sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

 

 

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Les om alle arrangementene i 2018 her.

 

Årlig skjøtsel av Eikelunden

 

Slått av gress sør for Eikelunden ble kjørt til Ekeberg Husdyrpark der sauer, geiter, storfe og hester fikk etterlengtet nyslått gress.

 

Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner har i flere år skjøttet Eikelunden som ligger vis a vis trafostasjonen i Plogveien. Oppgaven er først og fremst å holde skogbunnen ren ved å fjerne årsskudd, samt fjerne de få mindre trær som måtte finnes som vokser inn i kronene på eikekjemper. Gresset i inngangen til Eikelunden fra syd skal også fjernes. Eikelunden er levested for en rekke insektarter og kjent for flere store hule eiker og omfattes derfor av en egen forskrift i naturmangfoldloven. Dugnaden utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen og Oslo kommune.

 

Definisjonen på hule eiker:

"Med en hul eik forstår vi her eiketrær som har en omkrets på minst 200 cm, tilsvarende en diameter på 63 cm, samt eiketrær som er synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm. Omkrets måles i brysthøyde (1.3 m over bakken). Synlig hul defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er minst 5 cm." (Kilde: Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker. DN 2012).

(Publ. 26.09.2018)

 

Gress fra Eikelunden er svært populært for sulte sauer og geiter på Ekeberg Husdyrpark.

 

Vandring: Skøyenåsen – Oppsal terrasse

Fra Oppsalskrenten er det fin utsikt over Østensjøvannet og områdene rundt. Det gir mulighet til å berette om vannkvalitet, fugle- og plantearter.

På vandringen søndag 23. september ble det bl.a. gitt orientering om Godliabekken som i dag ligger i rør, men som opprinnelig munnet ut helt i nordenden av Østensjøvannet. Mulighetene for gjenåpning helt eller delvis av bekken blir vurdert i forbindelse med oppføring av nye boliger i Låveveien 70 (bensinstasjonen) og ved regulering av utvidelse på Østensjø skole. Den gamle ferdselsveien forbi Oppsal terrasse som har røtter tilbake til vikingtid og middelalder ble også omtalt og sett i sammenheng med områdets gamle veisystem. (Publ. 24.09.2018)


 

Med kanalbåt til dugnadsplassen

 

For å komme over kanalen ved Bogerudmyra er båt eneste fremkomstmiddel i den isfrie tiden på året.

 

 

Fylkesmannen sammen med en botaniker hadde i uke 37 befaring på Bogerudmyra der dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner de to siste vintrene utførte skjøtselsarbeid for å åpne området for mer lys og dermed gi bedre vekstvilkår. Denne delen av Bogerudmyra er omgitt av kanaler og kan derfor bare nås med båt. Befaringen viste at effekten av arbeidet var meget godt, flere sårbare plantearter viste god fremgang. Blant annet har kjempestarrforekomsten utvidet seg. Kjempestarr vokser kun seks - åtte steder i Norge, og derfor rødlistet som "sterkt truet". Ytterligere skjøtsel var ønskelig og da på en tid uten snø slik at man kunne komme godt til for fjerning av årsskudd. Båten ble også brukt til frakt av kvist. (Publ.19.09.2018).

Båten er lastet med kvist som er kuttet ned rundt de anviste feltene på Bogerudmyra.

 

 

Kvisten lempes opp i en tilhenger og kjøres vekk.

 

Hest og sau reddet dagen

 

Hesteridning er alltid populært. Elise på 2,5 år fikk ri på islandshesten Dreki. Bak henne kommer Rakni med Emilie på 4 år.

 

Østensjødagen søndag 9. september ble en svært våt dag. Det førte til at så godt som all utendørs aktivitet måtte avlyses med unntak av det hest og sau kunne skape av liv ute på Bakkehavn. Speiderne fra 1. Bryn trosset vannet, fikk tent opp bål og tilbød pinnebrødgrilling. Østensjø Husflidslag, Østensjø historielag og Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus holdt til inne på Besøkssenteret. (Publ. 09.09.2018).

 

Mathias på 2 år holder mamma Karoline godt i hånden når de hilser på en av sauene.

 

 

Barna synes sauen "Lille My" er veldig søt. Den spiste tørrfor av hånden.

 

Sauen "Lille My" var kontaktsøkende.

 

 

Islandshestene "Rakni" og "Dreki" fikk slippe inn på sauebeitet av sine eiere Britt og Camilla som gledet mange med ridning for de minste.

 

 

Søyene - ni i tallet - har vært en tur hjemme på gården i Nittedal der de ble klippet av eieren Lise Hartviksen. Som bonus fikk de komme tilbake til Bakkehavn på Østensjødagen. Det var til stor glede for særlig barna i et regntungt vær som søyene ikke synes var noen ulempe selv uten den gode ullen.

 

Eva fra Østensjø Husflidslag stekte og solgte sveler. Karoline Vippser for kjøp av sveler og kaffe. 

 

 

Per-Yngve fra 1. Bryn griller pinnebrød mens regnet siler ned.

 

 

Inne på Besøkssenteret var det bl.a. fremvisning av bilder fra dyrelivet rundt Østensjøvannet. Det synes Leo 8 år og Sean-Luca på 10 år var artig.

 

 

Brenneriruinen ryddet

Arbeidsgruppen fra Østensjø Rotary som fjernet vegetasjon i ruinen etter brenneriet som tilhørte Abildsø gård.

Brenneriruinen ved turveien på vestsiden av Østensjøvannet ble onsdag 29. august ryddet for rotskudd og planter som har vokst opp i løpet av sommeren. Det er Østensjø Rotary i samarbeid med Østensjøvannets Venner som årlig tar seg av jobben med å holde ruinen fri for vegetasjon. (Publ. 01.09.2018).

 

 

Bekkasinmyra ryddes for sibirkornell

 

 

Det samles inn rotskudd og røtter for å bli kjørt bort til forbrenning.

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner gikk på jakt etter den uønskede planten sibirkornell på Bekkasinmyra 28. august. Det er ikke første gangen rotskudd klippes og røtter trekkes opp. Nybrott på et område som for 60 år siden var åkerland!

Det er fugler som bringer inn frø fra hageplanter. Svart fin jord med meitemark kommer stedvis til syne under røttene. Ikke å undres over at sibirkornellen får gode vekstvilkår.

Sibirkornell er en såkalt svartelistet innført plante med høy økologisk risiko. Det vil si at den kan fortrenge andre arter som vi ønsker å ta vare på. Fylkesmannen har gitt oppdraget om å fjerne planten i naturreservatet. (Publ. 28.08.2018).

 

 

Takk for beitet!

Denne søya på Bekkeasinmyra ville gjerne ut på turveien.

Sauene på Bekkasinmyra - åtte i tallet - ble tatt hjem til Bogstad gård på lørdag 26. august. Ingen tvil om at beitet var godt, selv etter en tørr sommer. Vanligvis har sauene nok vann i foret og ved å drikke i Østensjøvannet. For å unngå dårlig og lite vann av god kvalitet ble det for sikkerhets skyld satt ut kar med vann som ble etterfylt med jevne mellomrom.

(Publ. 26.08.2018)

Sauene på Bakkehavn ble hentet hjem til Nittedal tirsdag 28. august. Forhåpentligvis kommer noen av dem tilbake på en gjesteopptreden på Østensjødagen 9. september. (Oppdatert 28.08.2018).

 

 

Mager andreslått

 

Det var ikke mye gress å slå på Bakkehavntoppen.

 

Etter at førsteslåtten var gjennomført ble etterveksten svært liten. Derfor ble det lite gress på Bakkehavntoppen i august. Det som var langs kanter og tuer ble gitt til sauene som fortsatt beiter på enga nedenfor. Begrunnelsen for slått er at visse utvalgte planter skal få bedre vekstvilkår. (Publ. 21.08.2018).

 

Sauene som går på Bakkehavn fikk alt gress og oppslag som ble slått.

 

 

FLAGGERMUSNATT

 

Kari fra Flaggermusgruppa beretter her om arten nordflaggermus.

Kari Rigstad fra Flaggermusgruppa i Norsk zoologisk forening holdt et engasjerende utendørs foredrag om flaggermus for 35-40 fremmøtte om kvelden fredag 17. august. Det viste seg at natten var som skapt for flaggermus. Regnet tidligere på dagen førte til at mange insekter var i luften. Det tiltrakk seg flaggermus av flere arter. Nordflaggermus, dvergflaggermus og til sist vannflaggermus ble observert. Til glede for de fremmøtte. Stor takk til flaggermusgruppa fra Østensjøvannets Venner! (Publ. 18.08.2018).

Det lyttes her til nordflaggermusens signaler via Kjell Isaksens detektor.

 

Møte med sauene

Sauene var tillitsfulle og hadde intet i mot å bli klappet.

På Bakkehavn var det søndag 5. august trivelig møte mellom sauene og fremmøtte på Besøkssenter Våtmark Oslo - Østensjøvannet. Det er nå 19 søyer som har nok beitegress, selv i den tørre sommeren. Det var saueeier Lise Hartvigsen som presenterte sauene til stor glede, ikke minst for barna. Dagen var den første i høstens temaserie.Denne søndagen var "historiedag" der det ble fortalt om Bakkehavn gård. (Publ. 06.08.2018).

 

Flerbrukspark

Kampene på Abildsøfeltet under Norway Cup ga mange harde oppgjør.

Abildsøfeltet var arena for mange fotballkamper under årets Norway Cup. Fotballbanene lå på rekke og rad langs turveien på vestsiden av Østensjøvannet. Den tørre sommeren gjorde gresslettene godt egnet til å spille på. Kunstgressbanen er i sommer under rehabilitering. Da gjorde naturgress i miljøparken nytten. (Publ. 01.08.2018)

 

Måneformørkelsen over Østensjøvannet

Audun Brekke Skrindo var på Tallberget fredag 27. juli ved fullmåne klokken 22.23 og tok bildet av måneformørkelsen.

 

 

Kantvegetasjonen er forsatt grønn

Gressplenene ved Østensjøvannet er helt brunsvidd. Kantvegetasjonen er imidlertid helt grønn og danner en frisk ramme rundt vannet. Bildet er tatt 15. juli. (Publ.16.07.2018).

 

Slåtten ferdig på Bakkehavntoppen

Tohjulstraktor, greip og river ble flittig brukt.

 

Tirsdag 12. juni var siste slåttedag på Bakkehavntoppen i denne omgang for dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner. (Publ. 13.06.2018).

 

Barnehagebarn, geiter og sauer gledet seg over slåttegresset fra Bakkehavntoppen.

Slåttegresset fra Bakkehavntoppen ble kjørt til Husdyrparken på Ekeberg. Her fikk sauene og geitene friskt nyslått gress. For barna i barnehagen var det en attraksjon å se de sultne dyrene kaste seg over slåttegresset. Hester, kaniner, gris og storfe fikk også sin del.

 

Sauer også på Bakkehavn

Tirsdag 5. juni ankom ti sauer, hvorav fire søyer og seks lam, gressgangene på Bakkehavn. Dette er ellevte sesong det er sauer her i regi av Østensjøvannets Venner. Sauene kom fra en gård i Nittedal.

(Publ. 05.06.2018).

 

Sauene ankommet Bekkasinmyra

Totalt er det tre søyer og fem lam som kom fra Bogstad gård lørdag 2. juni. De ble alle sluppet ut på Bekkasinmyra. Bildet viser to søyer og fem lam. Det er ingen mangel på friskt grønt gress. (Publ. 03.06.2018)

En søye med to lam midt i det grønne gresset.

 

Fuglenes dag

Naturkunstner Axel Thorenfeldt presenterte flere av sine tegninger, akvareller og foto av fugler. Her en kjøttmeis sett gjennom et vindu.

Jeg har siden barneskolen brukt mye tid på å studere og tegne fugler. Akvarellfargene og skisseblokka er så å si alltid med i sekken når jeg ferdes rundt med kikkerten, fortalte naturkunstner Axel Thorenfeldt da ha han foredro på en minikurs i fugletegning på Fuglenes dag ved Østensjøvannet lørdag 26. mai. Skisseblokka lot han sikulere blandt tilhørerne. Den viste at motivene ute i naturen er mangfoldige. Jeg får alltid en trang til å ville ta vare på inntrykkene, fortalte den unge naturkunstner. Det er også kanskje derfor jeg maler, fordi jeg ønsker å gjenskape noe jeg har opplevd.

(Publ. 27.05.2018).

Norsk ornitologisk forening i Oslo og Akershus fikk besøk i  fugleteltet av interesserte som tok utvalget av fuglerelaterte produkter i øyesyn.

 

Tore Nesbakken ved Østensjøvannets Venners stand.

Østensjøvannets Venners leder Amund Kveim holdt foredrag om Beøkssenter våtmark Oslo og nestleder Finn Arnt Gulbransen over det utfordrene tema Bypark eller naturområde?

Berit Helgeland fra Østensjø Husflidslag stekte og solgte sveler i tillegg til husflidslagets demonstrasjon av husflidsartikler.

 

 

"Teltbyen" ved vannet

Fugleturer med Håkan Billing, leder i Norsk Ornitologisk Forening, var en del av programmet. På oppslagstavlen ved vannet var det allerede etter et par timer notert 24 forskjellige fugler.

 

 

Nytt sauegjerde på Bekkasinmyra

Det ble satt opp stolper med en lengde på 2,5 meter for hver 4. meter. Stolpene ble banket ned i jorden med en maskin på belter for å kunne ta seg frem på bløtt og fast underlag. Blokken som banket stokkene ned drøyt en meter veide ca. 400 kg. Fem dunk og stokken var på plass.

I flere år har det vært storfe på Bekkasinmyra, men tilgangen på plantearter som kalvene ville ha har ikke vært tilstrekkelig. Derfor skal det i sommer først forsøkes med sauer. Gjerde for sauer må være mer solid enn for storfe. Fire mann fra GT-Gjerde AS med kompetanse for montering av denne type gjerde utførte arbeidet fredag 25. mai. (Publ. 26.05.2018).

 

Prosjektleder Ragnar Vikingstad fra HT-gjerde er her i ferd med å montere grinden inn til området.

Et HT-gjerde (High Tensile Fence) er en spesiell gjerdeteknikk som benytter monteringsmetoder og materialer som tåler en mye kraftigere oppstramming enn vanlige gjerder. Det ser penere ut, krever lite vedlikehold og står fint og stramt i mange tiår. Som tidligere blir det elektrisk gjerde.

 

Gjerde går helt ut mot vannet for å hindre dyrene i å omgå inngjerdingen.

 

Tundragås

Tundragås ble observet tirsdag 22. mai ved Østensjøvannet. Den er normalt fåtalling i Norge og hekker på tundra langt i nordøst. Den er trolig på trekk nordover fra overvintringsområdet lenger sør. Foto: Anne Kari Norland (Publ. 26.05.2018).

 

Bedre sikt mot vannet

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner kuttet rotskudd langs turveien på vestsiden av Østensjøvannet ved Abildsø idrettsfelt tirsdag 22. mai for å bedre sikten mot vannet.

Rotskuddene ble fraktet over til Ekeberg Husdyrpark. Sauer og geiter gikk straks i gang med å ta til seg av de friske bladene. (Publ. 22.05.2018).

 

Russekål - en fremmed art

Dugnadsgjengen har tatt fatt på kampen mot russekål, en fremmed planteart som er svartelistet og dermed uønsket. Ikke minst i Miljøparken. De som måtte ha den i hagen bør rykke den opp med roten for å hindre spredning. (Publ. 22.05.2018).

 

Kvistlass

 

Maskinen på åtte hjul under pålessing av kvist.

Kvisten som dugnadsgruppen fjernet fra Bogerudmyra i vinter ble kjørt bort av Bymiljøetaten, divisjon skog fredag 20. april. Den store haugen ble kjørt ut av miljøparken for videre transport. Maskinen med åtte hjul tok godt for seg av kvisthaugen ved turveien. (Publ. 21.04.2018)

 

Det ble et stort lass med sibirkornell til forbrenning.

 

På overtid

Øya sør for Bølerbekkens utløp er nå fjernet for fjorårsskuddene.

Etter 1. april må Fylkesmannen i Oslo og Akershus gi dispensasjon for arbeid i naturreservatet. I vinter har snøen ligget så dyp slik at det har vært vanskelig å komme til på øyene for å fjerne fjorårsskuddene. Arbeidet har gått senere enn vanlig. Tirsdag 17. april var det siste økt denne sesongen. Nå kan hettemåkene innta enda et areal i hekketiden. (Publ. 17.04.2018).

Her trekkes et lass med avskårne skudd i land på en presenning. Kanalene har ikke helt sikker is. Derfor er det både praktisk og sikrest å trekke skuddene over. Jon Markussen fra Fylkesmannen var på befaring og forsikret seg om at arbeidet gikk greit. Samtidig ga han dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner attest for godt utført arbeid.

Fjorårsskuddene på øya på vestsiden av Østensjøvannet ble som siste jobb klippet ned for å gi best mulige hekkemuligheter for hettemåkene også her. Dessuten virker det mer ryddig og åpner for bedre sikt fra rasteplassen og turveien.

 

Endelig landfast

Innkjøringen til p-plassen har nå et solid lag med pukk og grus som gjør innkjøringen uproblematisk. Fotgjengere kan gå tørrskodd. (Publ. 14.04.2018)

 

Vann i innkjøringen

 

Det har en stund vært mye vann i innkjøringen til p-plassen i sørøst. Lastebilen har nettopp tømt et lass med pukk som senere ble lagt som fundament i innkjøringen. (Bildet er tatt 12.04.2018).

 

Fjorårsskudd fjernes

Fjorårsskuddene er langt over en meter høye og klippes ned så langt det er mulig i snøen.

Tirsdag 3. april utførte dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner jobben med å fjerne fjorårsskudd fra hettemåkeøya 200 m nord for Bølerbekken. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga dispensasjon til jobben som egentlig skulle vært utført innen første april. På grunn av den dype snøen lot det seg i år ikke gjøre innen fristen. Hettemåker som har kommet for tidlig har returnert i påvente at bedre forhold.

Denne uken skal det også fjernes fjorårsskudd på øya rett sør for bekkeoset til Bølerbekken.

(Publ. 03.04.2018)

 

 

 

 

Lysere på Bogerudmyra

 

En gruppe fra Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner bærer stokker og kubber ut fra hugstfeltet på Bogerudmyra onsdag 6. mars. (Publ. 07.03.2018)

 

 

 

Trær felles på Bogerudmyra for å gi bedre lysforhold for truede plantearter. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har i vinter felt trær, ryddet i busker og kratt for å bedre vekstforholdene. Etter tilatelse fra Fylkesmannen og oppdrag fra Bymiljøetaten. (Publ. 27.02.2018).

 

Isfiskere

 

Flere isfiskere var i gang på Østensjøvannet lørdag 27. januar. Her hygger en familie seg med steking av pølser samtidig som snørene ble passet på for mulig napp. Hele syv gjedder på rundt 2 kg bet på i løpet av kort tid. Samtlige gjedder ble sluppet ut igjen i vannet. (Publ. 27.01.2018).

 

 

Lenger sør på vannet ble denne gjedda fanget og anslått til å veie 3-4 kg og målte om lag 80 cm. De fem gjeddene som ble halt opp på isen fikk også av denne fiskeren komme tilbake til sitt rette element.

 

 

Tilbake til sitt rette element.

 

 

Frostrøyk

 

 

Søndag 21. januar lå frostdisen eller frostrøyken som et teppe over Østensjøvannet. Trolsk stemning når disen drev over vannet. (Publ. 22.01.2018).

 

 

Årets første dugnad

 

På Bogerudmyra er vegetasjonen tett. Med motorsag kuttes trær og kratt.

 

 

Vegetasjonen på Bogerudmyra er tett og kronglete. Lite lys kommer ned til plantearter det er viktig å gi bedre vekstbetingelser. For 70 år siden ble det dyrket slåttegress på myra. Under siste krig var høy herfra et viktig tilskudd til dyra på Bogerud gård. I dag er det et villnis av løvtrær som tørker ut myra. Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner har derfor påtatt seg å rydde visse deler av myra som er valgt ut av biologer. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har forvaltningsansvaret også for denne delen av naturreservatet. Den første dugnaden i 2018 fant sted tirsdag 9. januar. (Publ. 09.01.2018).

 

 

Kvist må bæres og slepes ut av myra over kanalen.

 

 Trestammer er kuttet opp i passende lenger for transport ut av myra.

 

Etter tre-fire timer har rundt femten deltakere fraktet ut vedkubber og kvist som kan kvernes. Egen haug er lagt opp av sibirkornell som skal bringes til forbrenning.

 

 

Godt nytt år!

 

 

Østensjøvannet søndag 31. desember 2017

 

God jul!

 

Fra dekorasjon på Abildsø gård

 

 

Før og etter

 

 

Utsikt mot Vadedammen 11. desember 2017

Bymiljøetaten engasjerte entreprenøren NCC til å rydde vegetasjonen i og rundt Vadedammen i andre og tredje uke i desember. Resultatet har ikke uteblitt. Nå kan man se Østensjøvannet fra rundkjøringen i nord. To til tre mann har utført jobben med solid maskinelt utstyr, men de har gått meget varsomt frem. Frossen bakke og kanal har gjort det mulig uten å sette store spor i terrenget. Østensjøvannets Venner har lenge ønsket at Bymiljøetaten skulle utføre ryddejobben. (Publ. 11.12.2017).

Utsikt mot Vadedammen 14. september 2017

Med løv på trærne var utsikten selvsagt mer stengt enn nå på vinteren. Likelvel er området i betydelig grad åpnet opp for utsyn.

 

 

Kvisthaugen vinsjes ut fra en av øyene i Vadedammen og kjørt bort for senere kverning.

 

 

Ringbarking

 

Trerekken på vestsiden av vannet rett ved den nye rasteplassen skal tynnes for å bedre sikten.

 

Femten honningpopler mellom turveien og vannet er ringbarket etter oppdrag fra Bymiljøetaten. I forbindelse med omlegging av turveien ble det hugget ut en del trær for å åpne for sikt mot vannet. For å utvide siktlinjene skal flere trær fjernes. Første trinn er ringbarking for senere felling. (Publ. 5.12.2017).

 

På låven...

Julerød løper på låvebroen.

 

Abildsø gård samlet søndag 3. desember folket fra nærområdet til julemesse. Låvedørene var slått opp, stallen fylt med salgsboder, den nye driftsbygningen med kafe, uteservering og bålpanner skapte glød og varme. For de minste var nok hesteridning en fulltreffer. Blomsterhagen fristet med julekranser i kristtorn og ener. Her kunne også juletreet anskaffes. (Publ. 4.12.2017)

 

Til forbrenning

 

 

Presenning ble lagt på bakken for å samle opp kvist uten at noe ble liggende igjen på bakken ved bortkjøring.

Sibirkornellen er en fremmed og uønsket plante i naturreservatet og miljøparken. På Bekkasinmyra ble alle tiltak for spredning under kutting av kvist ivaretatt. Greinene ble lagt på presenning slik at bortkjøring kunne skje uten at noe ble liggende igjen på marken. Dette var en enklere løsning enn å legge kvistene i sekker, slik det ble gjort ved forrige dugnad. Dugnadsgjengen var i sving tirsdag 21. november med 22 deltakere som tok et krafttak i det fine kalde vinterværet. Allerede dagen etter ordnet Bymiljøetaten med bortkjøring til brenning. (Publ. 23.1.2017).

 

 

 

Sibirkornellen sto som en rødlig vegg og ble klippet ned ved roten. Helst skulle roten også fjernes, men

jorda var frosset så det lot seg ikke gjøre.

Kvistene av sibirkornell fraktes ut av Bekkasinmyra.

 

 

Kvisthaugen med sibirkornell ble stor etter ryddingen på Bekkasinmyra.

 

 

Sibirkornell - en fremmed art

På Bekkasinmyra ned mot vannet kuttes det sibirkornell med ryddesakser.

Mange har kanskje fra turveien lagt merke til et rødlig skjær blant vegetasjonen på Bekkasinmyra. Det er den fremmede arten sibirkornell som ikke hører hjemme i naturreservatet. De skyldige er fuglene som har spredd plantene fra private hager. Dugnadsgjengen førsøkte tirsdag 14. oktober å begynne fjerning av planten etter oppdrag fra Fylkesmannen. (Publ. 14.11.2017).

 

Greinene bæres ut fra Bekkasinmyra.

Sibirkornellen klippes opp, legges i sekker for bortkjøring av Bymiljøetaten. Det ble om lag 25 sekker denne tirsdagen.

 

SLEPEBÅT OBSERVERT PÅ VANNET

 

Her er slepet omtrent på høyde med Østensjøveien 146, der vannet er på det dypeste.

 

Mange la merke til et uvanlig syn på vannet torsdag 2. november. En rød jolle, med noe ubestemmelig på slep, beveget seg sakte sørover vannet.

Det var Østensjøvannets Venner som med tillatelse og anbefaling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus forsøkte å berge en liten flyteøy som nylig hadde drevet i land i nordenden.

 

Torvøya, som var rundt fire kvadratmeter stor, ble rodd sørover med sikte på å benytte den til å reparere våtmark eller øyer som har begynt å gå i oppløsning. Endelig plassering er foreløpig ikke bestemt, så øya er fortøyd på vestsiden av vannet. (Publ.03.11.2017).

 

 

Kulturlandskapspris til ØVV

Fra venstre: Byråd Lan Marie Berg overleverte Kulturlandskapsprisens diplom og blomster til ØVVs leder Amund Kveim. Fylkeslandbrukssjef Knut Samseth overleverte et gavebeløp på kr. 10 000 samt en løvkniv som vandrepris.

 

Mandag 23. oktober ble Kulturlandskapsprisen 2017 for Oslo og Akershus tildelt foreningen ved en tilstelning på Besøkssenteret på Bakkehavn. Det er fylkeslandbrukskontoret som står bak prisen, og den høytidelige overrekkelsen ble utført av Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg.

Fylkeslandbrukssjef Knut Samseth ledet arrangementet og delte ut både vandreprisen og et gavebeløp på kr. 10.000,-. Vandreprisen var en snidel, en type løvkniv som i gamle dager ble benyttet til å skjære kvister med løv som dyrefor.

Byråd Lan Marie Berg overleverte diplom og blomster og tok i sin tale bl.a. for seg juryens begrunnelse for tildelingen og takket for innsatsen. I takketalen viste Østensjøvannets Venners leder Amund Kveim spesielt til dugnadsgjengens fantastiske innsats under Finn A. Gulbrandsens ledelse. De har i årevis utført slått og andre skjøtselsoppgaver i kulturlandskapet på oppdrag fra både Fylkesmannen og Bymiljøetaten. I tillegg har det vært leid inn beitedyr, både sau og krøtter, for å pleie kulturlandskapet på den gode gamle måten. Mange fra dugnadsgjengen var møtt frem for å overvære tildelingen og få sin velfortjente takk for innsatsen. (Publ. 26.10.2017).

 

Mange fra dugnadsgjengen var møtt frem for å overvære tildelingen og få sin velfortjente takk for innsatsen. I første rekke fra venstre: Leif-Dan Birkemoe, fylkeslandbrukssjef Knut Samseth, leder i ØVV Amund Kveim, Byråd Lan Marie Berg og Finn Arnt Gulbrandsen med blomstene.

Foto: Arne Vidar Jenssen - Nordstrands Blad.

 

Junkfood kan gi landfaste fugler

Østensjøvannet er en fantastisk naturperle, men de store besøkstallene har en bakside. Overmating og dumping av junkfood fører med seg både rotter og fugler som ikke klarer å fly.

 

Les artikkelen i Nordstrand Blad

 

Østensjødagen 2017 på Bakkehavn

Utstillingen på Besøkssenter våtmark Oslo, avdeling Østensjøvannet ble åpnet av ordfører Marianne Borgen søndag 10. september.

 

Marianne Borgen fikk hjelp av Aina og Astrid på 4 år til å holde snoren hun klippet over for å markere åpningen av utstillingen. Til venstre naturveileder Toril Elisabeth Hasle og til høyre leder i ØVV Amund Kveim.

Fra v.: Toril Elisabeth Hasle naturveileder for besøkssenteret, Runhild Dammen som har designet utstillingen, ordfører Marianne Borgen og leder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim har satt seg ned i besøkssenteret som også har utstillingsmateriell til bruk i undervisning.

 

Østensjøvannets Venners tradisjonelle familiearrangement i samarbeid med Østensjø Husflidslag, ble gjennomført med riding, fuglekassesnekring, pinnebrødgriling, natursti, sauesanking ved hjelp av hunder, trekkspillkonsert og andre spennende aktiviteter for store og små. Servering av sveler og kaffe hørte også med. Norsk Ornitologisk Forening deltok med eget Fugletelt. Innledningsvis ble det arrangert fugletur. Per Amble holdt programmet sammen med intervjuer og egen musikk. (Publ. 10.09.2017. Oppdatert 11.09.2017).

 

Ordfører Marianne Borgen takket Østensjøvannets Venner for foreningens innsats med å skjøtte området rundt vannet.

 

Mye røyk over bålet speiderne hadde tent opp for pinnebrødgrilling

 

Ridning for de minste er alltid en populær aktivitet.

Sauesanking ved hjelp av tre border collier viste hvordan denne hunderasen egnet seg som gjeterhund. Sauene til Lise Hartvigsen fra Nittedal, som i sommer har gått på beite på Bakkehavn, lot seg lett lede ved kommandoord til hundene.

Snekring av flaggermuskasse kan bli en nyttig bolig for flaggermus som det finnes flere arter av ved Østensjøvannet. Tale og Hilde på 8 år fikk god hjelp til arbeidet.

Østensjø husflidslag stekte mange sveler i løpet av dagen.

Salget som Husflidslaget sto for gikk strykende.

 

Her studeres en av postene på naturstien.

Å gå på stylter krever trening. Det fikk Lea på 8 år erfare.

 

Foreningen gjør en stor innsats med å utrydde såkalte fremmede arter i miljøparken. Audun Brekke Skrindo trekker frem russekål, kanadagullris og hagelupin.

Trekkspillmusikk ved Jan Wesenberg - på torader - gjorde seg godt som underholdning på tunet.

 

"Kjenn din by" - Kjenn Østensjøvannet

Deltakerne skuer ut over Østensjøvannet med Østensjø gårds jorder i bakgrunnen.

 

Tirsdag 29. august var rundt 80 deltakere møtt frem for å høre om Østensjøvannet og Østensjø Miljøpark. Turen gikk fra lekeplassen i sør til Abildsø gård under ledelse av Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner. Arrangementet var et ledd i Oslo Bymuseums guidede vandringer i Oslo. (Publ. 31.08.2017)

 

FLAGGERMUSNATT - FLAGGERMUSKASSESNEKRING

Flaggermusarrangementene 25. august ble særdeles vellykket.
25 personer, derav de fleste barn, deltok i flaggermuslassesnekringen på Besøkssenter våtmark Oaslo - Østensjøvannet på Bakkehavn. Hele 65 personer inkludert smått og stort, deltok på flaggermusnatten ved Østensjøvannet. Kari Rigstad fra flaggermusgruppa til Norsk Zoologisk forening (NZF) holdt et flott foredrag om disse spennende og populære pattedyrene.
(Publ. 26.08.2017)

 

Foredrag om flaggermus ved Østensjøvannet

 

Etterslått på Bakkehavntoppen

Tohjulstraktoren med slåttebjelke slår et brett felt med gress på hver runde.

Dugnadsgruppen i ØVV slo gresset på Bakkehavntoppen tirsdag 22. august. Som utvalgt naturtype er det viktig å slå gresset å riktig tidpunkt.

Tre lass med gress ble kjørt til Ekeberg Husdyrpark.

Gresset fra Bakkehavnstoppen ble kjørt over til Ekeberg Husdyrpark. Sauer, gjeiter og storfe kunne knapt vente på at det friske gresset ble lesset av. Midt i juni fikk dyrene gress fra den første slåtten. (Publ. 24.08.2017).

Historisk vandring

Den historiske vandring gitt også opp på Bakkehavntoppen.

Første åpne dag i høst på Besøkssenter våtmark - Østensjøvannet var lokalhistorisk vandring søndag 20. august med utgangspunkt på Bakkehavn. Beretning om Bakkehavn gård og omkringliggende steder ble fortalt for 25-30 deltakere. (Publ. 21.08.2017).

 

Sommerlek

Lekeplassen ved Østensjøvannet er et populært sted å utfolde seg i sommervarmen. God sikt til vannet er det også når det klatres i stativene. Det er plass til flere! (Publ. 07.07.2017)

 

Slåttegress fra Bakkehavntoppen til Ekeberg

Slåttegresset ble lesset av direkte til sauene.

 

Slåttegress fra Bakkehavntoppen ble tirsdag 13. juni kjørt over til EKT Ridesenter og Husdyrpark på Ekeberg der sauer og kalver fikk glede av det fine foret. Det er rikelig med gress i Østensjøområdet miljøpark til dyrene som er på sommerbeite og overskuddet fra slåtten som dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner slo måtte fjernes. Gleden var stor da behovet for gress kunne komme andre dyr i Oslo til gode.

 

Gresset må rakes sammen etter at tohjulstraktoren har slått gresset.

 

På Bakkehavntoppen ble det brukt tohjulstraktor med slåttekniver. Gresset ble raket sammen i hauger for bortkjøring. Bakkehavntoppen er en såkalt utvalgt naturtype med egen forskrift etter naturmangfoldloven og prioriteres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jobben med å slå gresset har Østensjøvannets Venner påtatt seg. (Publ. 14.06.2017).

 

Storfeet på Bekkasinmyra

To ungdyr av rasen skotsk høylandsfe ble sluppet på beite på Bekkasinmyra 7. juni. Dyrene kommer fra Persbåten gård, Skui i Bærum. Mye saftig gress ventet dyrene som virket godmodige ved første møte. Forholdene skulle ligge godt til rette for et fint sommeropphold. (Publ. 08.06.2017)

 

FUGLENES DAG

Søndag 28. mai ble "Fuglenes dag" arrangert ved Østensjøvannet. Østensjøvannets Venner og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus var arrangører i samarbeid med Østensjø Husflidlag. Arrangementet var en del av Bydelsdagene med støtte fra Kulturbydel Østensjø.

 

Aktivitetene på "Fuglenes dag", like ved turveien sør for fugleskjulet, var hovedsaklig rettet mot fuglelivet ved Østensjøvannet. I foredragsteltet reiste Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, spørsmål om bypark kontra naturområde og trakk frem utbyggingspresset mot Miljøparken. For barna var det eventyrfortelling, minikurs i fuglefotografering og fugleturer. Østensjø Husflidlag serverte sveler og drikke hele dagen. (Publ. 28.05.2017).

 

 

Håkan Billing, leder i Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, holdt et muntert minikurs om fuglesang. Her om svarttrosten.

 

 

 

På en av fuglevandringene dukket den sjeldne gjesten ringgåsa opp på gressplenen. Turleder Håkan Billing stilte inn teleskopet og alle fikk se fuglen klart og tydelig.

 

 

Ringgåsa kjennes igjen på den hvite tegningen på halsen. Gåsa hekker på den arktiske tundraen
og passerte Østensjøvannet under trekket. Her har den tatt oppstilling i anledning deltakere på "Fuglenes dag".

 

Østensjø Husflidlag stekte og solgte sveler fra eget telt.

 

 

Ruskenaksjonen i gang

 

 

Ruskengeneralen Jan Hauger deler ut ruskeneffekter til elevene ved Abildsø skole onsdag 24. mai.

Stemningen var stor og engasjert da ruskengeneralen Jan Hauger svingte inn på Abildsøfeltet for å møte elever fra Abildsø skole. Tilhegneren var fylt med plasthansker, poser til å samle rusk i og miljøbager til å ta med hjem. 

I alt åtte skoler rundt Østensjøvannet deltar i år med Ruskenaksjonen. Denne gang var det Abildsø skole som fikk besøk av kommunens profilerte sekretariat med Jan Hauger i spissen. Entusiasmen var det ingen ting å si på. Om noen elever kaster fra seg søppel i naturen? Det var det samstemt enighet om at det gjør man bare ikke. (Publ. 24.05.2017)

 

 

Lise Johansen fra Østensjøvannets Venner instruerer hvor elvene skal gå for å samle plast- og papirbiter. Og annet rusk og rask som ikke hører hjemme i miljøparken.

 

 

Ivrige ruskenryddere i klasse 4 A ved Abildsø skole. Fra venstre: Are Sema, Leah, Alma, Maja og Alice.

 

Klargjøring for beite

 

 

Tirsdag 16. mai tok dugnadsgjengen et tak med klargjøring av Bekkasinmyra for beitedyrene som er ventet om kort tid. Gammel og vissen høymol og mjødurt ble fjernet slik at det grønne gresset nå dominerer området. Feltet som ble bråtebrent i slutten av mars er klart mer grønt og friskt enn øvrige områder. (Publ. 16.05.2017).

 

 

 

Bekkasinmyra er som navnet sier opprinnelig en myr og stedvis er det fortsatt slik. Bekkeblommen blomstrer og setter farge på feltet.

 

Vårsol

 

Det spirer grønt og glitrer fra Østensjøvannet i maisolen. Foredraget om mikroplast og forurensing av Eirik Wærner på Besøkssenter våtmark på Bakkehavn søndag, står litt i kontrast til det glitrende vannspeilet. (Publ. 08.05.2017).

 

Vandring langs Abildsømyra og gjennom Bjørnsenskogen

I forbindelse med ny E6 fra Ulven til Klemetsrud (Manglerudprosjektet) legges det opp til tunnelutløp rett vest for Abildsømyra og en kraftig utvidelse av kjørebanen herfra og videre sørover til Skulleruddumpa. Om prosjektet gjennomføres iht. de foreslåtte planer, vil dette sterkt berøre Abildsømyra og Bjørnsenskogen som er viktige bufferområder for Østensjøområdet miljøpark. På turen beveget vi oss gjennom de aktuelle områdene og så nærmere på konsekvensene dersom prosjektet realiseres iht. de foreslåtte planer. Vandringen fant sted søndag 23. april med start ved Fugleskjulet og endestasjon på Bakkehavn.

(Publ. 23.04.2017).

Vandringen gikk langs gjerde mot E6 i vest og Abildsømyra i øst.

Bjørnsenskogen er skogstykket langs østsiden av E6 frem til Lambertseterveien.

 

Humlekassesnekring

 

 

Søndag 23. april var det snekring av humlekasser på Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet, Bakkehavn. Jamato på syv år får hjelp av pappa til å sette sammen humlekassen. (Publ. 23.04.2017).

Fuglekassesnekring på Bakkehavn

Søndag 2. april fra 12-15 var det snekring av fuglekasser på Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet, Bakkehavn som har adresse Enebakkveien 278. Thomas 4 1/2 år var en av de som snekret sin egen fuglekasse med god hjelp av pappa. (Publ. 02.04.2017).

 

Bråtebrenning

 

 

Johan Ellingsen fra Beitepatruljen til Norges Vel representerte den profesjonelle del av bråtebrenningen.

 

Østensjøvannets Venner, i samarbeid med Beitepatruljen Norges Vel, gjennomførte onsdag 29. mars en begrenset bråtebrenning på Bekkasinmyra. Avbrenningen av tørt gress ble foretatt mens det fortsatt var frost i bakken. Formålet var å bedre beiteforholdene for storfe som vi venter i løpet av våren.

Bråtebrenning er som kjent forbudt i Oslo, men de nødvendige tillatelser var innhentet i dette spesielle tilfellet. Brannvesenets alarmsentral var forhåndsvarslet og publikum ble varslet ved oppslag langs turveien.

 

Minna Wetlesen markert

 

 

Minna Wetlesen opprettet landets første husholdningsskole på Abildsø gård 17. mars 1865. Søndag 19. mars ble dette markert ved en stand med kaffe og enkel servering på vestsiden av vannet. Mange benyttet anledningen til en prat om vannet og miljøparken. (Publ. 20.03.2017).

 

 

Hettemåker ankommet!

En av de første hettemåkene i år seiler over Påskeøya.

 

De første hettemåkene er ankommet! En inspeksjonsrunde over Påskeøya fredag 17. mars kunne registreres. Samme dag meldte observatører om en flokk på 40 noe slitne hettemåker som lå stille på vannet, trolig etter en lang flygning. Samme kilde mente å ha sett et par hettemåker allerede søndag 12. mars. (Publ. 17.03.2017).

 

Hekkefugl sikres tilhold

Påskeøya, øya utenfor Bølerbekkens utløp, har lenge vært et godt tilhold for hekkende hettemåker. Øyas tilstand har de senere år blitt merkbart dårligere og hettemåker som benytter øya har gått ned. Derfor ble det bestemt, med Fylkesmannens godkjennelse, å gjøre noe med det. Blytunge furustokker som del av rammeverket rundt øya ble trukket ut på isen. Tirsdag 14. mars ble siste del av jobben utført av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner.

 

T

Råk i isen ble skåret og isblokkene fisket opp av vannet. Vestsiden av øya var siste del av arbeidet.

To stokker ble lagt inntil hverandre med plass til et lenserør i midten. Johan Mollatt som oppfinnsom konstruktør skrur sammen stokkene.

 

Lenserøret skyves mellom stokkene for å gi oppdrift.

 

Lenserøret må ligge midt mellom stokkene. Litt plasking og strev for å få det til.

 

Arbeidet er vellykket utført!

Dagfinn, Johan, Per Arne og Andreas kan være fornøyd med innsatsen.

Påskeøya er nå omgikk av et solid rammeverk med furustokker og lenserør. Oppfinnsomt stykke ingeniørarbeid som vi håper kan gi plass til mange av vårens hekkende hettemåker!

(Publ. 15.03.2017).

 

Øyreparasjon

Issag ble brukt til å sage i isen slik at det ble plass til stokker og rørlenser for oppdrift. Johan Mollatt har tatt i bruk en gammel issag som tidligere ble benyttet til skjæring av is i Østensjøvannet.

 

Øyene i Østensjøvannet brytes gradvis ned av is og erosjon. En av de første øyene Østensjøvannets Venner forsøkte å rehabiltere ligger rett ut for Bølerbekkens utløp. Det var like før påsken i 2003 at det ble gjort et grunnleggende arbeid med å stabilisere øya som dermed ble gitt navnet Påskeøya. Utbedringer ble forsøkt i 2005, men deretter har øya stadig blitt en dårligere hekkeplass for spesielt hettemåker. De senere år har imidlertid skarven benyttet øya på sensommeren. Gode isforhold har i år gjort det mulig å lage en solid ramme ved å legge rørlenser i stokkefundamentet i et forsøk på å få bedre oppdrift. For å komme til rundt øya ble isen skåret opp med issag og motorsag. Istykkelsen varierte mellom 18 og 28 cm. Innenfor rammen skal det legges kvist for å gi et stabilt underlag for hekkende fugl. Fylkesmannen har gitt tillatelse til rehabiliteringen. (Publ. 07.03.2017).

 

Kverning av kvist

Kvistkvernemaskinen kuttet kvist i stort tempo under dugnaden ved Bogerudmyra 7. mars.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har felt mange trær, ryddet i busker og kratt. Store mengder kvist ble samlet på egnede steder for kverning. Kjøring av kvist ut av området for deponering ble derved unngått. Mest kvist ble det fra Bogerudmyra, men også ved Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet der foreningen ØX hjalp til med felling av trær som sto utsatt til mot kanalene. Rotvelt ut mot vannet fører gjerne til at jord dras med og bredden sterkt skadet dersom store trær som vipper utover ikke fjernes i tide. Dette er arbeid som Fylkesmannen og Oslo kommune har overlatt til ØVV. (Publ. 09.03.2017).

Nye broer

 

Gangbroene mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet er åpnet for ferdsel. Her fra søndag 26. februar.

Broene over erosjonsterskelen mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet er åpnet! Helt siden begynnelsen av september 2016 har de buede broene vært avstengt av sikkerhetsmessige årsaker. Bymiljøetaten skiftet ut de gamle med helt nye broer. Kun en liten forhøyning i stedet for et til tider glatt og bratt brospenn gjør det nå lettere å passere. (Publ. 27.02.2017).

 

Sothøna på nett

Samlige 52 Sothøne-utgaver er nå å finne på nett. Du finner oversikten her.

Les siste utgave her :

Skjøtsel på Bogerudmyra

Kvist og stokker bæres ut fra myra på dugnaden tirsdag 24. januar.

Forvaltningsplanen for Bogerudmyra anbefaler at vegetasjonen skal kuttes ned til 30 %. Det betyr at en del trær og kratt fjernes. Denne oppgaven har dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner jobbet med i januar. Arbeidet vil fortsette i februar. Det er når isen har lagt seg på kanalene at det er mulig å komme ut på myra. Da det var gårdsdrift på Bogerud ble Bogerudmyra utnyttet til høyproduksjon slik at myra ble benytet til slått. Etter opphør av dyreholdet og dermed slåtten på myra vokste krattskogen opp. Det som forsøkes bevart er sårbare plantearter (rødlistede) som trenger bedre lysforhold. Skjøtselsjobben legger til rette for det. Arbeidet utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen og Bymiljøetaten. (Publ. 26.01.2017).

 

Liv og lek på isen

 

Første nyttårsdag ble en flott dag på isen. (Publ. 01.01.2017).

 

Nyhetene fra 2016 finner du i arkivet

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

 

Respekter båndtvangen!

Bymiljøetaten har satt opp skilt som minner om båndtvang hele året i Østensjøvannet naturreservat og miljøpark. (Publ. 24.09.2018).

 

Bli kjent-dag

 

Østensjø skole hadde "Bli kjent-dag" langs turveien på østsiden av Østensjøvannet tirsdag 28.august. Poster langs naturstien satte diskusjonen i gang blant elevene. Oppgavene var alle knyttet til miljøparken. (Publ. 28.08.2018).

 

 

Sykkelstativ

Bymiljøetaten har nå satt opp et sykkelstativ sør i Valborgs vei. Dermed skulle tiden være over for bare å legge sykkelen fra seg på gresset mens man er på lekeplassen eller bare for å parkere. Takk til Bymiljøetaten for et godt tiltak! (Publ. 23.08.2018).

 

Redningsaksjon

Redningsbilen parkerte rett ved broen over Bølerbekken. Sothøna ble lagt i den røde vesken som står inntil bilens bakhjul.

Noen ringte Oslo Brann- og redningsetat da en syk eller skadet sothøne ble observert på øya rett utenfor Bølerbekkens utløp tirsdag 21. august. En bil med røyk- og redningsdykkere rykket ut, satte en båt på vannet og fikk hentet inn sothøna som ble beskrevet som noe forkommen. Sothøna ble lagt i en rød veske og skulle bringes til Veterinærhøyskolen. - De får avgjøre fuglens videre skjebne, svarte en av redningsmennene. (Publ. 22.08.2018).

Fredag 24. august rykket Oslo Brann- og redningsetat igjen ut for å hjelpe en fugl, denne gang en storskarv. Den hadde fått en fiskekrok i nebbet og surret seg inn i et fiskesnøre. Fuglen fikk sin frihet tilbake.  Det er god grunn til at det er forbudt med fiske om sommeren i naturreservatet.

(Oppdatert 29.08.2018).

 

Oslo- Brann- og redningsetat har kommet frem til Påskeøya der den syke eller skadete sothønen ligger på en av plankene. Dette bilde er mottatt fra Anne Kari Norland som tok bildet fra turveien ved utløpet av Bølerbekken.

 

Asfasltering av parkeringsplassen

 

 

Asfalteringsmaskiner og veivalser i gang med å legge asfalt.

Innkjøringen til parkeringsplassen har i senere tid vært svært dårlig. I perioder med oversvømmelse var den til dels ufremkommelig. Mye  ble gjort med grunnarbeidet, og siste fase av utbedring har nå funnet sted. Tirsdag 21. august ble det lagt asfalt på innkjørselen og et stykke inn på parkeringsplassen. Mens arbeidet pågikk ble det parkert ved lekeplassen. Det er forbudtvå parkere i miljøparken. (Publ. 21.08.2018).

 

Gangbroen fra parkeringsplassen er nå helt fjernet. Pilarene var råtne og kunne ikke gjenbrukes. Det er usikkert om det kommer på plass en ny bro. Det er imidlertid greit å gå på fortauet og ned den nye stikkveien med forbindelse til turveien.

 

Nytt gatelys

 

Lyset virker mer direkte på veibanen og ikke ut i naturreservatet.

 

Langs Østensjøveien ble det tidlig i august skiftet gatelysarmaturer med LED-belysning. Det gir nok mindre strølys mot Østensjøvannet. Virkningen synes mer konsentrert om veibanen og fortauet enn det gamle og gule lyset fra natriumdamplampene. (Publ. 21.08.2018).

 

Skifte av gatelys med tydelig merket langs Østensjøveien.

 

 

Ikke ryddet

Bildet er tatt fra Bakkehavntoppen mot Abildsø og viser litt av hugsten under kraftledningene fra Solbergfoss.

I sommer ble det ryddet i kraftgaten som i store deler av strekket går gjennom miljøparken. Fra Rustad til Abildsø ligger felte trær, greiner og bukser i terrenget. Det er Hafslund Nett som har ansvaret, men ryddingen ble trolig satt bort til en entreprenør som ikke har tatt jobben med å rydde. (Publ. 21.08.2018).

 

Varmluftsballong

Varmluftsballongen var godt synlig der den en stund lå stille over vannet.

En varmluftsballong krysset Østensjøvannet tirsdag 14. august ved 19-tiden. Om den holdt tilstrekkelig høyde etter regler for naturreservatet skal være usagt. Derimot holdt ballongen avstand til blågrønnalgene som Limno-Consult har påvist ved prøvetakning, men bare i et omfang som er rundt normalen, dvs. mindre enn fjoråret. Lavere temperatur, vind og nedbør vil fortsette å gjøre situasjonen bedre. (Publ. 15.08.2018).

 

Paviljongens siste dag

Paviljongens forskjellige deler ble sortert og fraktet bort i store containere.

Siste del av paviljongen på Østensjø skole ble mandag 13. august revet etter 65 år. Miljøparken har dermed mistet et kjent landemerke som ble satt opp i 1953, men et nytt bygg vil snart reise seg på samme sted. (Publ. 13.08.2018).

 

Kornåkeren på Østensjø gård

 

Kornåkeren sett fra turveien med Østensjø gård på toppen.

 

Åkeren med bygg på Østensjø gård ser fin ut på avstand. Men aksene er lette med lite innhold slik det er mange steder på Østlandet etter en sommer med tørke. Bildet er tatt 5. august. (Publ.06.08.2018). Kornåkeren ble slått i uke 32. (Oppdatert 13.08.2018).

 

Nytt nummer av Sothøna

Sothøna nr. 55 - juni 2018 er nå i postkassene og på nettsidene. Klikk på bildet eller "Sothøna" i venstre kolonne.

Fuglerapporten 2017

 

Jubileumsforestilling

Østensjø skole 100 år

 

Den store scenen i skolegården rommet stadig nye aktører av skolens elever.

 

Onsdag 6. juni feiret Østensjø skole 100 år med en jublende forestilling der over 500 elever deltok på scenen med opptrinn, sang og dans. Rektor Terje Bergersen kunne ønske velkommen i flotte omgivelser med Østensjøvannet blinkende i bakgrunnen. Skoledirektør Astrid Søgnen hilste skolen, også med gaver. Elevene fremførte innslag for hvert tiår fra 1918-2018. Beata fra 7. trinn og Eiliv fra 1.trinn var dyktige konferansierer. Jubileumsbanneret over scenen er designet av Storm Lillebø Gambert på 12 år. (Publ. 07.06.2018).

 

Slåttegress til Husdyrparken på Ekeberg

Bakkehavntoppen er en utvalgt naturtype og skjøttes ved å slå gresset. Tirsdag 5. juni ble fem store tilhengerlass med slåttegress fraktet over til Ekeberg Husdyrpark. (Publ. 05.06.2018).

 

  

Sauer og geiter kastet seg over det friske, nyslåtte gresset.

 

Live Danielsen fra Statens Naturoppsyn (SNO)har i flere år vært Østensjøvannets Venners kontakt i skjøtselsarbeidet. Nå slutter Live i SNO og deltok på dugnaden samtidig som hun ble takket for samarbeidet.

 

Naturen har tatt tilbake

Der turveien gikk før omleggingen på vestsiden av Østensjøvannet har naturen tatt tilbake det gamle veistykke. Vinterkarsen er en dominerende plante i mai. (Publ. 23.05.2018).

 

Ny veistubb

 

I påvente av ny gangbro fra parkeringsplassen og sørover ble det tirsdag 24. april anlagt en midlertidig turveistubb fra fortauet langs sørsiden av Østensjøveien og frem til den ordinære turveien. (Publ. 24.04.2018).

 

 

Vårtegn

 

 

Hestehoven titter frem lang turveien på østsiden av Østensjøvannet som fortsatt er islagt. (Publ. 14.04.2018)

 

 

Skilt om veisalting

 

 

På parkeringsplassen sør ved Østensjøvannet har Bymiljøetaten satt opp skilt som gir nærmere opplysning om pilotprosjektet. Det henvises til bymiljoetaten

 

Pilotprosjekt for miljøvennlig salting

Det hvite belegget i Østensjøveien skyldes et pilotprosjekt for miljøvennlig salting.

Bymiljøetaten har fra januar 2018 startet et pilotprosjekt med miljøvennlig salting på Østensjøveien. Pilotstrekningen langs Østensjøvannet går fra rundkjøringen ved Haakon Tveters vei i nord til Enebakkveien i sør. I tillegg Eterveien fra krysset ved Østensjøveien fram til General Ruges vei. Bakgrunnen er å finne et strømiddel som fungerer tilstrekkelig for trafikksikkerhet, er mer miljøvennlig enn NaCl og kan dokumentere effektene på miljø og trafikksikkerhet.

Det som blir testet er et formiat og har produktnavnet Viaform som er svanemerket. Det er rapportert om god erfaring fra København og flyplasser. Bymiljøetaten har budsjett for to år og vil foreta evaluering i september 2019.

Det vil bli foretatt friksjonsmålinger i vei og sykkelvei, prøvetaking langs traseen og underveisevalueringer av driften. Det hvite belegget i Østensjøveien og Eterveien skyldes altså et pilotprosjekt for miljøvennlig salting. (Publ. 03.04.2018).

 

 

Hvit vidde

 

Påsken ved Østensjøvannet innbød til tur over isen. Her mot sør annen påskedag. (Publ. 03.04.2018)

 

Amund Kveim gjenvalgt som leder

Årsmøtet i Østensjøvannets Venner ble avholdt onsdag 21. mars i Oppsal Samfunnshus. Amund Kveim ble gjenvalgt som leder.

   

Etter årsmøte holdt  Audun Brekke Skrindo foredrag om «Fuglene ved Østensjøvannet samlet mellom to permer». Audun kjenner fuglene ved Østensjøvannet bedre enn noen annen og er nå i ferd med å skrive en bok hvor han oppsummerer fuglelivet ved vannet.

 

Gangbroen fornyes

 

Trebrua, også kalt gangvei, gangbro og på fagspråket "pælet bordgang", ble bygget vinteren 2009/2010 fra parkeringsplassen og sørover. Hafslund gjennomførte tiltaket etter at fjernvarmerøret ble lagt ned på samme sted. Under trebrua er det en dam. Vannet har trolig stått noe høyere enn beregnet med den følge at gulvet i broen er ødelagt på flere steder. Høsten 2017 ble broen av sikkerhetshensyn stengt av Bymiljøetaten. Med tykk is på dammen kunne en traktor med grabb fra entreprenøren NCC tirsdag 6. mars ta seg frem langs broen og starte fjerning av rekkverk og gulv. Stolpene blir stående i påvente av neste etappe med å legge nytt gulv og rekkverk.

(Publ. 06.03.2018).

 

 

Mating av fugl

I det siste har det vært mye oppmerksomhet knytet til skilt ved vannet som oppfordrer publikum til å avstå fra mating av fugl.

Det er grunn til å anta at vannfugl ikke tåler brødmat og blir syke. Videre bidrar den omfattende matingen til forurensning av vannet og tiltrekker rotter. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt opp skilt ved vannet som melder at dumping av matavfall er forbudt. (Publ. 06.03.2018).

 

Flytting av turvei

Turveitraseen legges nærmere skråningen fra jordene på Østensjø gård. Bildet er tatt 5. desember 2017 etter at Byantikvaren hadde foretatt sjaktgraving som del av en arkeologisk undersøkelse før området kan fristilles til turvei.

 

Oslo kommune, Bymiljøetaten, planlegger å legge om turveien i sørøst, fra broen over Bølerbekken i sør til et stykke nord for bekkens utløp. Ny turveitrase forutsettes i hovedsak å følge Valborgs vei, den gamle veien opp til Østensjø gård. Dette gjøres for å skape litt større avstand mellom vannet/våtmarksbeltet og turveien, og dermed bidra til mindre erosjon og forstyrrelser. Tiltaket er i tråd med gjeldende regulering og bifalles av Østensjøvannets Venner. (Publ. 07.03.2018).

 

 

Nytt nummer av Sothøna :

 

Russekål

 

 

 

Rettelse:

På side 50 i Sothøna nr. 54 desember 2017 er det dessverre satt inn et bilde av kanadagullris, skulle vært russekål som omtales i artikkelen Russekål som nyttevekst - svartelistet og spiselig. Ovenstående bilder er russekål med blomst og blader som skulle illustrert artikkelen.

 

 

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

 

Krattrydding ved Vadedammen

 

Trær og kratt felles ved Vadedammen.

 

Bymiljøetaten har satt i gang entreprenøren NCC med å krattrydde i området ved Vadedammen, helt nord i miljøparken. Vadedammen er i ferd med å gro igjen. Trær og busker har grodd opp langs breddene og ute på øyene. Dette er første trinn i rehabilitering siden 2007-2008. (Publ. 5.12.2017).

 

 

Hageavfall forbudt - hele året

 

 

 

 

Bymiljøetaten fikk satt opp skiltet om forbud mot hageavfall på vinterens første dag med snø. Skiltet står nord i Østensjøveien rett før man svinger inn på turveien ved Vadedammen. Her har det vært dumpet noe hageavfall - nå er det kommet skriftlig advarsel. Skiltet gjelder hageavfall hele året!

(Publ. 14.11.2017).

 

Den første isen

Ikke forsøk å gå på den!

På vannets søndre del lå isen ganske stabilt unntatt ved bekkeosene.

 

Etter en kald natt lå sesongens første is over store deler av vannet søndag 12. november. Karakteristisk nok dekket isen generelt sett de grunneste partier, dvs. at søndre del hadde mest stabil is, mens de største isfrie områder fant vi i nord. Tykkelsen var neppe mer enn 1-2 cm. Ikke forsøk å gå på den! (Publ. 13.11.2017).

 

Miljøpris til Bøler skole

 

 

Fra venstre: rektor Morten Sesseng, Helmer Hauglin med diplomet for Miljøprisen, Jenny Husebøhagen med Vandreprisen og Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner som overakte prisen.

 

Hele 5. klassetrinn var torsdag 26. oktober samlet til overrekkelse av Østensjøvannets Venners Miljøpris 2017 i Bøler skoles auditorium. Elevene utførte miljøarbeidet som del av Ruskenaksjonen i mai da de gikk på 4. klassetrinn. Amund Kveim, leder i ØVV som overrakte prisen, berømmet både elever og lærere for kjempefin innsats. De utmerket seg spesielt blant skolene som deltok i ryddearbeidet. Rektor Morten Sesseng ga uttrykk for at det var hyggelig at skolen vant prisen i år og at han var stolt av elevenes innsats.

På vegne av elevene var det Jenny Husebøhagen og Helmer Hauglin, som mottok diplom og vandrepris for flott innsats ved foreningens ryddeaksjon i 2017. (Publ. 29.10.2017)

 

Geologitur

 

Her får turdeltakerne vite at rundsvaet ble dannet for 1540 millioner år  og senere polert av isen.

 

Besøkssenteret på Bakkehavn arrangerte søndag 22. oktober en geologisk vandring i sørenden av Østensjøvannet med professor i geologi Arild Andresen som turleder. På rundsvaet ble det forklart at det var øyegneis dannet for 1540 millioner år siden. Isen har under siste istid glattpolert svaet. (Publ. 24.10.2017).

 

Byråkratisk innsats

Ansatte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus dro til med praktisk innsats på Bekkasinmyra fredag 15. september.

 

Catrine Curle og Jon A. Markussen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus har byttet kontoret for en dag med å dra kvist i naturreservatet. Egil Strøm fra Statens Naturoppsyn, utstyrt med hjelm og visir, kjørte ryddesagen.

 

 

Mer fart på beitet

Et forsøk på å få fart på sommerbeitet på Bekkasinmyra neste år startet onsdag 13. september. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner fjernet mjødurt og høymol fra Bekkasinmyra. Myra som gjennom flere sesonger har vært skjøttet for beiting fikk spesielt i sommer sterk oppblomstring av mjødurt som storfeet ikke spiste. To ungdyr av rasen skotsk høylandsfe ble sluppet på beitet i begynnelsen av juni og hentet tilbake til fjøset i slutten av august. (Publ. 13.09.2017).

 

Ryddesager ble brukt for å kutte de strie plantene.

 

Planterestene ble sanket sammen for bortkjøring.

 

Blågrønnalger

 

Østensjøvannet virket grønt i den sørlige delen.

 

Om kvelden 4. september ble det meldt om en sterk misfarging av Østensjøvannet, særlig i kanalene på sørvestvestsiden av vannet. Tirsdag 5. september kunne Vann- og avløpsetaten etter vannprøver meddele at det var oppblomstring av blågrønnalger som er årsaken til fargeendringen av vannet. Blågrønnalger eller cyanbakterier forekommer naturlig i vannkilder. I noen vann kan disse bakteriene forekomme i store mengder. Dersom oppblomstringen skjer i drikkevannskilder og i badevann, er det problematisk fordi cyanobakteriene produserer giftstoffer (toksiner) og/eller lukt eller smakskomponenter. Giftstoffene kan i verste fall være skadelige for lever og de kan blokkere nerveimpulser.

Vil du vite mer, se https://www.fhi.no/ml/badevann/cyanobakterier-blagronnalger/ og https://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/planteplankton/blogronnbakterier.php

(Publ. 05.09.2017).

 

I kanalene på sørvestsiden av Østensjøvannet var det sjateringer i grønt og blått.

 

Villblomstenes dag

 

Jan Wesenberg studerer noen planter i Miljøparken. Foto: Lena Mannsåker.

Det var stor oppslutning på botanisk vandring ved Østensjøvannet søndag 18. juni. Vi takker Jan Wesenberg fra Norsk Botanisk Forening (NBF) for dyktig formidling om plantelviet i Miljøparken. Aktiviteten var arrangert av NBF, Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet og Østensjøvannets Venner. (Publ. 18.06.2017).

 

 

Hjelp oss!

 

Russekål er lett gjenkjennelig med sine mange små gule blomster.

 

Har du denne planten i hagen eller ser den i nærområdene rundt Østensjøvannet er det på tide å luke.

Russekål er en fremmed planteart som sprer seg fra hager ut i naturen. Den er skadelig ettersom den brer seg eksplosivt og fortrenger andre stedegne planter.

Denne flerårige planten er lett gjenkjennelig i disse dager med sine mange små gule blomster. Den er ofte fra 60-120 cm høy og har en kraftig pålerot. Et sikkert kjennetegn er at den er rødlige i aller nederste del av stengelen. Bladene er lange med sagtenner. Den kan forveksles med vinterkarsesom også har gule blomster på denne tiden av året, men den er mindre og har rundere blader

Den klippes, eller om mulig rykkes opp med roten, og hele planten legges i en tett pose og behandles som restavfall. Hold den unna komposthaugen og husk at dumping av hageavfall i naturområdene er forbudt.

Østensjøvannets Venner har i mange år luket i miljøparken med stor fremgang. Det er viktig at den ikke får lov å spre seg ytterligere. Meld gjerne fra om bestander du ser, men vi klarer ikke å dekke alt.

 

 

Bladene til russekål er lange med sagtenner.

 

Nytt nr. av Sothøna

 

Sothøna nr. 53 er i disse dager levert i medlemmenes postkasser. Bladet har en rekke interessante artikler fra området rundt Østensjøvannet. (Publ. 09.06.2017).

 

 

Bak elektrisk gjerde

Storfeet går trygt bak det elektriske gjerde på Bekkasinmyra. (Publ. 08.06.2017).

Så enkelt viste det seg ikke å være. Sterkt regn kombinert med rask vekst forårsaket at gress la seg over strømledningene. Det resulterte i lite strøm i gjerdet og dermed lett for et ungdyr å bryte seg ut. På twittersidene til OPS Politiet Oslo ble følgende melding lagt ut samme dag som ovenstående bilde ble tatt:

«En ku har rømt fra sitt trygge beite rundt Østensjøvannet for å innta mer urbane beitemarker nord for vannet. Politiet har hånd om rømlingen».

Det endte godt, dyrene kom tilbake til Bekkasinmyra med god hjelp av dyreeier og Beitepatruljen til Norges Vel. (Publ. 10.06.2017).

 

Mens vi venter

 

 

Gress som er i kontakt med det elektriske gjerde på Bekkasinmyra ble onsdag 30. mai kuttet ned av ØVVs dugnadsgjeng. Det er viktig å ha et gjerde som er effektivt når storfeet inntar området. (Publ. 30.05.2017).

 

Sauene på Bakkehavn

 

Fire søyer og sju lam, totalt 11 dyr ble 24. mai sluppet på beitet på Bakkehavn. Nå beiter sauene på sletta mellom Abildsø sykehjem og Havnehagan friluftsbarnehage som holder til på Bakkehavn gård. (Publ. 30.05.2017).

 

Blåstrupe

 

Søndag 14. mai var det fugletur sammen med Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus med start kl. 05 om morgenen. Mange arter ble observert, blant annet denne blåstrupen ved Fugleskjulet. Foto: Paul Fekjær. (Publ. 15.05.2017).

 

 

En sjelden gjest

 

 

Mandarinanda viste seg kun et par dager rundt 17. april før den forlot Østensjøvannet. En vakker og stilig gjest. Foto: Svein Walter Hiis.

 

Hvitveisen mot vannet

 

I Tallbergåsens skråninger kryper hvitveisen ned mot vannet.

(Publ. 30.04.2017).

 

Hvitveis i Manglerudskogen

 

Nå blomstrer hvitveisen i Mangelrudskogen!

(Publ. 23.04.2017)

 

Stengt for parkering

 

Bymiljøetaten har satt opp plakat som meddeler at fra og med 18. april er parkering på plassen mellom sauebeitet og Enebakkveien stengt. Plassen ligger rett nord for Abildsø sykehjem ved innkjøringen til Bakkehavn gård, Enebakkveien 278. (Publ. 18.04.2017).

Dette er park og friområde. All kjøring og parkering er forbudt. Overtredelse medfører borttauing for eierens regning og risiko, skriver Bymiljøetaten på plakater ved plassen nord for Abildsø sykehjem.

 

Vår i grøftekanten

 

Hestehoven titter fram i grøftekanten. enten du sykler eller går, bare se etter, den er der! Bildet er tatt 2. april 2017. (Publ. 02.04.2017).

Hva skal vi med naturen?

 

Christian Steel, generalsekretær i SABIMA, holdt foredrag etter årsmøtet over temaet Hva skal vi med naturen?

ØVVs årsmøte 2017 fant sted på Oppsal Samfunnshus 29. mars. Hele styret ble gjenvalgt med Amund Kveim som fortsatt leder. Etter årsmøtet kåserte Christian Steel over temaet Hva skal vi med naturen?

Han trakk frem den store utryddelsen av arter og viste til rapporter som fastslår at artene utryddes 1000 ganger raskere en det som er naturlig, og ti ganger raskere enn det vitenskapen til nå har trodd. Tap av areal enten det er flatehogst, boligbygging eller industrialisering har selvforsterkende effekt. Oppfatningen om at naturen er i veien eller en trussel for utviklingen må reverseres. Christian understreket behovet for å beholde mer av naturlandskapet og viste ved flere eksempler menneskenes avhengighet av naturen. Han trakk særlig frem NOU 2013:10 Økosystemtjenester - naturens goder som synliggjør betydningen av naturen. (Publ. 30.03.2017).

 

 

Lunsj ved vannet

Arbeidsgruppen, gjerne kalt dugnadsgjengen, til Østensjøvannets Venner har for første gang denne sesonget bevilget seg lunsj ved bordene som ble satt opp ifm. omlegging av turveien. (Publ. 28.03.2017)

Fliskjøring

Statens naturoppsyn (SNO) halp til med å kjøre bort flis etter vinterens kverning av kvist. Skolehagen på Rusta, Eterjordet parsellhagelag og Abildsø gård var blant de som fikk flis tilkjørt. (Publ. 28.03.2017)

Rotskudd til øyene

Isen smeltet fortere enn at arbeidet med å legge rotskudd på øyene ble fullført. Derfor måtte den gamle teknikken med å føre greinene over med båt tas i bruk. (Publ. 28.03.2017)

Tautrekking

Et lag sto ute på øya og dro en gumibåt med rotskudd over kanalen. Rostskuddene legges på øya som underlag for hekkende fugl, vesentlig hettemåker.

(Publ. 28.03.2017)

 

Vårstemning

 

Søndag 26. mars var det vårstemning blant både fugler og folk ved Østensjøvannet med en varmende temperatur på 17-18 grader. Svanene - åtte i tallet - samlet seg på land ved utløpet av Bølerbekken til glede for forbipasserende. Isen trekker seg raskt tilbake. (Publ. 26.03.2017).

 

Mystikk i is

Den blanke isflaten gir mange underlige muligheter for selvportrett - over eller under isen. (Publ. 18.01.2017).

 

Årets første

Denne gjedden ble fisket fra isen 1. januar. Den veide 2,65 kg og fikk slippe ut igjen etter at den var veid. (Publ. 01.01.2017).