sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Årsmøte onsdag 29. mars

Årmøtet I Østensjøvannets Venner avholdes i Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101, ved Oppsal senter onsdag 29. mars. Årsmøtet starter kl. 18.30.

VI HAR VÆRT SÅ HELDIGE Å FÅ TAK I daglig leder av “SAMARBEIDSRÅDET FOR BIOLOGISK MANGFOLD” (SABIMA) CHRISTIAN STEEL som vil holde foredrag om hvor livsviktig våtmarker og annen natur er for oss: “HVA SKAL VI EGENTLIG MED VÅTMARKER OG ANNEN NATUR”. Foredraget er åpent for alle og starter ca. kl. 20.00. Dette må du bare få med deg. Om Sabima, se sabima.no.

Les om alle arrangementene i 2017 her.

 

Minna Wetlesen markert

 

 

Minna Wetlesen opprettet landets første husholdningsskole på Abildsø gård 17. mars 1865. Søndag 19. mars ble dette markert ved en stand med kaffe og enkel servering på vestsiden av vannet. Mange benyttet anledningen til en prat om vannet og miljøparken. (Publ. 20.03.2017).

 

 

Hettemåker ankommet!

En av de første hettemåkene i år seiler over Påskeøya.

 

De første hettemåkene er ankommet! En inspeksjonsrunde over Påskeøya fredag 17. mars kunne registreres. Samme dag meldte observatører om en flokk på 40 noe slitne hettemåker som lå stille på vannet, trolig etter en lang flygning. Samme kilde mente å ha sett et par hettemåker allerede søndag 12. mars. (Publ. 17.03.2017).

 

Hekkefugl sikres tilhold

Påskeøya, øya utenfor Bølerbekkens utløp, har lenge vært et godt tilhold for hekkende hettemåker. Øyas tilstand har de senere år blitt merkbart dårligere og hettemåker som benytter øya har gått ned. Derfor ble det bestemt, med Fylkesmannens godkjennelse, å gjøre noe med det. Blytunge furustokker som del av rammeverket rundt øya ble trukket ut på isen. Tirsdag 14. mars ble siste del av jobben utført av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner.

 

T

Råk i isen ble skåret og isblokkene fisket opp av vannet. Vestsiden av øya var siste del av arbeidet.

To stokker ble lagt inntil hverandre med plass til et lenserør i midten. Johan Mollatt som oppfinnsom konstruktør skrur sammen stokkene.

 

Lenserøret skyves mellom stokkene for å gi oppdrift.

 

Lenserøret må ligge midt mellom stokkene. Litt plasking og strev for å få det til.

 

Arbeidet er vellykket utført!

Dagfinn, Johan, Per Arne og Andreas kan være fornøyd med innsatsen.

Påskeøya er nå omgikk av et solid rammeverk med furustokker og lenserør. Oppfinnsomt stykke ingeniørarbeid som vi håper kan gi plass til mange av vårens hekkende hettemåker!

(Publ. 15.03.2017).

 

Øyreparasjon

Issag ble brukt til å sage i isen slik at det ble plass til stokker og rørlenser for oppdrift. Johan Mollatt har tatt i bruk en gammel issag som tidligere ble benyttet til skjæring av is i Østensjøvannet.

 

Øyene i Østensjøvannet brytes gradvis ned av is og erosjon. En av de første øyene Østensjøvannets Venner forsøkte å rehabiltere ligger rett ut for Bølerbekkens utløp. Det var like før påsken i 2003 at det ble gjort et grunnleggende arbeid med å stabilisere øya som dermed ble gitt navnet Påskeøya. Utbedringer ble forsøkt i 2005, men deretter har øya stadig blitt en dårligere hekkeplass for spesielt hettemåker. De senere år har imidlertid skarven benyttet øya på sensommeren. Gode isforhold har i år gjort det mulig å lage en solid ramme ved å legge rørlenser i stokkefundamentet i et forsøk på å få bedre oppdrift. For å komme til rundt øya ble isen skåret opp med issag og motorsag. Istykkelsen varierte mellom 18 og 28 cm. Innenfor rammen skal det legges kvist for å gi et stabilt underlag for hekkende fugl. Fylkesmannen har gitt tillatelse til rehabiliteringen. (Publ. 07.03.2017).

 

Kverning av kvist

Kvistkvernemaskinen kuttet kvist i stort tempo under dugnaden ved Bogerudmyra 7. mars.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har felt mange trær, ryddet i busker og kratt. Store mengder kvist ble samlet på egnede steder for kverning. Kjøring av kvist ut av området for deponering ble derved unngått. Mest kvist ble det fra Bogerudmyra, men også ved Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet der foreningen ØX hjalp til med felling av trær som sto utsatt til mot kanalene. Rotvelt ut mot vannet fører gjerne til at jord dras med og bredden sterkt skadet dersom store trær som vipper utover ikke fjernes i tide. Dette er arbeid som Fylkesmannen og Oslo kommune har overlatt til ØVV. (Publ. 09.03.2017).

Nye broer

 

Gangbroene mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet er åpnet for ferdsel. Her fra søndag 26. februar.

Broene over erosjonsterskelen mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet er åpnet! Helt siden begynnelsen av september 2016 har de buede broene vært avstengt av sikkerhetsmessige årsaker. Bymiljøetaten skiftet ut de gamle med helt nye broer. Kun en liten forhøyning i stedet for et til tider glatt og bratt brospenn gjør det nå lettere å passere. (Publ. 27.02.2017).

 

Sothøna på nett

Samlige 52 Sothøne-utgaver er nå å finne på nett. Du finner oversikten her.

Les siste utgave her :

Skjøtsel på Bogerudmyra

Kvist og stokker bæres ut fra myra på dugnaden tirsdag 24. januar.

Forvaltningsplanen for Bogerudmyra anbefaler at vegetasjonen skal kuttes ned til 30 %. Det betyr at en del trær og kratt fjernes. Denne oppgaven har dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner jobbet med i januar. Arbeidet vil fortsette i februar. Det er når isen har lagt seg på kanalene at det er mulig å komme ut på myra. Da det var gårdsdrift på Bogerud ble Bogerudmyra utnyttet til høyproduksjon slik at myra ble benytet til slått. Etter opphør av dyreholdet og dermed slåtten på myra vokste krattskogen opp. Det som forsøkes bevart er sårbare plantearter (rødlistede) som trenger bedre lysforhold. Skjøtselsjobben legger til rette for det. Arbeidet utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen og Bymiljøetaten. (Publ. 26.01.2017).

 

Liv og lek på isen

 

Første nyttårsdag ble en flott dag på isen. (Publ. 01.01.2017).

 

Nyhetene fra 2016 finner du i arkivet

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

 

Lunsj ved vannet

Arbeidsgruppen, gjerne kalt dugnadsgjengen, til Østensjøvannets Venner har for første gang denne sesonget bevilget seg lunsj ved bordene som ble satt opp ifm. omlegging av turveien. (Publ. 28.03.2017)

Fliskjøring

Statens naturoppsyn (SNO) halp til med å kjøre bort flis etter vinterens kverning av kvist. Skolehagen på Rusta, Eterjordet parsellhagelag og Abildsø gård var blant de som fikk flis tilkjørt. (Publ. 28.03.2017)

Rotskudd til øyene

Isen smeltet fortere enn at arbeidet med å legge rotskudd på øyene ble fullført. Derfor måtte den gamle teknikken med å føre greinene over med båt tas i bruk. (Publ. 28.03.2017)

Tautrekking

Et lag sto ute på øya og dro en gumibåt med rotskudd over kanalen. Rostskuddene legges på øya som underlag for hekkende fugl, vesentlig hettemåker.

(Publ. 28.03.2017)

 

Vårstemning

 

Søndag 26. mars var det vårstemning blant både fugler og folk ved Østensjøvannet med en varmende temperatur på 17-18 grader. Svanene - åtte i tallet - samlet seg på land ved utløpet av Bølerbekken til glede for forbipasserende. Isen trekker seg raskt tilbake. (Publ. 26.03.2017).

 

Mystikk i is

Den blanke isflaten gir mange underlige muligheter for selvportrett - over eller under isen. (Publ. 18.01.2017).

 

Årets første

Denne gjedden ble fisket fra isen 1. januar. Den veide 2,65 kg og fikk slippe ut igjen etter at den var veid. (Publ. 01.01.2017).