temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Totalrapport for fugler ved Østensjøvannet 2003

Sammenstilt av Audun Skrindo

Antall arter som ble sett i 2003 var 137. Trenden med at det observeres mange arter ved vannet holder seg. Alle som har vært med å rapportere inn arter takkes for den fine innsatsen. Hvis du er interessert i enkelte perioder og dager i året kan du finne mesteparten av grunnlagsdataene på nettsidene våre. Eksakt adresse for 2003 er www.ostensjovannet.no/biologi/fugl/fugl2003.html.

Noen kommentarer til de noen utvalgte arter (i systematisk rekkefølge):

Horndykker har hatt en økende tendens ved Østensjøvannet, og sees nå bortimot årlig. Knoppsvanene hekket for 3dje året på rad og kan regnes som en fast hekkefugl. Sivhauken var innom på trekk i år også. Det er totalt sett 7 rovfugler vannet, som må betegnes som svært godt. I juni mener Håkan Billing at det passerte en kongeterne. Denne observasjonen ligger fortsatt til behandling i LRSK (komitté for kvalitetssikring av observasjoner av fugl). Hvis denne godkjennes vil det være et sjeldent besøk for vannet. Kattugla er på plass, men det er ikke påvist hekking for denne arten. Blant spurvefuglene trekker vi frem svartrødstjert som er ny art for vannet (nr. 214)

Art Tidligste rapport Seineste rapport Maksimumsantall
Toppdykker 08.04 14.11 50
Horndykker 24.04 05.09 1
Storskarv 10.05 19.10 5
Gråhegre 02.04 05.09 4
Knoppsvane 13.03 09.09 6
Sangsvane 17.02 09.11 14
Kortnebbgås 06.04 24.09 65
Grågås 01.01 26.12 560
Stripegås 21.05 05.10 2
Snøgås 07.03 20.08 3
Kanadagås 01.01 26.12 230
Hvitkinngås 01.01 26.12 318
Brunnakke 17.04 19.10 12
Snadderand 06.05 21.09 5
Krikkand 03.04 05.10 24
Stokkand 15.02 26.12 692
Stjertand 01.01 05.09 2
Skjeand 30.04 24.09 3
Taffeland 24.04 04.05 1
Toppand 19.01 14.11 128
Bergand 29.11 29.11 1
Kvinand 11.03 29.11 120
Siland 06.04 06.04 1
Laksand 10.04 16.11 20
Sivhauk 01.05 02.05 1
Hønsehauk 01.01 13.12 1
Spurvehauk 15.03 29.11 2
Musvåk 18.04 09.09 1
Fiskeørn 18.04 30.05 1
Lerkefalk 14.05 14.05 1
Vandrefalk 26.01 01.10 1
Sivhøne 03.01 24.10 25
Sothøne 01.01 26.12 150
Trane 17.04 17.04 4
Tjeld 11.06 11.06 1
Vipe 11.03 26.06 13
Brushane 23.04 25.04 1
Enkeltbekkasin 15.03 05.10 5
Dobbeltbekkasin 01.05 01.05 1
Småspove 01.05 30.08 11
Storspove 17.04 07.07 82
Gluttsnipe 23.04 23.07 12
Skogsnipe 14.04 10.05 7
Grønnstilk 01.05 16.05 1
Strandsnipe 24.04 21.08 14
Hettemåke 07.03 24.10 1000
Fiskemåke 15.02 07.12 17
Sildemåke 23.03 07.12 16
Gråmåke 03.01 26.12 300
Svartbak 17.04 02.11 1
Makrellterne 07.05 08.08 60
Kongeterne 28.06 28.06 1
Bydue 19.01 07.12 100
Skogdue 29.03 17.04 23
Ringdue 07.03 09.09 50
Gjøk 03.06 03.06 1
Kattugle 15.03 02.12 1
Hornugle 10.07 10.07 1
Tårnseiler 04.05 26.09 350
Grønnspett 26.01 05.05 2
Svartspett 14.03 03.05 1
Flaggspett 19.01 02.11 10
Dvergspett 16.03 10.05 1
Trelerke 05.04 05.04
Sanglerke 10.03 02.10 80
Sandsvale 01.05 21.08 7
Låvesvale 28.04 05.09 100
Taksvale 30.04 05.09 110
Trepiplerke 01.05 05.09 3
Heipiplerke 24.03 05.10 100
Lappiplerke 30.04 30.04 2
Gulerle 30.04 21.05 70
Vintererle 15.03 04.11 3
Linerle 06.04 10.10 30
Sidensvans 01.01 13.10 108
Fossekall 05.09 05.09 2
Gjerdesmett 19.03 25.12 2
Jernspurv 09.04 02.10 2
Rødstrupe 01.01 25.12 17
Nattergal 23.05 28.05 1
Svartrødstjert 13.06 13.06 1
Rødstjert 05.05 05.05 1
Buskskvett 02.05 04.09 50
Steinskvett 28.04 05.09 8
Ringtrost 24.04 03.05 7
Svarttrost 19.01 07.12 13
Gråtrost 01.01 28.12 300
Måltrost 13.04 09.10 8
Rødvingetrost 19.03 09.10 140
Duetrost 29.03 16.04 1
Sivsanger 17.05 26.06 1
Myrsanger 14.06 24.06 1
Rørsanger 02.05 23.07 9
Gulsanger 17.05 16.06 1
Møller 05.05 23.07 1
Tornsanger 16.05 08.07 4
Hagesanger 07.05 29.06 7
Munk 01.05 05.09 20
Bøksanger 07.05 29.06 6
Gransanger 04.04 02.10 12
Løvsanger 22.04 09.09 47
Fuglekonge 19.01 09.10 10
Gråfluesnapper 16.05 24.05 14
Svarthvitfluesnapper 01.05 18.05 3
Granmeis 15.02 07.12 20
Toppmeis 20.02 20.02 1
Svartmeis 19.01 09.10 2
Blåmeis 19.01 26.12 60
Kjøttmeis 19.01 26.12 50
Spettmeis 19.01 29.11 13
Trekryper 08.03 14.10 3
Tornskate 21.05 27.05 2
Nøtteskrike 02.04 19.10 5
Skjære 03.01 26.12 60
Nøttekråke 23.07 07.12 3
Kaie 02.01 02.11 17
Kornkråke 11.03 11.03 1
Kråke 03.01 07.12 90
Ravn 28.02 19.03 8
Stær 11.03 14.11 1000
Gråspurv 19.01 26.12 29
Pilfink 19.01 26.12 190
Bokfink 15.03 05.10 100
Bjørkefink 31.03 14.11 300
Grønnfink 19.01 07.12 307
Stillits 01.01 12.12 26
Grønnsisik 19.01 29.11 55
Tornirisk 17.03 26.09 6
Bergirisk 16.04 19.04 10
Gråsisik (inkludert noen brunsisik) 15.02 29.11 100
Grankorsnebb 07.03 16.04 4
Dompap 19.01 26.12 16
Kjernebiter 03.01 01.11 16
Snøspurv 17.03 19.03 2
Gulspurv 19.01 02.10 24
Sivspurv 16.03 14.11 30