temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Langtidseksponering og tegning med lommelykt på isen om vinterenØSTENSJØVANNETS VENNER

-25 års arbeide for vern

 

Østensjøvannets Venner ble dannet i 1983 da det var foreslått boligbygging på Abildsø gårds jorder. Byggeplanene fikk lokalbefolkningen til å slå ring ikke bare om Abildsø gård, men hele Østensjøområdet, og protestene førte frem. Fagfolk fra en rekke områder bidro til å dokumentere hvilke store verdier området representerer og pekte på at selv mindre endringer i Østensjøvannets randsone vil kunne få store konsekvenser for det biologiske mangfold..

I 1988 ble utbygging på nytt foreslått, denne gang bl.a. til gravlund, og Østensjøvannets Venner forsto da at det ville ta tid før vernetanken ville få tilstrekkelig gjennomslag. Protestene mot utbygging ble gjentatt, og Østensjøvannets Venner gikk over fra å være en løst sammensatt gruppering til å bli en forening. En underskriftskampanje fikk tilslutning fra 20.500 personer, og også denne gangen ble utbygging forhindret.

Senere har foreningen vært pådriver frem mot fredningen av selve vannet med omkringliggende våtmark i 1992. Videre har man oppnådd at Abildsø gård ble fredet i 1997, og samme år ble også fredningssak igangsatt for Østensjø gård. I 2002 ble resten av området reguleringsmessig fredet i form av Østensjøområdet Miljøpark, og det er senere igangsatt rehabiliteringsarbeider og skjøtselstiltak en rekke steder.

Foreningen har hele tiden vært opptatt av å engasjere og informere beboerne i bydelen. Dette skjer både i form av møter, foredrag og turer for medlemmer og andre interesserte, men også gjennom utgivelsen av medlemsmagasinet Sothøna og foreningens hjemmesider. Videre legges det årlig ned et betydelig arbeid i form av foreningens egne skjøtselstiltak rundt vannet og ikke minst i form av deltagelse i planarbeid for forvaltning og utvikling av området. Virksomheten er basert på frivillige som hvert år utfører et betydelig arbeid for nærmiljøet. Arbeidet var i mange år ledet av foreningens Finn A. Gulbrandsen, og fra år 2000 av Amund Kveim.

Østensjøområdet er imidlertid fremdeles ikke omfattet av tilfredsstillende vern, og det er store uløste oppgaver både knyttet til rehabilitering, naturfaglig skjøtsel og tilrettelegging. Vannkvaliteten er fortsatt dårlig, vanntilførselen for liten og området er preget av erosjon og slitasje mange steder. Fremdeles er området under sterkt press, og stadig foreslås det tiltak i området som vil være skadelig for det biologiske mangfold. Et eksempel på dette var Viken Fjernvarmes plan i 2008 om å grave en bred kabelgate gjennom både Miljøparken, naturreservatet og selve vannet. Østensjøvannets Venner må derfor også i årene fremover være områdets vakthund og presse på for å få finansiert og gjennomført nødvendige tiltak.

Foreningen har i løpet av de siste 25 årene blitt en virksomhet med stort aktivitetsnivå og med solid fagkunnskap, lokalkunnskap og erfaring innen en rekke felt. Dette er helt nødvendig for å kunne fortsette å bidra aktivt til at Østensjøvannet kan leveres videre til glede for kommende generasjoner. Uten Østensjøvannets Venner hadde ikke området og de mange verneverdiene blitt bevart slik det er i dag. Støtt derfor opp om Østensjøvannets Venners arbeid for varig vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap.

Østensjøvannet; den uerstattelige arven.