved manglende betaling vil disse medlemmer bli strøket.

 1. Medlemsaktiviteter.
 2. Fugletur. Turleder Audun Brekke, ca 50 deltagere.

 1. Vandring langs Bølerbekken fra Østensjøvannet til Bøler gård.

Turledere Amund Kveim og Finn Gulbrandsen, ca 20 deltagere.

 1. ”World Birdwatch” Samarrangement med NOF. Turleder Audun Brekke, ca 25 deltagere.

 1. Østensjødagen. Arrangement på tunet til Nordre Østensjø gård.

Godt fremmøte.

 1. Vandring langs Østensjøbekken med avslutning på Christinedal. Turledere Amund Kveim og Leif-Dan Birkemoe, ca 60 deltagere.

 1. Medlemsmøte med premiere på filmen ”Østensjøvannet gjennom år 2000” laget av Audun Brekke. Ca. 70 fremmøtte.

 1. Lysbildekåseri om Alna med Karsten Sølve Nilsen. Ca. 60 fremmøtte.

 1. Fugletur. Hvordan overlever fuglene om vinteren.

Turleder Audun Brekke, ca 30 deltagere.

Pensjonistgruppen møtes jevnlig og har utført en rekke praktiske og administrative oppgaver, herunder arbeider med våre lokaler på Abildsø gård.

5. Informasjon

 1. Sothøna. Det er dette året kun utgitt ett nummer. Redaktøren er midlertidig bosatt i utlandet. Sothøna nr. 22 foreligger nå for trykking.

 1. Brevdua. Det er sendt ut to utgaver av Brevdua; høsten 2001 og sammen

med innkallingen til årsmøtet 2002.

 1. Hjemmesider på internett. Sidene er videreutviklet og etter hvert godt besøkt. En redaksjon under ledelse av Audun Brekke møtes jevnlig.

 1. Mediedekning

NRK, ”Manns minne” hadde 24.7.01reportasje fra Østensjøvannet der

bl.a. leder og nestleder ble intervjuet.

Nordstrand Blad har hatt en rekke gode oppslag om foreningen og

området. Rosende omtale av foreningens arbeid i en lederartikkel.

Presentasjon i Tveita Senteravis desember 2001.

Lokalavisen Østensjø har hatt en rekke oppslag.

Aftenposten presenterte byrådets behandling av ”Østensjøområdet

Miljøpark” 6.2.02.

 1. Plakatserien er utvidet. ”Vannkvalitet og biologiske smakebiter”.

 1. ØVV deltok i Oslo Elveforums arbeidsgruppe i forbindelse med utgivelsen av heftet ”Med barn og unge på tur langs Osloelvene”.

Østensjøvannet er fyldig omtalt og heftet er distribuert til alle Osloskolene.

6 Utadrettet virksomhet

6.1 Møter

Friluftsetaten. Samarbeidsmøter 16.11.01 og 8.2.02.

Vann- og avløpsetaten 20.3.01 og seminar 6.2.02.

Fylkesmannen

Byantikvaren, befaring ved gravhauger på Tallbergåsen og ved Bakkehavn 14.9.01

Eier av Abildsø gård

Bystyrets Samferdsels- og miljøkomite, vedr. midler til rehabilitering

Ornitolog Svein Dale og botaniker Jan Wesenberg 8.10.01 vedr. beiting.

Seim planteskole. Befaring vedrørende rehabiliteringsarbeider 11.8.01

Nordstrand bydelsutvalg. Innlegg under åpen halvtime vedr. vann fra Nøklevann.

6.2 Stands og lignende

Lambertseter 10.11.01, Høyenhall skole 14.11.01, Tveita senter 17.11.01, Bryn senter 24.11.01, Oppsal senter 1.12.01 og 15.12.01, Bøler senter 8.12.01, ved Østensjøvannet 15.12.01 og Kotengs Hagesenter 16.12.01. I tillegg hadde foreningen stand i forbindelse med jentesjakkleir på Skøyenåsen skole 12-13.5.01, marked på Trasop skole 16.3.02, samt bydelsdag på Bøler, Oppsaldagene og Tallbergdagen. Minna Wetlesen-dagen ble markert med stand ved vannet 17.3.02. Oppsal og Bøler bibliotek har vist stor velvilje ved å ha foreningens produkter fremlagt for salg i sine filialer.

 1. Representasjon. Oslo Elveforum, Oslo- og Omland friluftsråd og Nordre Skøyen Hovedgård.

 1. Kåserier, presentasjoner m.m.

Guiding av en delegasjon fra Kinas miljøverndepartement med vertskap fra det norske

departementet ved vannet 8.5.01. Finn Gulbrandsen og Amund Kveim

Lærerkurs i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd og Oslo Elveforum 23.5.01.

Finn Gulbrandsen.

Uteseminar for personalet i Lille Langerud og Abildsø barnehage 11.9.01.

Finn Gulbrandsen.

Lærerkurs for Manglerud skoles ansatte 7.11.01. Finn Gulbrandsen.

Innledning på seminar i Vann- og avløpsetaten om prosjekt ”Renere Østensjøvann”

6.2.02. Finn Gulbrandsen

Lysbildekåseri om vernearbeidet og visning av filmen om Østensjøvannet

på medlemsmøte i NOF.Audun Brekke og Finn Gulbrandsen.

Lysbildekåseri for ”Klubben Kunst og Kultur” på Nordre Skøyen Hovedgård 21.2.02.

Amund Kveim.

 1. Høringsuttalelser og lignende.

Foreningen har avgitt uttalelser i følgende saker :

Reguleringssak, bygging av blokker (6-8 etg) i Paal Bergs vei.

Lukking av et parti av Østensjøbekken ved Granhekkveien.

Friluftsetatens punktering av egg.

Fredning av Østensjø gård

Konsesjonsbehandling av vannoverføring fra Nøklevann.

7 Annet

 1. Almanakken for 2002 har vært meget populær, og er blitt solgt på dørene

av skoleelever i store deler av Østensjøbyen. Langerud Blomster

samt Bøler og Oppsal bibliotek har velvillig lagt almanakken ut for

salg. Bydel Manglerud og bydel Østensjø har sammen med en

rekke lokale støtteannonsører gjort det mulig å utgi almanakk også i

år. Som tidligere er det lagt inn flere sider med nyttige

informasjoner om bydelene, foreningen og Østensjøområdet.

 1. Fugletelling. For ellevte året på rad ble det 2001 gjennomført fugletelling. Det ble

observert 135 ulike arter, og Bård Bredesen oppdaget 19. oktober

Polarsvømmesnipe. Dermed er det nå registrert hele 212 ulike arter ved vannet

gjennom tidene. Blant øvrige arter kan nevnes myrrikse, vannrikse, dvergdykker, horndykker, snadderand, skjeand, brushane, vandrefalk og

lerkefalk. Tellingen er utført av NOF, på oppdrag fra ØVV, og er

tilgjengelig på våre hjemmesider.

 1. Kulturlandskapspleie. Samarbeidsprosjektet med Abildsø gård og Norske

4H har vært videreført. Arbeidet har bl.a. omfattet slått, rydding ved

brenneriruinene m.m.

 1. Ruskenaksjon i samarbeid med Ruskengeneral Kjellaug Løken 11.5.01 med

elever fra skolene Bøler, Høyenhall, Manglerud, Nøklevann, Oppsal

og Østensjø. Nøklevann skole fikk 26.10.02 overrakt foreningens

vandrepris for god innsats.

Medlemsdugnad ryddeaksjon langs vannet 14.5.01

Medlemsdugnad ryddeaksjon på Abildsø gård 21.5.01.

Fellesdugnad ØVV / NOF i vadedammen 27.10.01

Pensjonistgruppen ryddet i samarbeid med Svein Valdem (4H) rundt gravhaugene på

Tallbergåsen 30.11.01. (Tillatelse fra Byantikvar og Friluftsetaten.)

7.5 Gjenoppbygging av publikumsbryggen i sydenden av vannet, februar/mars 2002.

 1. Viktige saker og begivenheter.
 2. Filmprosjektet. Audun Brekkes film om Østensjøvannet hadde premiere på medlemsmøtet 24.10.01. Filmen er produsert med støtte fra Østensjøvannets Venner og er lagt ut for salg som videokassett.

 1. Fredning av Østensjø gård. Byantikvaren har lagt fredningen av Østensjø gård ut til høring med frist 20.12.01. Inntil endelig vedtak i saken foreligger gjelder midlertidige fredningsbestemmelser.

 1. Rehabiliteringsarbeidene. Foreningen startet sommeren 2001arbeid med rehabilitering av erodert bredde og våtmark. Økonomisk støtte er gitt av Oslo Elveforum, Fylkesmannen og Oslo Kommune.

 1. Vann- og avløpsetaten avga sluttrapport i prosjekt ”Renere

Østensjøvann”. Rapporten beskriver forurensningssituasjonen og anviser

en rekke aktuelle bedringstiltak. Etaten avholdt 6.2.02 et heldagsseminar

med representanter for Vann- og avløpsetaten, Friluftsetaten, Oslo

Elveforum, lokale bydeler, Fylkesmannens miljøvernavdeling og ØVV.

 1. NVE sluttførte og overleverte 11.9.01 arbeidene med rehabilitering av

treskelen mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet. Arbeidene er utført

med økonomisk støtte fra NVE, Fylkesmannen og Friluftsetaten.

 1. Det var i løpet av året en kraftig oppblomstring av vasspest. Hvilke følger dette får for vannet i tiden fremover er usikkert.

 1. Bystyret har for 2002 bevilget kr. 300.000,- til drenering og nødvendige rehabiliteringsarbeider ved Østensjøvannet. En enstemmig Miljø- og samferdselskomite forutsetter at midlene kan kanaliseres gjennom ØVV.

 1. Bysten av Minna Wetlesen ble 5.6.01 avduket på Abildsø skole. ØVV har bidratt med økonomisk støtte.

 1. Byrådet avga 5.3.02 sin anbefaling til reguleringsplanen Østensjøområdet Miljøpark. Saken forventes sluttbehandlet i bystyret før sommeren.