temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

LERKEFALK

Vitenskapelig navn:

Falco subbuteo

Foto: Ellen Askum

Kjennetegn Tilhører falkene. Lengde 29 – 35 cm. Vingespenn 70 – 84 cm. Middels lang tverrskåret stjert. Svært rask flukt . Kan fange andre fugler i flukt, hvilket fører til mye ståk når lerkefalken nærmer seg. Sees over takrørskog og åpne arealer på jakt med kraftige, få , klippende vingeslag. På størrelse med tårnfalken, men er slankere, har kortere hale, vingene er lengre og spissere. Hann mindre enn hunn. Den voksne fuglen  ser mørkegrå ut på oversiden og ganske mørk på underside med hvit strupe.
Hva spiser den? Småfugl, (inkl.svaler og tårnseilere), øyenstikkere og andre større insekter.
Hvor er den? Jordbrukslandskap med sjøer og elver, barskog med myrer
Hekkebiologi Overtar gamle reder, gjerne etter kråke i treklynger og skogkanter Eggene legges i juni, ruges av hunnen i 28-31 døgn. Ungene flyvedyktige etter drøye drøye 4 uker
Når er den her? Fra april/mai – september
Annet Overvintrer i Afrika. RØDLISTET som "nær truet" (NT). Observert ved Østensjøvannet

Tilbake til totallisten