temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Vadedammen i nord | Huldreberget | Østensjø gård: Smia | Østensjø gård: Låven på Søndre gård | Østensjø gård: Drengestua | Bølerbekken | Tallberget | Husmannsplassen Bakken | Oldtidsveien | Langerudbekken |

Sted: Ved "Huldreberget" skiltposisjon for temaskilt ved Huldreberget

Almedalen.

Haakon Tveter (1844 -1930), eier av Søndre og Nordre Østensjø gård, satte navn på mange av de karakteristiske områder vi finner i kulturlandskapet. Jordstykkene navnga han også.

Den dype forsenkningen i terrenget eller ravinen mellom driftsbygningen på Nordre Østensjø gård og Østensjøveien ga han navnet ”Almedalen”, et navn som brukes aktivt også i dag. Denne dalen ble fredet ved tinglysning etter ønske fra Haakon Tveter i 1921. Dalen er en rest av den gamle ravinedalen som gikk østover mot Ulsrud. Almedalen er i dag tett tilvokst med almeskog, men også andre løvtrær vokser her i tillegg til gran. Dalen er tildels preget av gammel alm som er brukket eller falt overende. Det gir dalen et trolsk preg.

Gjennom Almedalen går Ulsrudbekken som har sitt utspring fra myrområdene nord for Bjartveien på Oppsal. Bekken går for en stor del i rør og kommer først ut i dagen her ved Almedalen. Dammen i Ulsrudbekken rett nedenfor gangveien ble også bygget av Haakon Tveter, men er senere restaurert av Vann- og avløpsetaten.

Fjellknausen mot Østensjøveien, et rundsva med skuringsstriper fra isens arbeid under siste istid, fikk navnet ”Huldreberget”. Den bratte skråningen noen meter mot vest for ”Huldreberget”, kalte han ”Bratta”.

Det nærmeste jordet i nordvest ga Haakon Tveter navnet ”Steinsjordet” og det store jordstykket mellom Ulsrudbekken og Østensjøveien ble ”Nordflaen”. Ulsrudbekken renner mellom ”Nordflaen” og ”Nordjordet” før den gjennom ”Bekkasinmyra” renner ut i Østensjøvannet.

På oversiden av Østensjøveien mellom Ulsrudveien og Oppsalveien, nå bebygget, het jordstykket ”Lillejordet”.

I 2009 ble det lagt fjernvarmerør i Østensjøveien og i 2010 anlagt sykkelvei. Østensjøgårdene ble permanent fredet etter lov om kulturminner i april 2011. Fredningen omfatter også Almedalen avgrenset av Østensjøveien.

Østensjøvannets Venner 2011 - www.ostensjovannet.no