biologi er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Planteliste for Østensjøvannet

Sverdlilje

Noen arter i listen har link til bilde i parentes bak artsnavnet.

"Lista omfatter samtlige planter som er funnet i nærheten av Østensjøvannet. Den er ordnet systematisk etter Lid & Lid (1994). Det er tre hovedkilder til lista: Høeg (1965), NIVA (1975)/Rørslett (1979) og eget feltarbeid i 1993. I noen tilfeller er også forfatterens tidligere funn som ikke ble gjenfunnet 1993, tatt med." (ref: Jan Wesenberg)

Denne listen er en kortversjon av en omfattende rapport som er utarbeidet av Jan Wesenberg. De som er interessert kan laste ned en litt mer detaljert versjon av rapporten, med kommentarer om stedsforekomst til artene kan gjøre det her (NB: filen er 1,8 MB). Gjør det ved å høyreklikke på linken og velge "Save target as" eller "Lagre mål som", og så laste ned rapporten til din egen maskin. Filen ligger på formatet .rtf (rikt tekstformat) og kan åpnes i en rekke tekstbehandlere. Har du spørsmål, kontakt Østensjøvannets Venner på epost.

Anbefalt bruksmåte for denne siden: Velg søk når du har denne siden oppe i nettleseren, skriv inn navnet på den planten du leter etter eller kanskje navnet på en familie, og trykk OK. På den måten finner du fort frem i listen. Lykke til!

Finner du arter ved Østensjøvannet som ikke er nevnt her ser vi frem til å få rapport fra deg: naturtips @ ostensjovannet.no


SNELLEFAMILIEN EQUISETACEAE
Åkersnelle Equisetum arvense ssp. arvense
Engsnelle Equisetum pratense
Skogsnelle Equisetum sylvaticum
Elvesnelle Equisetum fluviatile

ORMETUNGEFAMILIEN OPHIOGLOSSACEAE
Høstmarinøkkel Botrychium multifidum

EINSTAPEFAMILIEN DENNSTEDTIACEAE
Einstape Pteridium aquilinum ssp. latiusculum

SMÅBURKNEFAMILIEN ASPLENIACEAE
Svartburkne Asplenium trichomanes ssp. trichomanes

STORBURKNEFAMILIEN WOODSIACEAE
Strutseving Matteuccia struthiopteris (april2002)
Skogburkne Athyrium filix-femina
Lodnebregne Woodsia ilvensis
Skjørlok Cystopteris fragilis coll.
Fugletelg Gymnocarpium dryopteris

STORTELGFAMILIEN ASPIDIACEAE
Ormetelg Dryopteris filix-mas
Vasstelg Dryopteris cristata RØDLISTET, kategori DC
Broddtelg Dryopteris carthusiana
Geittelg Dryopteris dilatata
Sauetelg Dryopteris expansa

HENGEVINGFAMILIEN THELYPTERIDACEAE
Hengeving Phegopteris connectilis
Myrtelg Thelypteris palustris

SISSELROTFAMILIEN POLYPODIACEAE
Sisselrot Polypodium vulgare

FURUFAMILIEN PINACEAE
Furu Pinus sylvestris
Gran Picea abies
Edelgran Abies sp.

SYPRESSFAMILIEN CUPRESSACEAE
Einer Juniperus communis ssp. communis

PILEFAMILIEN SALICACEAE
Svartvier Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia
Selje Salix caprea ssp. caprea
Gråselje Salix cinerea
Årevier Salix aurita
Korgpil Salix viminalis
Pilearter Salix spp.
Istervier Salix pentandra
Osp Populus tremula (bilde av blader)

PORSFAMILIEN MYRICACEAE
Pors Myrica gale

BJØRKEFAMILIEN BETULACEAE
Lavlandsbjørk Betula pendula
Vanlig bjørk Betula pubescens ssp. pubescens
Gråor Alnus incana ssp. incana
Svartor Alnus glutinosa

HASSELFAMILIEN CORYLACEAE
Hassel Corylus avellana

BØKEFAMILIEN FAGACEAE
Bøk Fagus sylvatica
Sommereik Quercus robur

ALMEFAMILIEN ULMACEAE
Alm Ulmus glabra (hele treet og frukt)

NESLEFAMILIEN URTICACEAE
Stornesle Urtica dioica ssp. dioica

SYREFAMILIEN POLYGONACEAE
Høymol Rumex longifolius
Vasshøymol Rumex aquaticus
Matsyre Rumex acetosa ssp. acetosa
Småsyre Rumex acetosella ssp. acetosella
Rabarbra Rheum x cultorum
Tungras Polygonum aviculare var. aviculare
Hønsegras Persicaria maculosa
Rødt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia
Grønt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. pallida
Småslirekne Persicaria minor
Vasspepper Persicaria hydropiper
Vasslirekne Persicaria amphibia
Vindelslirekne Fallopia convolvulus
Krattslirekne Fallopia dumetorum
Parkslirekne Fallopia japonica

MELDEFAMILIEN CHENOPODIACEAE
Meldestokk Chenopodium album
Frømelde Chenopodium polyspermum
Svinemelde Atriplex patula

NELLIKFAMILIEN CARYOPHYLLACEAE
Linbendel Spergula arvensis
Ettårsknavel Scleranthus annuus
Flerårsknavel Scleranthus perennis
Maurarve Moehringia trinervia
Sandarve Arenaria serpyllifolia
Skogstjerneblom Stellaria nemorum
Vassarve Stellaria media
Grasstjerneblom Stellaria graminea
Bekkestjerneblom Stellaria alsine
Sprøarve Myosoton aquaticum
Sølvarve Cerastium tomentosum
Vanlig arve Cerastium fontanum ssp. vulgare
Veiarve Cerastium glomeratum
Hanekam Lychnis flos-cuculi
Tjæreblom Lychnis viscaria
Rød jonsokblom Silene dioica (hele planten og nærbilde)
Småsmelle Silene rupestris
Engnellik Dianthus deltoides
Såpeurt Saponaria officinalis

NØKKEROSEFAMILIEN NYMPHAEACEAE
Hvit nøkkerose Nymphaea alba coll.
Gul nøkkerose Nuphar lutea

HORNBLADFAMILIEN CERATOPHYLLACEAE
Hornblad Ceratophyllum demersum

SOLEIEFAMILIEN RANUNCULACEAE
Bekkeblom Caltha palustris (april2002)
Prakthjelm? Aconitum cf. x stoerkianum
Trollbær Actaea spicata
Grøftesoleie Ranunculus flammula
Nyresoleie Ranunculus auricomus agg.
Engsoleie Ranunculus acris ssp. acris
Krypsoleie Ranunculus repens
Krattsoleie Ranunculus polyanthemos
Tiggersoleie Ranunculus sceleratus ssp. sceleratus
Vårkål Ranunculus ficaria ssp. ficaria
Blåveis Hepatica nobilis (bilde)
Hvitveis Anemone nemorosa (blomst)
Gulveis Anemone ranunculoides

BERBERISFAMILIEN BERBERIDACEAE
Berberis Berberis vulgaris
Høstberberis Berberis thunbergii

VALMUEFAMILIEN PAPAVERACEAE
Jordrøyk Fumaria officinalis

KORSBLOMSTFAMILIEN BRASSICACEAE
Stankkarse Lepidium ruderale
Vanlig pengeurt Thlaspi arvense
Vårpengeurt Thlaspi alpestre
Gjetertaske Capsella bursa-pastoris coll.
Hvitdodre Berteroa incana
Russekål Bunias orientalis
Åkerreddik Raphanus raphanistrum
Løkurt Alliaria petiolata
Hundesennep Descurainia sophia
Åkerkål Brassica rapa ssp. campestris
Stakekarse Barbarea stricta
Vinterkarse Barbarea vulgaris coll. (hele planten og nærbilde av blomst)
Brønnkarse Rorippa palustris
Kuleveikarse Rorippa x armoracioides
Pepperrot Armoracia rusticana
Sumpkarse Cardamine pratensis ssp. dentata
Bekkekarse Cardamine amara
Bergskrinneblom Arabis hirsuta var. hirsuta
Tårnurt Arabis glabra
Vårskrinneblom Arabis thaliana
Åkergull Erysimum cheiranthoides
Dagfiol Hesperis matronalis

SOLDOGGFAMILIEN DROSERACEAE
Rundsoldogg Drosera rotundifolia
Smalsoldogg Drosera anglica

BERGKNAPPFAMILIEN CRASSULACEAE
Smørbukk Sedum telephium ssp. maximum
Gravbergknapp Sedum spurium
Hvitbergknapp Sedum album
Bitterbergknapp Sedum acre
Småbergknapp Sedum annuum

SILDREFAMILIEN SAXIFRAGACEAE
Nyresildre Saxifraga granulata
Maigull Chrysosplenium alternifolium ????
Jåblom Parnassia palustris coll.

HORTENSIAFAMILIEN HYDRANGEACEAE
Skjærsmin Philadelphus sp.

RIPSFAMILIEN GROSSULARIACEAE
Villrips Ribes spicatum ssp. spicatum
Solbær Ribes nigrum
Alperips Ribes alpinum
Stikkelsbær Ribes uva-crispa

ROSEFAMILIEN ROSACEAE
Hekkspirea Spiraea salicifolia Forvillet hagebusk
Purpurspirea Spiraea x rosalba Forvillet hagebusk
Spiraea sp.
Mjødurt Filipendula ulmaria
Enghumleblom Geum rivale
Kratthumleblom Geum urbanum
Myrhatt Potentilla palustris
Gåsemure Potentilla anserina ssp. anserina
Norsk mure Potentilla norvegica
Sølvmure Potentilla argentea coll.
Tyskermure Potentilla thuringiaca
Tepperot Potentilla erecta
Markjordbær Fragaria vesca
Nakkebær Fragaria viridis
Molte Rubus chamaemorus
Teiebær Rubus saxatilis
Bringebær Rubus idaeus
Fløyelsmarikåpe Alchemilla glaucescens
Andre marikåper Alchemilla sp. (nærbilde)
Åkermåne Agrimonia eupatoria
Trollnype Rosa pimpinellifolia
Kanelrose Rosa majalis
Rynkerose Rosa rugosa
Kamtsjatkarose Rosa x spaethiana
Bustnype Rosa villosa ssp. mollis
Steinnype Rosa canina
Kjøttnype Rosa dumalis
Eple Malus x domestica
Rogn Sorbus aucuparia ssp. aucuparia
Rognasal Sorbus hybrida
Svensk asal Sorbus intermedia
Cotoneaster spp.
Hagtorn Crataegus spp.
Blåhegg Amelanchier spicata
Hegg Prunus padus ssp. padus (bilde)
Morell Prunus avium
Prunus sp.

ERTEBLOMSTFAMILIEN FABACEAE
Hagelupin Lupinus polyphyllus
Sneglebelg Medicago lupulina
Legesteinkløver Melilotus officinalis
Hvitsteinkløver Melilotus albus
Gullkløver Trifolium aureum
Hvitkløver Trifolium repens
Alsikeløver Trifolium hybridum
Rødkløver Trifolium pratense
Skogkløver Trifolium medium
Harekløver Trifolium arvense
Tiriltunge Lotus cornuculatus var. corniculatus
Lakrismjelt Astragalus glycyphyllos ????
Tofrøvikke Vicia hirsuta
Firfrøvikke Vicia tetrasperma
Skogvikke Vicia sylvatica ????
Fuglevikke Vicia cracca
Gjerdevikke Vicia sepium
Knollerteknapp Lathyrus linifolius
Gulflatbelg Lathyrus pratensis

GJØKESYREFAMILIEN OXALIDACEAE
Gjøkesyre Oxalis acetosella

STORKENEBBFAMILIEN GERANIACEAE
Blodstorkenebb Geranium sanguineum
Skogstorkenebb Geranium sylvaticum
Engstorkenebb Geranium pratense
Stankstorkenebb Geranium robertianum

VORTEMELKFAMILIEN EUPHORBIACEAE
Åkervortemelk Euphorbia helioscopia

LØNNEFAMILIEN ACERACEAE
Spisslønn Acer platanoides
Platanlønn Acer pseudoplatanus

SPRINGFRØFAMILIEN BALSAMINACEAE
Springfrø Impatiens noli-tangere
Kjempespringfrø Impatiens glandulifera

SPOLEBUSKFAMILIEN CELASTRACEAE
Spolebusk Euonymus europaeus

TROLLHEGGFAMILIEN RHAMNACEAE
Geitved Rhamnus cathartica
Trollhegg Frangula alnus

LINDEFAMILIEN TILIACEAE
Lind Tilia cordata

TYSBASTFAMILIEN THYMELAEACEAE
Tysbast Daphne mezereum

PERIKUMFAMILIEN CLUSIACEAE
Firkantperikum Hypericum maculatum
Prikkperikum Hypericum perforatum

FIOLFAMILIEN VIOLACEAE
Stemorsblom Viola tricolor
Åkerstemorsblom Viola arvensis
Marsfiol Viola odorata
Dalfiol Viola selkirkii
Myrfiol Viola palustris
Stor myrfiol Viola epipsila
Krattfiol Viola mirabilis
Skogfiol Viola riviniana
Engfiol Viola canina ssp. canina

KATTEHALEFAMILIEN LYTHRACEAE
Kattehale Lythrum salicaria (bilde)
Vasskryp Lythrum portula

MJØLKEFAMILIEN ONAGRACEAE
Geitrams Epilobium angustifolium
Krattmjølke Epilobium montanum
Bergmjølke Epilobium collinum
Amerikamjølke Epilobium ciliatum (samt underart Blygmjølke Epilobium watsonii)
Myrmjølke Epilobium palustre

KORNELLFAMILIEN CORNACEAE
Hvitkornell Cornus alba coll.

SKJERMPLANTEFAMILIEN APIACEAE
Hundekjeks Anthriscus sylvestris
Rødkjeks Torilis japonica
Selsnepe Cicuta virosa
Karve Carum carvi
Gjeldkarve Pimpinella saxifraga
Skvallerkål Aegopodium podagraria
Hundepersille Aethusa cynapium coll.
Krusfrø Selinum carvifolia
Sløke Angelica sylvestris
Mjølkerot Peucedanum palustre
Sibirbjønnkjeks Heracleum sibiricum
Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum

VINTERGRØNNFAMILIEN PYROLACEAE
Nikkevintergrønn Orthilia secunda

LYNGFAMILIEN ERICACEAE
Hvitlyng Andromeda polifolia
Røsslyng Calluna vulgaris
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea
Blokkebær Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum
Blåbær Vaccinium myrtillus
Stortranebær Vaccinium oxycoccos

NØKLEBLOMFAMILIEN PRIMULACEAE
Marianøkleblom Primula veris
Fredløs Lysimachia vulgaris
Fagerfredløs Lysimachia punctata
Gulldusk Lysimachia thyrsiflora
Krypfredløs Lysimachia nummularia
Skogstjerne Trientalis europaea

BUKKEBLADFAMILIEN MENYANTHACEAE
Bukkeblad Menyanthes trifoliata

SVALEROTFAMILIEN ASCLEPIADACEAE
Svalerot Vincetoxicum hirundinaria ssp. fuscatum

MAUREFAMILIEN RUBIACEAE
Klengemaure Galium aparine
Sumpmaure Galium uliginosum
Myrmaure Galium palustre coll.
Dvergmaure Galium trifidum
Hvitmaure Galium boreale
Gulmaure Galium verum
Stormaure Galium album

OLIVENFAMILIEN OLEACEAE
Ask Fraxinus excelsior
Syrin Syringa vulgaris

VINDELFAMILIEN CONVOLVULACEAE
Strandvindel Calystegia sepium

RUBLADFAMILIEN BORAGINACEAE
Hundetunge Cynoglossum officinale
Mellomvalurt? Symphytum cf x uplandicum
Krokhals Anchusa arvensis
Engforglemmegei Myosotis scorpioides
Bue/dikeforglemmegei Myosotis laxa coll.
Åkerforglemmegei Myosotis arvensis

VASSHÅRFAMILIEN CALLITRICHACEAE
Dikevasshår Callitriche stagnalis
Småvasshår Callitriche palustris
Klovasshår Callitriche hamulata

LEPPEBLOMSTFAMILIEN LAMIACEAE
Jonsokkoll Ajuga pyramidalis
Skjoldbærer Scutellaria galericulata
Korsknapp Glechoma hederacea (gruppe og nærbilde)
Blåkoll Prunella vulgaris
Guldå Galeopsis speciosa
Kvassdå Galeopsis tetrahit
Vrangdå Galeopsis bifida
Rødtvetann Lamium purpureum
Fliktvetann Lamium hybridum
Skogsvinerot Stachys sylvatica
Åkersvinerot Stachys palustris (bilde)
Bakkemynte Acinos arvensis
Kransmynte Clinopodium vulgare
Bakketimian Thymus pulegioides
Klourt Lycopus europaeus
Åkermynte Mentha arvensis

SØTVIERFAMILIEN SOLANACEAE
Slyngsøtvier Solanum dulcamara

MASKEBLOMSTFAMILIEN SCROPHULARIACEAE
Filtkongslys Verbascum thapsus
Mørkkongslys Verbascum nigrum
Brunrot Scrophularia nodosa
Lintorskemunn Linaria vulgaris
Snauveronika Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia
Tveskjeggveronika Veronica chamaedrys
Legeveronika Veronica officinalis
Veikveronika Veronica scutellata
Vårveronika Veronica verna
Bakkeveronika Veronica arvensis
Stormarimjelle Melampyrum pratense
Småmarimjele Melampyrum sylvaticum
Øyentrøst Euphrasia stricta
Engrødtopp Odontites vulgaris
Storengkall Rhinanthus serotinus ssp. serotinus, RØDLISTET, kategori DC
Myrklegg Pedicularis palustris coll.

BLÆREROTFAMILIEN LENTIBULARIACEAE
Mellomblærerot Utricularia ochroleuca
Småblærerot Utricularia minor

KJEMPEFAMILIEN PLANTAGINACEAE
Groblad Plantago major ssp. major
Dunkjempe Plantago media
Smalkjempe Plantago lanceolata

MOSKUSURTFAMILIEN ADOXACEAE
Moskusurt Adoxa moschatellina (bilde)

KAPRIFOLFAMILIEN CAPRIFOLIACEAE
Linnea Linnaea borealis ????
Leddved Lonicera xylosteum
Blåleddved Lonicera caerulea
Snøbær Symphoricarpos albus
Rødhyll Sambucus racemosa
Svarthyll Sambucus nigra
Krossved Viburnum opulus

VENDELROTFAMILIEN VALERIANACEAE
Vendelrot Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

KARDEBORREFAMILIEN DIPSACACEAE
Blåknapp Succisa pratensis
Rødknapp Knautia arvensis

KLOKKEFAMILIEN CAMPANULACEAE
Ugrasklokke Campanula rapunculoides
Storklokke Campanula latifolia
Fagerklokke Campanula persicifolia
Blåklokke Campanula rotundifolia

KORGPLANTEFAMILIEN ASTERACEAE
Gullris Solidago virgaurea
Kanadagullris Solidago canadensis
Drøbakbakkestjerne Erigeron acer ssp. droebachiensis
Hestehamp Conyza canadensis
Åkergråurt Filaginella uliginosa
Kattefot Antennaria dioica
Flikbrønsle Bidens tripartita
Nikkebrønsle Bidens cernua, RØDLISTET, kategori DC
Solsikke Helianthus annuus
Ryllik Achillea millefolia
Nyseryllik Achillea ptarmica
Ugrasbalderbrå Matricaria perforata
Tunbalderbrå Chamomilla suaveolens
Reinfann Tanacetum vulgare
Prestekrage Leucanthemum vulgare
Ekte malurt Artemisia absinthium
Burot Artemisia vulgaris
Hestehov Tussilago farfara
Åkersvineblom Senecio vulgaris
Klistersvineblom Senecio viscosus ????
Storborre Arctium lappa
Ullborre Arctium tomentosum
Småborre Arctium minus
Krusetistel Carduus crispus
Veitistel Cirsium vulgare
Myrtistel Cirsium palustre
Hvitbladtistel Cirsium helenioides
Kåltistel Cirsium oleraceum, RØDLISTET, kategori DC
Åkertistel Cirsium arvense
Knoppurt Centaurea jacea
Flekkgrisøre Hypochoeris maculata
Følblom Leontodon autumnalis
Geitskjegg Tragopogon pratensis
Åkerdylle Sonchus arvensis
Stivdylle Sonchus asper
Haremat Lapsana communis
Takhaukeskjegg Crepis tectorum
Taggsalat Lactuca serriola
Skogsalat Mycelis muralis
Ugrasløvetann Taraxacum sect. Ruderalia
Hårsveve Hieracium pilosella
Aurikkelsveve Hieracium lactucella
Kvastsveve Hieracium cymosum coll.
Skjermsveve Hieracium umbellatum
Skogsveve Hieracium sect. Sylvatica
Beitesveve Hieracium sect. Vulgata/Rigida/etc.

VASSGROFAMILIEN ALISMATACEAE
Vassgro Alisma plantago-aquatica

FROSKEBITTFAMILIEN HYDROCHARITACEAE
Vasspest Elodea canadensis

SIVBLOMFAMILIEN SCHEUCHZERIACEAE
Sivblom Scheuchzeria palustris
SAULAUKFAMILEN JUNCAGINACEAE
Myrsaulauk Triglochin palustris

TJØNNAKSFAMILIEN POTAMOGETONACEAE
Tjønnaks Potamogeton natans
Rusttjønnaks Potamogeton alpinus
Buttjønnaks Potamogeton obtusifolius
Småtjønnaks Potamogeton berchtoldii
Småtjønnaks Potamogeton berchtoldii

DUNKJEVLEFAMILIEN TYPHACEAE
Brei dunkjevle Typha latifolia
Smal dunkjevle Typha angustifolia

PIGGKNOPPFAMILIEN SPARGANIACEAE
Småpiggknopp Sparganium natans
Stautpiggknopp Sparganium emersum
Kjempepiggknopp Sparganium erectum

KALMUSROTFAMILIEN ARACEAE
Kalmusrot Acorus calamus
Myrkongle Calla palustris

ANDEMATFAMILIEN LEMNACEAE
Andemat Lemna minor (bilde)
Storandemat Spirodela polyrrhiza RØDLISTET, kategori DC

FIRBLADFAMILIEN TRILLIACEAE
Firblad Paris quadrifolia

LILJEFAMILIEN LILIACEAE
Gullstjerne Gagea lutea

SVERDLILJEFAMILIEN IRIDACEAE
Sverdlilje Iris pseudacorus (i is, våren 2000)

LØKFAMILIEN ALLIACEAE
Villøk Allium oleraceum
Strandløk Allium vineale
Gressløk Allium schoenoprasum ssp. schoenoprasum

HYASINTFAMILIEN HYACINTHACEAE
Russeblåstjerne Scilla siberica

KONVALLFAMILIEN CONVALLARIACEA
Maiblom Maianthemum bifolium
Kantkonvall Polygonatum odoratum
Kjempekonvall Polygonatum x hybridum (Forvillet hageplante)
Kranskonvall Polygonatum verticillatum
Liljekonvall Convallaria majalis

ORKIDEFAMILIEN ORCHIDACEAE
Korallrot Corallorhiza trifida
Myggblom Hammarbya paludosa

SIVFAMILIEN JUNCACEAE
Knappsiv Juncus conglomeratus
Lyssiv Juncus effusus
Trådsiv Juncus filiformis
Flatsiv Juncus compressus
Paddesiv Juncus bufonius coll.
Ryllsiv Juncus articulatus
Hårfrytle Luzula pilosa
Engfrytle Luzula multiflora ssp. multiflora

STARRFAMILIEN CYPERACEAE
Torvmyrull Eriophorum vaginatum
Duskmyrull Eriophorum angustifolium
Mjuksivaks Eleocharis mamillata
Skogsivaks Scirpus sylvaticus (gruppebilde)
Sj&rr Carex disticha
Slåttestarr Carex nigra ssp. nigra
Stolpestarr Carex nigra ssp. juncella
Tuestarr Carex cespitosa
Bunkestarr Carex elata
Kvasstarr Carex acuta
Nordlandsstarr Carex aquatilis ssp. aquatilis
Bråtestarr Carex pilulifera
Fingerstarr Carex digitata
Mattestarr Carex pediformis ssp. rhizodes
Gulstarr Carex flava
Bleikstarr Carex pallescens
Kornstarr Carex panicea
Lodnestarr Carex hirta
Trådstarr Carex lasiocarpa
Flaskestarr Carex rostrata
Sennegras Carex vesicaria
Stautstarr Carex acutiformis, RØDLISTET, kategori DC
Kjempestarr Carex riparia, RØDLISTET, kategori V

GRASFAMILIEN POACEAE
Takrør Phragmites australis (bilde)
Blåtopp Molinia caerulea
Knegras Danthonia decumbens
Strandrør Phalaris arundinacea
Myskegras Milium effusum
Gulaks Anthoxanthum odoratum
Timotei Phleum pratense coll.
Villtimotei Phleum bertolonii
Engreverumpe Alopecurus pratensis ssp. pratensis
Knereverumpe Alopecurus geniculatus
Vassreverumpe Alopecurus aequalis
Engkvein Agrostis capillaris
Krypkvein Agrostis stolonifera
Storkvein Agrostis gigantea
Bergkvein Agrostis vinealis
Snerprørkvein Calamagrostis arundinacea
Vassrørkvein Calamagrostis canescens
Skogrørkvein Calamagrostis purpurea
Bergrørkvein Calamagrostis epigejos
Sølvbunke Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa
Smyle Deschampsia flexuosa
Floghavre Avena fatua
Enghavre Avenula pratensis
Dunhavre Avenula pubescens
Hengeaks Melica nutans
Hundegras Dactylis glomerata
Engrapp Poa pratensis coll.
Lundrapp Poa nemoralis
Myrapp Poa palustris
Flatrapp Poa compressa
Markrapp Poa trivialis
Tunrapp Poa annua
Tunsaltgras Puccinellia distans
Rødsvingel Festuca rubra coll.
Sauesvingel Festuca ovina coll.
Engsvingel Festuca pratensis
Raigras Lolium perenne
Mannasøtgras Glyceria fluitans
Kjempesøtgras Glyceria maxima
Bladfaks Bromus inermis
Kveke Elymus repens
Hundekveke Elymus caninus ssp. caninus