sothøna-logo

velkomstbanner

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

referater

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

VÅTMARKSSENTERET

PANORAMA

   

Siste mulighet for skjøtsel i reservatet

Fra øya ved Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet ble de siste greinene fraktet over til fastlandet i en gummibåt mandag 31. mars. Fra 1. april sier reservatreglene at da skal det være rolig i naturreservatet. Hekketiden er innledet.

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har i vinter hugget ned store trær og kratt. Det grunne jordsmonnet på øya, kombinert med erosjonsutsatte bredder fører lett til rotvelt og øya går raskere i oppløsning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, har pekt ut hvilke trær som burde felles. Da isen gikk i oppløsning i slutten av februar var det ingen annen råd enn å frakte stokker og kvist med båt.

Det blir mye kvist til kverning. Det tar sin tid når hver kvist må mates inn i kvernen.

Flere slike lass med flis ble kjørt vekk i løpet av 31. mars.

De store haugene med flis som har ligget inntil turveien ble fjernet 31. mars. Statens naturoppsyn (SNO) kom med nødvendig redskap og mannskap. De hjalp til med kvisting og bortkjøring. I alt var det to tipphengere, fem biler, traktor og kvistkutter som var i sving for å rekke tidfristen innen 1. april.

 

AKTIVT ÅR FOR ØSTENSJØVANNETS VENNER

På foreningens årsmøte tirsdag 25. mars fikk de fremmøtte en gjennomgang av årets arbeid og begivenheter. 

Det er lagt ned utrolig mye frivillig arbeid i området i form av bl.a. krattrydding og andre skjøtselsoppgaver. «Dette er helt fantastisk! Uten de frivilliges innsats hadde vi aldri klart å bevare området på en tilfredsstillende måte» sier lederen Amund Kveim. «Vår innsats skal imidlertid komme som et supplement, ikke som en erstatning, til kommunens tiltak. Det vi venter utålmodig på nå er at kommunen endelig skal starte arbeidet med ny vannstandsregulering for vannet samt en nødvendig justering av turveitraseene der veien nå går for nær vannet. Allerede i 2012 fikk vi jo bygget fugleskjulet på vestsiden som skulle inngå som en del av denne omleggingen.»

Fra salen kom det oppfordringer om at foreningen må be kommunen få opp skilt som oppfordrer besøkende til å være langt mer tilbakeholdne når det gjelder mating av fugl. Ofte ser man at hele søppelsekker med mat dumpes og dette er som forurensning å regne. Ta gjerne med noen brødbiter til fuglene, men hiv dem ikke i vannet. Velg gjerne andre steder enn ved p-plassen og broen i sørenden. Videre ble det foreslått skilting langs Østensjøveien som viser at man nå kommer til Østensjøvannet og miljøparken. Dette vil forhåpentligvis virke som en oppfordring til å ta hensyn.

Amund Kveim ble gjenvalgt som leder for ytterligere ett år, og de aller fleste i styret tok gjenvalg. Nye navn i styret er Randi Osen og Morten Jensen. Årsmøteforedraget ble holdt av den kjente naturfotografen Jørn Areklett Omre som er oppvokst i området og som sammen med Finn A. Gulbrandsen ga ut boken «Østensjøvannet, naturreservatet i Oslo i år 2000». Boken er dessverre forlengst utsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket.

Østensjøvannets Venner har mange medlemmer, men vil svært gjerne ha fler både på medlemslisten og som aktive i foreningens arbeid. Mer om foreningen og dens arbeid er å finne på hjemmesidene deres: www.ostensjovannet.no

Årsberetning 2013

 

Bedre hekkeforhold

Ved Vadedammen vokser det mye takrør. Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har skåret ned noe takrør, buntet og fraktet den over til en av øyene nord for Bølerbekken som tradisjonelt har vært tilhold for fugl under hekking.

Takrørbunter ble 23. mars fraktet over til øya nord for Bølerbekken og lagt ut som underlag for hettemåkene som vanligvis holder til her. Vannstandsvariasjonene hadde løst opp deler av øya som trengte utbedring til hekkeformål. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen som har anbefalt rehabiliteringen.

 

Blomster og pengepremie fra Nordstrands Blad / dittOslo og Møller Bil Ryen

Fra venstre: Redaktør Fredrik Eckhoff, Amund Kveim og Finn Arnt Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner og markedssjef Stein Erik Skai fra Møller Bil Ryen. Foto: Nina Schyberg Olsen.

 

ÅRETS NAVN 2013: Tirsdag ble Østensjøvannets Venner overrakt blomster og premie i konkuransen Årets navn 2013 i Nordstrands Blad/dittOslo. Redaktør Fredrik Eckhof overrakte blomster, og pengepremien kr. 10.000 ble overrakt fra Møller Bil Ryen ved markedssjef Stein Erik Skai.

Vi setter stor pris på at Nordstrands Blad formidler stoff om Østensjøvannets fantastiske natur og om vårt arbeid med å bevare dette, uttalte Amund Kveim. Det å bli kåret til årets navn er motiverende og pengene vil komme godt med i vårt arbeid. Vi setter også stor pris på at næringslivet engasjerer seg, og vi håper Møller Bil Ryen vil styrke sitt nærmiljøengasjement ved å samarbeide med Østensjøvannets Venner.

Vi takker Nordstrands Blad/dittOslo, Møller Bil Ryen og alle som har bidratt til at Østensjøvannets Venner fikk denne utmerkelsen. (Publ. 20.02.2014).

Artikkel i Nordstrand Blad

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannet Venner er i virksomhet både vinter og sommer. Det er derfor kanskje noe av det mest synlige av foreningens sesongarbeid.

 

ÅRETS NAVN 2013

Stemmene strømmet inn og Østensjøvannets Venner gikk helt til topps i Nordstrands Blads kåring. I en bredt anlagt artikkel  idag vises det til foreningens arbeid gjennom 30 år for bevaring av området og dets naturmangfold, men det er altså avisens lesere som ved stemmegiving har avgjort konkuransen.

Vi er stolt av Østensjøområdet og foreningens arbeid, og kåringen inspirerer oss alle til å fortsette. Det er vårt håp at også myndighetene ser at dette er et verdifult og sårbart område som fortjener langt mer oppmerksomhet. Skal vi lykkes med å bevare det unike biologiske mangfoldet i Østensjøområdet er det viktig både å beholde arealene og de ulike naturtypene. Dette gjelder ikke minst områdets hovedattraksjon, fuglene, som er helt avhengige av sine ulike biotoper og muligheten til å opptre uforstyrret. I et tett befolket område krever dette både årvåkenhet, tilrettelegging, naturfaglig skjøtsel og at vi alle som brukere av området viser hensyn.

Vi takker alle som gjennom mange år og på ulikt vis har bidratt i vårt arbeid. Spesielt vil vi fremheve foreningens arbeidsgruppe som under Finn Gulbrandsens ledelse gjør  et fantastisk arbeid. Det ville vært umulig for oss å oppnå resultater uten å ha mange støttespillere og vi oppfordrer alle som nå har støttet oss til å bli med videre, enten ved å ta del i vårt arbeid, bli medlem i foreningen eller ved å huske oss med «grasrotandelen» i Norsk Tipping.

For Østensjøvannets Venner

Amund Kveim

Leder

Se Nordstrands Blads oppslag

Sauer og kalver har gitt miljøparken tilleggsverdier basert på lange tradisjoner rundt Østensjøvannet.

Publ. 06.02.2014

 

Hagefugltelling

I år går Hagefugltellingen av stabelen lørdag 25. og søndag 26. januar. Alle oppfordres til å delta på Hagefugltellingen. Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå. Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også! Les mer på www.fuglevennen.no

Vinterdag

Etter mildværet kom minusgradene. Men Østensjøvannet er forsatt åpent over store deler med et yrende fugleliv, spesielt ved Bølerbekkens utløp. Små og store studerte svanenene, stokkendene og stjertanden som er betydelig slankere og mer elegant enn stokkanden, kfr. bildet til høyre. Kvinand var også å se. (Publ. 12.01.2014)

Fossekall

Fossekallen er for tiden gjest i Østensjøbekken. Der turveien krysser bekken kan den lett betraktes. Den sitter gjerne på en stein ved kanten av bekken. Derfra dykker den etter vanndyr. Når den sitter stille kan dens speilbilde gjøre det lettere å få øye på den. Drakten er mørk med stort hvitt brystparti. Den går nesten i ett med snø og mørk vannflate. (Publ. 12.01.2014)

Stjertand

En stjertand hann har i noen uker holdt til ved Bølerbekkens utløp. Stjertand (anas acuta) har vi sett før ved Østensjøvannet. En hunn holdt lenge til sammen med en stokkand. Hunnen er mer lik en stokkand hunn og ikke så lett å oppdage i farten. Denne hannen derimot har tegninger som skiller seg ut. Foto: Rune Finstad 06.01.2014.

 

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

Knoppsvanekamp

Det pågår en kamp om revirene mellom de fire knoppsvaneparene som nå er på Østensjøvannet. Mandag barket de sammen rett utenfor fugleskjulet. Johnny Brekkås og Tommy R. Stølen fikk flotte bilder fra skjulet.

Foto : Johnny Brekkås (24. mars)

Havørn sett ved Østensjøvannet 21/3!

Foto : Eirik Bornø

Kongeørn sett ved Østensjøvannet 8/3!

 

Nå er det tid for å betale kontingenten

Det er en beklagelig feil på noen av giroblankettene for 2014-kontingenten, i det KID-nummeret bare er riktig der det har 5 sifre. Hvis KID-nummeret på din giroblankett har færre enn fem sifre, så kan du sette inn nuller til venstre slik at det blir totalt fem sifre. Kontrollsifferet er riktig, men systemet krever altså innledende nuller i KID-nummeret.

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel
av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap,
herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Endelig is som holder fallende trær

Isen på Østensjøvannet har hittil i vinter vært utrygg og varierende. Det har medført at dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner ikke har kunnet utføre oppdrag for Fylkesmannen i naturreservatet før 3. februar. Det er nødvendig å fjerne store trær som står i vannkanten enten det er på øyene eller langs land. På grunn av varierende vannstand vaskes jorda langs kantene gradvis ut. Slik erosjon fører plutselig til at trær velter. I fallet tar de med seg jordmasser rundt rotfestet. Over tid brytes bredder og øyer ned. Det er bare om vinteren når jorden er frosset man kan felle trær på slike utsatte steder. Bildet viser et tre i det det faller ned på isen. Isen holdt og treet ble delt opp. (Publ. 03.02.2104).

Fylkesmannen med fokus på dugnad

Besøk fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, mandag 27. januar. Fra venstre Pernille Botzet fra Fylkesmannen, Amund Kveim og Finn Arnt Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner og Jon Markussen fra Fylkesmannen. Besøket fant sted i forbindelse med Fylkesmannens møte med Østensjøvannets Venner på Østensjøvannet våtmarkssenteret på Bakkehavn.

Stokker fra trær felt langs gjerdet til sauebeite på Bakkehavn må bæres ut av området.

Kari Torske med et kvistfang fra felte trær.

Tore Dahl kaster kvist i haug for senere kverning.

Dugandsgjengen mandag 27. januar har tatt oppstilling ved gjerdet til sauebeite på Bakkehavn i anledning Fylkesmannens besøk.

En gruppe fra dugnadsgjengen som driver skjøtsel ved Østensjøvannet. Bildet er hentet fra dugnaden 20. januar 2014 der jobben besto i å felle trær som står for nær det elektriske gjerdet til sommerbeiteområde for sau. Gruppen står foran foreningens redskapsbod på Bakkehavn.

* * * *

Nyhetshistorikk