temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Vadedammen i nord | Huldreberget | Østensjø gård: Smia | Østensjø gård: Låven på Søndre gård | Østensjø gård: Drengestua | Bølerbekken | Tallberget | Husmannsplassen Bakken | Oldtidsveien | Langerudbekken |

NB: Sommeren 2005 ble dette skiltet utsatt for grovt hærverk, og er for tiden ikke montert opp. Foreningen arbeider med å erstatte skiltet Sted: Foran Oppsal terrasse oppe på Oppsalskrenten, NØ for vannet skiltposisjon for temaskilt ved husmannsplassen Bakken

Husmannsplassen Bakken

Husmannsvesenets epoke, fra midt på 1600-tallet til begynnelsen av 1900-tallet, har satt mange spor etter seg. Plassene ble ryddet som små bosteder, gjerne med litt jord og et par kyr.

Husmannsplassene var ikke selvstendige gårdsbruk med egne bruksnummer. De var en integrert del av den gården de hørte inn under. Plassen ble gjerne ryddet i utkanten av de eksisterende jordbruksområder eller i skogen. De som bodde på husmannsplassen hadde avtale om å gjøre arbeide på gården.

Fra 1760-årene kunne husmannsplassene gå over til å bli skyldsatte, dvs. matrikulerte småbruk som enten ble forpaktet bort eller solgt til brukeren. I Aker herred hadde husmannsvesenet sin største periode rundt 1850.

Alle gårdene rundt Østensjøvannet hadde husmannsplasser. Husmannsplassen Bakken, som vi ser rester etter her, hørte trolig inn under Oppsal gård (gårdsnummer 146). Det er ikke kjent når Bakken ble ryddet, men etter kartopplysninger har den sannsynligvis vært bebodd i en periode på 50-60 år rundt midten av 1800-tallet. Området har også noen hagetrær, mest sannsynlig fra den tiden det bodde folk her.

I dag er området ved husmannsplassen interessant som et rikt insekstsfelt med betydning for økosystemet rundt Østensjøvannet.

Østensjøvannets Venner 2005 - www.ostensjovannet.no