temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Vadedammen i nord | Huldreberget | Østensjø gård: Smia | Østensjø gård: Låven på Søndre gård | Østensjø gård: Drengestua | Bølerbekken | Tallberget | Husmannsplassen Bakken | Oldtidsveien | Langerudbekken |

Sted: rett ved den gule smia på Østensjø gård skiltposisjon for temaskilt ved Vadedammen

Gårdsanleggene på Østensjø

Søndre og Nordre Østensjø omfatter i dag et areal på ca. 250 dekar, hvorav ca.150 dekar er dyrket mark. Jordveien har i den senere periode vært bortleid og nyttet til kornproduksjon, dyrking av oljevekster og treårig timotei. Noe av arealet nyttes som beiteområde for hester.

Søndre Østensjø ble hovedsaklig bygget opp tidlig på 1800-tallet i empirestil. Våningshuset ble oppført i 1843 av Halvor Tveter. Drengestua inneholder antagelig deler fra det gamle våningshuset som ble oppført på slutten av 1700-tallet. Bygningen fikk sin nåværende form i 1840-årene. Stabburet ble oppført i tømmer på slutten av 1800-tallet. Driftsbygningen ble oppført i 1814 av Jørgen Young. Dette er den best bevarte store uthusbygning i Oslo.

Nordre Østensjø ble bygget rundt 1870 i sveitserstil. Våningshuset ble i 1875 restaurert før det ble tatt i bruk som føderådsbygning. Drengestua/bryggerhuset ligger i det nordvestlige hjørnet av området. Stabburet ble satt opp i 1875, da Haakon Tveter tok over gården. Opprinnelig stod stabburet litt lenger mot vest. Driftsbygningen er typisk for perioden. Smia er oppført i en etasje. Vognskjulet ble, som den siste av bygningene, plassert mellom drengestua og driftsbygningen.                     

Anleggene på de to gårdstunene representerer to godt intakte gårder fra to tidsepoker på 1800-tallet og er av de best bevarte i Oslo. Østensjøgårdene ble permanent fredet i april 2011 med hjemmel i lov om kulturminner. Det pågår for tiden rehabilitering av Nordre Østensjø.

Østensjøvannets Venner 2011 - www.ostensjovannet.no