temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Vadedammen i nord | Huldreberget | Østensjø gård: Smia | Østensjø gård: Låven på Søndre gård | Østensjø gård: Drengestua | Bølerbekken | Tallberget | Husmannsplassen Bakken | Oldtidsveien | Langerudbekken |

Sted: midtveis på turveien rett sør for dammen skiltposisjon for temaskilt ved Vadedammen

Vadedammen

Vadedammen, våtmarksområdet mellom de to turveiene, ble anlagt i 1996. Dammen er først og fremst et forsøk på å bedre forholdene for vadefugl.

Fra naturens side var det i tidligere tider store variasjoner i vannstanden i Østensjøvannet, særlig vår og høst med flom utover jordene. I sørenden av vannet, der den gamle Østensjøveien passerte, var dette spesielt godt synlig. Flommen skapte gunstige forhold for vadefugl. Etter at vannstanden i Østensjøvannet ble gjort permanent, har forholdene for vadefugl stadig blitt dårligere. Vadedammen, det nye våtmarksområdet, er ment som erstatning for den naturlige variasjon i vannstanden.

Det var Østensjøvannets Venner og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus som lanserte ideen og planen med Vadedammen. Som belønning ble foreningene tildelt Finsefondets pris i 1995, Norges største miljøvernpris. Sammen med andre fond og bidrag ble prisen benyttet til å finansiere bygging av Vadedammen.

Vannet i dammen blir etter behov pumpet opp fra Østensjøvannet. Blir det for mye vann renner det overskytende ut i Østensjøbekken. Vinteren 2007 ble halvparten av dammen restaurert fordi den var i ferd med å gro igjen. Samtidig ble dammens profil noe endret og vollene tilsådd. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med Friluftsetaten.

Vadedammen er bygget med et langsiktig perspektiv. Om noen år vil resten av dammen bli restaurert slik at det biologiske mangfold får tid til å stabilere seg. Forventningene er flere gressender og vadere og at våtmarksplanter får etablere seg. Vadere som er registrert til nå: Brushane, gluttsnipe, strandsnipe og grønnstilk.

Den botaniske utvikling er tilfredsstillende med takrør og dunkjevle som dominerende vekster.

Østensjøvannets Venner 2011 - www.ostensjovannet.no