temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ØSTENSJØVANNETS VENNER

ÅRSBERETNING 2000

(Perioden 16.3.2000-28.3.2001)

1. STYRET

Styret har bestått av :

Leder : Amund Kveim

Nestleder : Finn A. Gulbrandsen

Sekretær : Tiril Andersen

Styremedlemmer : Eirik Wærner

Ragnhild Magnussen

Johan Mollatt

Paul Fekjær

Varamedlemmer : Hanne Blesvik

Odd Frode Ulbrandt

Trond Strømdahl

Solveig Olafsen

Det har vært avholdt 11 styremøter. I tillegg til styrets medlemmer har vår nye kasserer Leif-Dan Birkemoe deltatt på styremøtene fra årsskiftet.

2. ADMINISTRATIVT ARBEID

Anne-Berit Gyberg har stått for fakturering og innkreving av sponsorstøtte.

Henning Lahn har frem til høsten 2000 hatt ansvar for medlemsregisteret.

Deretter har Eirik Wærner overtatt dette arbeidet. Tor Jacobsen videreførte arbeidet som foreningens kasserer frem til høsten 2000, da dette arbeidet ble overtatt av ny kasserer; Leif-Dan Birkemoe. Finn A.Gulbrandsen har forestått arbeid med almanakken. Det har oppstått tekniske problemer med medlemsregisteret, noe som har medført at dette har måttet rekonstrueres.

Styret arbeider med planer for å lette arbeidet med både medlemsregisteret og innkreving av medlemskontingent. Foreningen er nå registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 034 446.

3. MEDLEMMER

Foreningen hadde ved årsskiftet et beregnet antall betalende medlemmer på 2.344; inklusive husstandsmedlemmer.

4. MEDLEMSAKTIVITETER

4.1 Fugletur med NOF 27.4.2000

Ca 40 deltagere.

4.2 Medlemsmøte på Skullerudstua 16.11.00

Finn Gulbrandsen orienterte om den foreslåtte "Østensjøområdet Miljøpark" og viste sammen med Paul Fekjær bilder fra området. Ca 50 fremmøtte.

4.3 Omvisning på Abildsø gård.

Foreningen hadde i samarbeid med CESAR omvisning inne- og ute på Abildsø gård, ca 250 deltagere.

4.4 Historisk vandring langs Bølerbekken .

Vandring fra Østensjøvannet til Bøler gård med informasjon om tidligere tiders aktiviteter og områdets botanikk. Turledere : Amund Kveim og Finn A. Gulbrandsen. Få deltagere bl.a. p.g.a. dårlig vær.

4.5 Østensjødagen.

Rundt 1000 personer var innom vårt arrangement på Østensjø gård 27.8 2000 som ble gjennomført med støtte fra Østensjø bydels 1000-årskomite. I tillegg til salg av effekter, akvareller, vafler, kaffe og mineralvann var det underholdning ved Linn Andrea Fuglseth (stev), Østensjø Janisjar, Abildsø bygdekor, folkedansgruppen Symra og musikk ved Per Amble og Arne-Inge Christophersen. Rundt 300 barn fikk lov å kjøre rundt på området med hest og vogn, NOF tok interesserte med på fugletittetur, og Finn A. Gulbrandsen tok interesserte med på en guidet tur på gården. Fra Museumshåndverkerne ved Norsk Folkemuseum var det utlånt en dukke med Ulsrud-utgaven av Akerdrakten og det var presentasjon av utkastet til reguleringsplan for Østensjøområdet.

5. INFORMASJON

5.1 Sothøna.

Det ble i år 2000 utgitt to nummer av medlemsmagasinet Sothøna. Redaksjonen har bestått av Marianne Østbye, Finn A. Gulbrandsen og Paul Fekjær. Jan Christensen har stått for annonsesalg. Eksemplarer av Sothøna er delt ut til bl.a. bystyrets og byrådets medlemmer.

5.2 Brevdua.

Det er sendt ut én utgave av medlemsinformasjonen "Brevdua" samt informasjon sammen med innkalling til nytt årsmøte.

5.3 Hjemmesider på internett.

ØVV har egne presentasjons- og informasjonssider på internett, og det pågår arbeid for å oppdatere og videreutvikle disse. Foreningens e-postadresse benyttes til kontakt med foreningen. Foreningen har anskaffet rett til bruk av domenenavnet ostensjovannet.no.

5.4 Mediedekning.

Viktige oppslag om foreningen og området :

Nordstrand blad vedr. flommen

Østlandssendingen TV vedr. flommen

Aftenpostens aftennummer vedr. Østensjøområdet Miljøpark og flommen.

6. UTADRETTET VIRKSOMHET

6.1 Møter

Friluftsetaten Park- og idrett. 21.3.00

Plan & bygningsetaten

Fylkesmannen Oslo og Akershus miljøvernavdelingen

Eier av Østensjø gård; Tore Solbakken.

Eier av Abildsø gård; stiftelsen CESAR

Delegasjon til Bystyrets Samferdsels- og miljøkomite 23.10.2000

NVE vedrørende ny terskel ved Bogerudmyra.

Bøler bydel; åpen halvtime vedr. verneplan

Manglerud bydel; åpen halvtime vedr. verneplan.

Østensjø bydel; åpen halvtime vedr. verneplan.

Lambertseter bydel. Møte med Bydelsdirektør vedr. verneplan.

6.2 Stands o.l.

Minna Wetlesen-dagen 19.3.2000

Oppsaldagen 5.6.2000

Bølerdagen 23.9.2000

Tallbergdagen 30.5.2000

European Birdwatch 1.10.2000 Stand og fugletur.

Oppsal 9. og 16.12.00

6.3 Representasjon

Arbeidsgruppe for verneplan for Østensjøområdet.

Lokal Agenda 21 i Bydel Manglerud.

Lokal Agenda 21 seminar i Oslo

Oslo Elveforum

Oslo- og omland friluftsråd.

Nordre Øyern Naturreservat

6.4 Kåserier m.m

Osloskolen dagskurs for Oslolærere v/Finn A. Gulbrandsen

Bøler menighet v/Amund Kveim

Østensjø bydel v/Finn A. Gulbrandsen

Arkitekthøyskolen v/Amund Kveim

  1. ANNET
  1. Dugnad ved vannet.

Medlemmer fra ØVV gjennomførte 8.5.2000 dugnad i form av søppelplukking av store deler av området.

  • Almanakken.

Det er solgt nærmere 2000 almanakker for året 2001. Støtteannonser og en relativt god omsetning har gitt foreningen en brukbar inntekt.

7.3 Fugletelling.

Det ble i år 2000 gjennomført fugletellinger i området for tiende året på rad. Selve tellingen er foretatt av NOF på oppdrag fra ØVV og sikrer oss kontinuitet i dette arbeidet.Av observerte arter kan vi nevne skjeand, hornugle,myrsanger og svartstrupe. Det er den andre observasjonen av svartstrupe ved vannet gjennom tidene.

Spesielle arter som besøkte Østensjøvannet 2000 : Iå fikk et gåsepar, bestående av en grågås og en kanadagås, frem to hybridunger. To gravender besøkte vadedammen i hele slutten av maimåned. Dessverre ble det ike påvist noe hekking. Krikkendene har vært tilstede og det er gledelig at de første var på plass allerede i mars. På det meste var det 50 stykker 24.8 På høsten kom 2 stjertender til vannet og den ene har overvintret til år 2001 Både skjeender (3 stykker) og én taffeland kom også innom på høsten. En lerkefalk hann var innom vannet 2 dager i slutten av august (24.8) Dvergloen var på plass i år, som i fjor i slutten av april. I hele midten av juni ble det observert jaktende hornugle i sørenden av vannet. Buskskvett ble sett både midtsommers og på høsten. På det meste var det 5 stk. i slutten av august. Bomben i år var svartstrupen som ble oppdaget i midten av november og det skal visstnok ha vært to stykker. Et individ ble rapportert tilstede helt over nyttår. 2 myrsangerhanner gav flotte kveldskonserter i hele slutten av juni. Sannsynlig hekking på minst én av dem. Også i år ble 2 bøksangere hørt syngene en stund på våren. Sangen sluttet brått og ingen pardannelse og hekking er rapportert. (red. Audun Brekke)

7.4 Kulturlandskapspleie Oslo og Akershus.

ØVV har videreført samarbeidet med Norske 4H og CESAR om kulturlandskapspleie i Østensjøområdet. Det er i den sammenheng bl.a. besørget naturfaglig skjøtsel av områdene rundt Abildsø gård, Grisehuset på Abildsø er gjenreist og stilt til foreningens disposisjon og det er foretatt slått på slåttenga.

Prosjektet er fra ØVV’s side finansiert med øremerkede midler som kommer fra Østensjøvannets Kulturfond. Arbeidet søkes videreført i år 2001.

8. VIKTIGE BEGIVENHETER

8.1 Åpningen av Abildsø gård.

Under nærvær av kong Abdullah av Jordan og kong Harald ble Abildsø gård offisielt åpnet som CESAR’s hovedkontor. Stiftelsen har gjennomført omfattende restaureringsarabeid i bygningene og benytter disse som kontor- og representasjonslokaler.

8.2 Reguleringsplanen Østensjøområdet Miljøpark lagt ut til høring.

En samlet plan for Østensjøområdet er utarbeidet av Oslo kommune v/Plan- og Bygningsetaten i samarbeid med bl.a. Fylkesmannen, Friluftsetaten, Byantikvaren og Vann- og avløpsetaten. ØVV har vært aktiv bidragsyter i utformingen. Planen forventes å bli politisk behandlet høsten 2001.

8.3 Flommen.

Høsten 2000 ble Østensjøvannet utsatt for flom som har gjort stor skade på området. En rekke øyer er gått i oppløsning og bredden har vært utsatt for betydelig erosjon. ØVV har tatt initiativ til samarbeid med alle involverte parter med sikte på å oppnå bedre sikring samt rehabilitering av våtmarksområder.

8.4 Filmprosjekt.

Foreningen har inngått et forpliktende samarbeid med Audun Brekke som produserer en film fra området. Filmen antas å foreligge i løpet av våren.

8.5 Praktbok om Østensjøvannet.

Boken "Østensjøvannet. Naturreservatet i Oslo" er gitt ut på Orion forlag. Fantastiske bilder av Jørn Areklett-Omre og tekst av Finn A. Gulbrandsen har bidratt til stor oppmerksomhet rundt dette områdets verdier. Boken har fått meget rosende kritikk.

8.6 Foreningen har fått egne lokaler på Abildsø gård.

Ved årsskiftet flyttet foreningen ut fra leide styrelokaler på Oppsal til det gjenreiste grisehuset på Abildsø gård.