temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Årsrapport for fugl ved Østensjøvannet, 2001

Det var et aktivt fuglekikkerår ved Østensjøvannet i 2001. Totalt ble det sett hele 137 fuglearter i området. Blant de mange høydepunkter nevnes:

Østensjøvannet er inne i en periode med stor oppblomstring av vasspest og andre vannplanter, som erstatter mye av algeoppblomstringen som vannet har slitt med noen år. Dette har trukket til seg mange gressende fugler. Spennende ender som knekkand, skjeand, snadderand var innom i tillegg til andre sjeldnere gjester som lappfiskand og siland.

Østensjøvannets Venner retter en stor takk til alle som har bidratt med observasjoner av fugl gjennom år 2001: Geir Sverre Andersen, Kjetil Bekkeli, Håkan Billing, Hanne Blesvik, Bård Bredesen, Nicolas Clarke, Svein Dale, Frode Falkenberg, Paul Fekjær, Geir Fugelsø, Finn Gulbrandsen, Tore Gulbrandsen, Håvard Hveding, Bård Jakobsen, Lars Erik Johannessen, Per-Arne Johansen, Geir Fjørtoft Karlsen, Ketil Knudsen, Amund Kveim, Jarle Nystrøm, Rune Olsen, Jørn Areklett Omre, Marius Park Pedersen, Tommy Pedersen, Atle Helge Qvale, Simon Rix, Eyvind Rugland, Per Stensland samt undertegnede.

Artsliste:

LAPPEDYKKERE

Dvergdykker

Antagelig var to individer innom vannet på både vår- og høsttrekk. Sjelden observert gjest.

Toppdykker

Ankom i midten av april, hekker ved vannet med 12-14 par. Med unger var det observert 45 individer før høsttrekker tok til.

Horndykker

Sjelden gjest. 1 individ på trekk tidlig i mai. 1 individ stadig observert fra midten av september til midten av oktober.

PELIKANFUGLER

Storskarv

1. individ sett 12. mai

STORKEFUGLER

Gråhegre

1. gang sett 26. april. Kun 6 observasjoner, hovedsaklig vår og høst.

ANDEFUGLER

Knoppsvane

Hekket i vannet for første gang på mange år. Første voksne individ sett i slutten av januar (27.). Deretter var både et voksent og et 1K-individ vekselvis tilstede gjennom vinteren. 17. april kom maken til den voksne. 7 unger klekket, men én forsvant fort. De andre seks nådde flyvedyktig alder og ble sist sett 11. november. Andre voksne individer var innom på høsten.

Sangsvane

4 individer 26. april, ingen i løpet av sommeren. Vanligst med enkeltindivider på høsten, men én ble sett en periode fra 16. september. 6 stykker gjestet området 28. oktober.

Kortnebbgås

Ett individ 13. mai og ett individ 13. oktober

Grågås

Tilstede hele året. 2-30 om våren. Samlingsflokker myter her om høsten, maksantall; 700 den 16. september.

Variant av grågås

13. mai blir det sett en grågås som nesten utelukkende er hvit på hodet. Regnes for å være en vanlig grågås som er partiell albino.

Snøgås

Sommergjest som beiter. Første individ 20. april. På det meste 4 stykker i slutten av juni og ikke sett etter det.

Kanadagås

Tilstede hele året og hekker. Opptil 42 gjennom våren, som øker til over 100 gjennom sommeren. Mye daglig trekk til områder i nærheten medfører døgnvariasjoner. Om høsten sank antallet til ca. 25-35 fugler.

Hybrid mellom kanadagås og grågås

2-3 individer sett gjennom hele året. Antagelig resultat av hybrid hekking forrige året.

Hvitkinngås

Et par som har vært der lenge overvintret fra 2000. 2-6 individer tilstede vår og sommer. Utover sommeren kom flere, antagelig fra bestanden i Oslofjorden, og 5. november var hele 530 individer tilstede, som falt raskt til 2-6 fugler i desember. To fugler overvintret igjen.

Gravand

Vårgjest, der 2 fugler kom første gang 26. april. Sist sett 8. mai.

Brunnakke

Vår- og høstgjest. 2-8 fugler seint i april. Høstflokkene er større. Observert jevnlig mellom 25. august og 14. oktober. Maksantall 130, 6. oktober. Ett individ sett såpass seint som 16. desember.

Snadderand

Kort besøk av 2 individer 12. og 13. mai. Ett individ observert jevnlig én måned fra 25. september. 2 hanner sett 6. oktober.

Krikkand

Hovedsakelig vår- og høstgjest, men også tilstede gjennom sommeren (opptil 13 fugler sett). Første observasjon 17. april (20), sist sett midt i oktober (30).

Stokkand

Østensjøvannets tallrikeste and. Ca. 450 overvintret fra 2000. Antallet synker jevnt ettersom hunnen legger seg på reir. Midtsommers taltes omkring mellom 100 og 300 hanner. Populasjonen når overvintringsnivå mot slutten av november.

Stjertand

Hunnen som har bodd ved vannet i en lengre periode holder seg fortsatt tilstede hele året. Fikk besøk av 2 hanner og 3 hunner i en ukesperiode midt i oktober (6.-14.).

Knekkand

Én hann observert 26. mai.

Skjeand

Kun registrert på høsten i år. 3 individer 22. september, som økte til 14 individer 6. oktober. Ikke sett etter 21. oktober.

Toppand

Tilstede hele året og hekker. 1 hann overvintret. Jevn økning i bestanden frem mot sommeren. 2 i mars, 65 (maksimum) i slutten av april. Ca. 15 par gjennom sommeren, men antallet øker litt utover høsten, før det daler kraftig (til ett individ) i desember.

Kvinand

Ankom 1. april (6). Sommerbestand på mellom 8 og 15 individer. Øker i antall under høsttrekket (100 individer 5. november).

Lappfiskand

Én hunn sett 5.-11. mai.

Siland

Én hann under vårtrekket (26. april). 3 individer under høsttrekket (9. oktober).

Laksand

1-3 individer i april og første uka i mai. 2 individer sett 14. oktober.

HAUKEFUGLER

Vepsevåk

Ett individ observert på trekk over vannet 15. august.

Sivhauk

Ett individ sett 6. mai og ett 16. mai

Hønsehauk

Observert 3 ganger (21. januar, 31. mars og 3. november).

Spurvehauk

Sett 2 ganger (1. april og 29. august).

Musvåk

Sett på trekk over vannet 5. april

FALKER

Tårnfalk

Sett én gang (25. august).

Dvergfalk

Sett én gang (26. oktober)

Lerkefalk

Både hann og hunn sett én gang hver (16. mai og 11. juni)

Vandrefalk

Observert tidlig på året (18. februar og 31. mars). Deretter ikke sett før november/desember. En fugl holdt til på Økern vinteren 2001/2002, og kan derfor ha benyttet Østensjøvannet til jaktområde.

RIKSE-/TRANEFUGLER

Vannrikse

Første gang hørt 30. april, gjenoppdaget 16. mai. 1-2 individer sang deler av juni.

Myrrikse

Første gang hørt 18. mai. Intensiv periode i midten og slutten av juni. Sist hørt 5. august.

Sivhøne

Første observasjon 3. mars. Ble 30. april talt til 30 individer. Antatt hekkebestand dette året 15-20 par. Siste observasjon 3. november.

Sothøne

Meget vanlig hekkefugl som overvintret i et antall på 24 individer. Bestanden økte jevnt til over 100 i april (108 individer 17. april). Antagelig kommer andre sothøner fra omkringliggende områder på høsten. Maksimum: 215 fugler 16. september. I slutten av desember var kun ett individ registrert.

Trane

2 individer 17. april på trekk.

VADE-/MÅKE- OG ALKEFUGLER

Sandlo

Ett individ sett 2. april

Vipe

To enkeltobservasjoner hhv. 20. og 30. april

Brushane

30 juni sett første gang (2 individer). Ett individ sett 1-2. juli. Deretter én enkeltobservasjon 25. august, når en svært tam hunn var på besøk ved vannet i lengre tid.

Kvartbekkasin

Ett individ observert 21. oktober.

Enkeltbekkasin

Første gang sett 5. mai. To vårobservasjoner og noen få høstobservasjoner (én i hver måned: 29. august, 7. september og 9. oktober)

Småspove

1-2 individer sett 12. og 13. mai

Rødstilk

Sett 9. mai (ett individ)

Gluttsnipe

Tre observasjoner av ett individ i den andre uka i mai. Deretter ble 4 individer sett i slutten av mai. Ett individ på høsttrekk 25. august.

Skogsnipe

Første gang sett 17. april. 4. fugler sett 26. april.

Grønnstilk

To individer sett ved tre anledninger den siste halvdelen av mai.

Strandsnipe

Vanligste vaderen ved Østensjøvannet. Tre fugler sett 5. mai. Maksimumstall hele 9 fugler midt i mai, men gjennom forsommeren ble 1-3 individer sett.

Polarsvømmesnipe

Ny art for vannet!. 19. oktober oppdaget Bård Bredesen et individ i vinterdrakt. Den var tilstede antagelig under et døgn. Dette regnes pr. i dag som art nummer 212 ved Østensjøvannet.

Hettemåke

1. april var 200 hettemåker på plass. Dette økte til 600 i løpet av måneden. Mengden varierte voldsomt gjennom året fra 37 til over 500. Dette kan skyldes at arten er i ferd med å reetablere seg etter den voldsomme knekken i populasjonen som ble erfart de siste årene på 90-tallet. Hvor mange som hekket i 2001 er vanskelig å si men det er helt klart at populasjonen er på vei oppover i forhold til for et par år siden.

Fiskemåke

Første individet sett allerede 21. januar. Mellom 6 og 20 individer i spredte observasjoner gjennom hele sommeren. Maksimumsantall var 40 den 16. september. Siste gang observert 6. desember, så arten kan påtreffes hele året.

Sildemåke

Sildemåken kan også påtreffes hele året, som sporadiske observasjoner. 14.-30. individer sett gjennom våren. På sommeren sees det gjerne litt færre 5-11 samtidig. Siste observasjon var 4. stykker, 14. oktober.

Gråmåke

Vanlig hele året. Vinter og senhøstes sees de største flokkene, som kan være mange hundre fugler, som ofte hviler på isen. Maksimum var 280 individer 1. april.

Polarmåke

Ny art for vannet! Ett individ oppdaget blant en del gråmåker 18. april.

Svartbak

Sporadisk gjest fra Oslofjorden. 1-2 individer observert noen ganger i mai, og ett høstfunn av arten var to individer 7. september.

Makrellterne

Dukket opp 18. mai for første gang. Smågrupper sett gjennom juni (16 stk 11. juni) og i den første uka i juli. Som regel bruker denne arten Østensjøvannet til fangst i løpet av dagen og forsvinner på kvelden.

DUEFUGLER

By-/Klippedue

Tilstede hele året. Store døgnvariasjoner siden Østensjøvannet antagelig bare er ett av flere steder i nærheten som denne arten benytter. Foringen og ”hekketårnet” i sørenden utgjør hovedområdet ved Østensjøvannet for denne arten.

Skogdue

Observert to ganger: 17. april og 25. august.

Ringdue

På plass fra 1. april (5 individer), som økte jevn utover i våren. 260 fugler ble sett 20 mai. Sommerbestanden er betraktelig færre (9-30 fugler), mens høsten (400 individer 26. august). Siste observasjon 14. oktober.

GJØKEFUGLER

Gjøk

Ett individ hørt 1. juni

SEILERE

Tårnseiler

Ankom i år ca. 15. mai. Bestanden økte til 200 observerte fugler i løpet av mai. Gjennom sommeren observeres betydelig mengder fugl, men døgnvariasjonen er stor, samtidig som været har mye å si for hvor mange som oppdages. Under høsttrekket ble det øyensynlig sett 1000 fugler på trekk.

SPETTER

Grønnspett

Hekker ved vannet (1, muligens 2 par). Høres ofte øst for Bogerudmyra. Observeres jevnlig hele året.

Flaggspett

Hekker i nesten alle skogsområder rundt vannet. 3-5 par. Observeres jevnlig gjennom hele året.

Dvergspett

Fast tilstede ved vannet, men sees sjelden. Ett individ 16. april.

SPURVEFUGLER

Sanglerke

Første registrerte observasjon 1. april (20 individer). Ikke registrert mellom 15. mai og starten av oktober. Få registreringer under høsttrekk; 3 ind. 29. august og 7 individer 13. oktober.

Trelerke

Kun én registrering under vårtrekk; 2 fugler 16. april.

Sandsvale

Kun meldt inn med 3 fugler 18. og 19. mai

Låvesvale

4 fugler ankom 26. april. 2-15 fugler sett gjennom sommeren. Maksimumsantall 30 fugler 29. august. Sist observert 16. september (4 fugler).

Taksvale

Første rapportering (50 individer) 6. mai. Observert med 10-50 individer gjennom sommeren. Siste observasjon var 15 fugler 25. august.

Trepiplerke

Enkeltindivider hørt 10. og 12. mai. På høsten ble opptil 5 individer hørt i midten av august.

Heipiplerke

Trekkgjest vår og høst. Første observasjon var ett individ 1. april. Deretter 50 individer 12. april. Ble sett jevnlig i flokker på opptil 50 fugler frem til midten av mai. Høsttrekk fra månedsskiftet august/september til ut i oktober. Siste observasjon 10 stykker 28. oktober.

Gulerle

Ankom første gang ca. 9. mai. 2-9 individer sett gjennom våren. Lite sett i hekketiden, og vanskelig å avgjøre noen hekkestatus. Siste individet sett 9. oktober.

Vintererle

Hekker i tilknytning til vannet. Første observasjon 6. april. Opptil 10 stykker (19. mai). På høsten ble det rapportert smågrupper (1-3) fra midten av august til starten av oktober.

Sidensvans

Relativt lavt antall vinteren og våren. Samles i større flokker på høsten (100 individer 26. oktober).

Gjerdesmett

Hekkefugl. Minst to overvintret dette året. De første trekkindividene kom i midten av april. Observert jevnlig gjennom hele året, til midtveis i desember. Dette taler for ytterligere overvintring frem mot 2002.

Linerle

Ankom 6. april. Vanlig hekkefugl ved vannet, som har en sommerpopulasjon på mellom 15 og 30 individer. Siste observasjon 9. oktober.

Fossekall

Bare to observasjoner er meldt inn. Ett individ 11. mars, og ett på årets siste dag, 31. desember.

Jernspurv

Første fugler på plass 8. april. Hekker svært fåtallig (1-3 par). Observeres jevnlig gjennom hekketiden. Siste observasjon 14. oktober (2 fugler).

Rødstrupe

Et eller noen få individer forsøkte antagelig å overvintre siden første observasjon var så tidlig som 14. februar. 1. april: 3 individer, 17. april 14 individer. Gjennom sommeren ble det observert mellom 10 og 14 individer på samme telling. Maksimum 20, den 16. september. 1-2 fugler ble også sett langt ut i desember.

Blåstrupe

Ble observert kun på høsttrekk i år. En hann sett 25.-26. august, og et individ til 7. september.

Rødstjert

En syngende hann observert 24. mai.

Buskskvett

Først sett 6. mai (1 individ). Spredte observasjoner av ett individ gjennom mai og ett funn 4. juli. På høsten ble hele 17 individer sett samtidig (25. august).

Steinskvett

Forekommer på vår- og høsttrekk. Første gang 30 april (1 individ), 2 stykker 6. mai og ett individ 19. mai. På høsten ble 4 stykker sett kun 16. september.

Svarttrost

Tilstede hele året og hekker. 21. og 27. januar ble hhv 1 og 2 individer sett. Gjennom hele april og mai ble 5-10 fugler sett, der noen en del var unger fra 2000. Sensommers ble alt fra 1-9 fugler sett, og etter 1. oktober er kun 1-3 individer talt opp på samme tur.

Gråtrost

Tilstede hele året og hekker i stort antall. 20 individer sett allerede 27. januar. 14-30 observert frem til ultimo april. Fra midten av mai kom vårtrekket og i denne perioden er det vanskelig å telle siden det går en jevn strøm av trost gjennom landskapet. 120 fugler ble talt 24. mai, og i august 100-150. De virkelig store ansamlinger er på høste. 9. oktober og 26. oktober ble det sett over 1000 gråtroster.

Måltrost

Få observasjoner. Først sett/hørt 10. april (5. individer), deretter 16. april og to observasjoner av enkeltindivider i mai. På høsttrekket ble enkeltindivider eller smågrupper sett 29. august, 16. september (4) og 3. oktober.

Duetrost

Ett individ hørt 6. og 26. april samt 13. mai. På høsten ble to sett 15. oktober.

Rødvingetrost

Først observasjon 8. april (10 individer). Populajsonen hadde jevn økning gjennom resten av april og hele mai. På høsten ble opptil 30 fugler sett sammen (13. oktober). Siste observasjon 20. oktober.

Gresshoppesanger

Hørt en gang, 9. mai.

Myrsanger

Ankom ca. 4. juni, og 9. juni ble hørtes 3 hanner synge omkring vannet. Frem til slutten av juni hørtes likevel bare én hann synge. Hekkestatus uviss for dette året, men det har sunget myrsanger flere år på rad nå.

Rørsanger

Vanlig hekkefugl ved vannet. Første gang hørt 8. mai (2 hanner). Innen utgangen av måneden sang 10 hanner. 3-6 hanner hørtes utover sommeren, som kan skyldes at de andre fikk tak i hunner med én gang.

Gulsanger

1-2 hanner hørt syngende 20. og 24. mai. Etter det, ingen observasjoner.

Møller

Hørt første gang 7. mai. Opptil 3 hanner hørt samtidig.

Tornsanger

4 hanner hørt ved første observasjon 12. mai, som økte til hele 17 hanner 24. mai. To hanner og et par som foret på tre unger sett i juli. Siste observasjon var 2 individer 26. august.

Hagesanger

Første gang hørt 18. mai. Hele 26 hanner hørt 24 mai, men merkelig nok kun én innmeldte registrering etter dette (4. juli).

Munk

Hørt første gang 5. mai. Økte jevnt til 19 hanner i løpet av mai. Fra 1-7 hanner observert gjennom hekkesesongen.

Bøksanger

Hekker på Tallberget. Hørt første gang 11. mai. 1-2 hanner observert i løpet av mai måned.

Gransanger

Hørt første gang 26. april (2 individer). 1-3 hanner hørt gjennom sommeren. Antagelig hekking på Oppsalskrenten. Siste rapporterte observasjon 29. august.

Løvsanger

Det første rapporterte funnet var tre hanner 30. april. Årsmaksimum var 50 hanner 12. mai. Den faste bestanden økte jevnt i mai. Populasjonen i vannets umiddelbare nærhet antas å være mellom 25 og 50 par. 16. september ble de siste fuglene (2 individer) sett.

Fuglekonge

Tilstede omtrent hele året. 7 individer 1. april. 2-4 sett/hørt gjennom sommeren. Årsmaksimum var 25 fugler 16. september.

Gråfluesnapper

13. mai ble de første 2 fuglene sett. 2-11 individer sett i mai, deretter kun sporadiske observasjoner frem til den siste ble observert 25. august.

Sv/hv fluesn.

Hekker blant annet på Tallberget, der den første hannen sang 11. mai. 2-9 hanner hørt synge ut mai måned, men deretter få observasjoner.

Granmeis

Sporadisk gjest. En hann sett 14. februar.

Toppmeis

Sporadisk gjest. 2 individer sett 16. september.

Svartmeis

De få som høres holder som regel til på Tallberget eller i Bølerlia. Første gang observert 19. mars. Maksimum var 4 hanner hørt synge 1. april. Ingen høstobservasjoner dette året.

Blåmeis

Vanlig i hele området. 4-18 voksne observert før hekkesesongen tok til.

Kjøttmeis

Vanlig i hele området. Omtrent samme bestandsstørrelse som blåmeis.

Spettmeis

Tilstede hele året. Som regel 2-7 individer observert på samme telling.

Trekryper

Tilstede hele året. 1-3 individer blir observert samtidig ved vannet.

Tornskate

Ett individ observert 29. august. Fuglen hadde juvenil fjærdrakt.

Varsler

Ett individ sett 21. mars.

Nøtteskrike

Observeres jevnlig både vår og høst, men flesteparten på høsten i 2001. Første observasjon var 24. mars og siste var 6. desember. 1-5 individer sett samtidig.

Skjære

Vanlig standfugl som hekker i alle biotoper omkring vannet. 17. april ble 49 adulte individer talt. På høsten, men ungene inkludert ble det talt over 60 skjærer.

Nøttekråke

Denne arten sees oftest på høsten ved Østensjøvannet enkeltvis eller i par. Dette året er 2 individer ad gangen registrert fire ganger mellom 25. august og 26. oktober. Siste observasjon var ett individ 5. november.

Kaie

Sjelden gjest gjennom hele året, som regel med ett eller noen få individer. I år ble derimot hele 65 fugler sett 14 oktober.

Kråke

Hekkefugl som er tilstede hele året. Østensjøvannet trekker til seg både flokkfugl og hekkende par fra områdene omkring vannet. Over 100 individer kan observeres på samme dag, men som regel litt færre. Maksimum i år var 150 fugler 29. november.

Ravn

2 individer 8. april

Stær

Hekkefugl som på høsttrekk samler seg i stort antall i området. Første gang observert 21. mars (1 individ). Deretter økte antallet observerte fugler til ca. 20 per dag gjennom april og mai. 4. juli ble det talt over 400 fugler. Første halvdel av september passerte flokker på mellom 500 og 1500 fugler. Sist sett 13. oktober.

Gråspurv

Tilstede hele året, som i vinterhalvåret delvis er på grunn av foringen fra mennesker. Forekommer i grupper på mellom 3 og 20 fugler.

Pilfink

Tilstede hele året, med noe av den samme biologiske nisjen som gråspurv. Men på høsten er som regel flokkene vesentlig større enn gråspurv. 16. september ble en gruppe på 100 individer talt.

Bokfink

Første hannen sang 21. mars. Større antall av fugler ankommer i månedsskiftet mars/april. Opptil 50 fugler registrert på en dagstelling (8. april). Siste bokfinkregistrering var 10 individer 14. oktober.

Bjørkefink

Sjelden gjest gjennom store deler av året. Over 40 individer sett 30. april. 5 stk sett 13. mai, 5 i oktober, over 10 29. august. Ellers i året kun enkeltindivider som var sammen med andre finkefugl.

Grønnfink

Tilstede hele året og hekker i området. Vinter, vår og høst forekommer den i store flokker sammen med andre finkefugler. Maksimumsantall på én dag i 2001 var 66 individer den 1. april. I hekke sesongen sees mellom 5 og 20 fugler på samme telling.

Stillits

Tilstede hele året, men forekommer i større konsentrasjoner på vinteren og høsten for den utnytter den høye produksjonen av spesielt tistelfrø ved Østensjøvannet. Maksimumsantall var i januar 40 (både i januar og november).

Grønnsisik

Sporadisk streifgjest på vinteren, men hekker antagelig også i området. 50-60 fugler sett i marsmåned, som sank til under 20 talte individer midtsommers, før det igjen økte til 60-70 på høsten.

Tornirisk

Første observasjon var 4 individer 21. juli. Deretter sett 1-2 fugler 4 ganger frem til 29. september.

Gråsisik

Streifer omkring i vinterhalvåret, og kan da opptre i store flokker. I 2000 var det svært lite av denne arten ved Østensjøvannet, men høsten 2001 kom mange fugler tilbake. Frem til hekkesesongen ble kun småflokker på under ti individer observert. Fra 16. august kom større flokker innom området, og maks på over 100 ble sett 29. august, samt over 80 fugler 14. oktober ble talt.

Brunsisik

Denne relativt ”nye” arten (som er splittet ut fra gråsisik) har ikke alle ornitologer fått felt erfaring med ennå, så det vil ta litt tid før vi har sikre data på denne arten. 26. oktober ble 3 individer meldt, og det var alt i 2001.

Polarsisik

Sett én gang 25. mars (2 individer).

Grankorsnebb

15. august ble en flokk på 30 fugler observert. 14. oktober ble noen korsnebber hørt, men sikker artsbestemning til furu- eller grankorsnebb var ikke mulig.

Dompap

Sees hovedsakelig i den kalde årstiden. Flokker på 20 individer ble sett i januar. Fra oktober ble flokker på opptil 10 fugler observert.

Kjernebiter

Sjelden gjest. Første observasjon var 2 fugler 18. mars. Deretter 1 individ 1. april, 2 ind 8. april og 4 fugler 4. juli. Enkeltindivider sett tre ganger mellom midten av oktober og nyttår.

Gulspurv

Overvintrer i lite antall. Første hannen sang 21. mars. 1-5 individer sett med spredte mellomrom frem til slutten av oktober, når flokkene slår seg sammen. Maksimum var 20 individer 14. oktober.

Sivspurv

Fast hekker ved vannet. Første hannen observert synge 1. april. Antagelig mellom 10 og 20 par som hekker. Siste observasjon var 5 fugler 14. oktober.