temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Vadedammen i nord | Huldreberget | Østensjø gård: Smia | Østensjø gård: Låven på Søndre gård | Østensjø gård: Drengestua | Bølerbekken | Tallberget | Husmannsplassen Bakken | Oldtidsveien | Langerudbekken |

Sted: Der Langerudbekken renner ut i Bogerudmyra skiltposisjon for temaskilt ved Langerudbekken

Langerudbekken rensepark

Langerudbekken har sine kilder i området ved Bakkehavn gård. Opprinnelig rant bekken ut i Klopptjern, et lite tjern ute i Bogerudmyra. På 1960-tallet ble denne delen av Bogerudmyra skilt fra resten av myra med kanaler langs turveien. På omtrent samme tid ble bekken lagt i rør over gressletta mot Bogerudmyra som tidligere var dyrket kulturmark.

I forbindelse med etableringen av Rustad kunstgressbane og initiativ fra Østensjøvannets Venner, ble det avsatt midler til å gjenåpne Langerudbekken på en slik måte at rensing av vannet ble gjort mulig. Dette var i tråd med Oslo kommunes vedtak om gjenåpning av bekker og elver der det er mulig.

Friluftsetaten og Kultur- og idrettsetaten innledet et samarbeid med Jordforsk for å prosjektere en rensepark som en utvidelse og oppdemning av bekken. Resultatet er blitt et effektivt anlegg for bedring av vannkvaliteten. Åpningen av Langerudbekken har, foruten å bedre vannkvaliteten, til formål å rehabilitere naturkvaliteter, øke det biologiske mangfold og å utvide rekreasjonsområdet.

Renseparken består av flere dammer og våtmarker i serie som er utformet som en buktende (meandrerende) ”elv” over sletta. En av dammene inneholder en øy som rasteplass for fugler. Dybden i dammene varierer fra 0,2 til 1,5 meter, hvor de grunne partiene er dekket med våtmarksvegetasjon, dels ved utsetting av stedegne planter, og dels ved naturlig innvandring. Området er tilrettelagt for ferdsel med ”hoppestein”, noe som gjør det mulig å gå gjennom anlegget.

Grunnvannstanden er høy, noe som i perioder fører til at vann kan lekke ut av dammene og renne mot turveien.

Renseparken ble offisielt åpnet i august 2005.

 Østensjøvannets Venner 2011 - www.ostensjovannet.no