sothøna-logo velkomstbanner
yrillustrasjon

Medienes side - ØVV på nett[an error occurred while processing this directive]

Arkiv 2018

 

 

 

Godt nytt år

Østensjøvannet fra turveien under Tallberget.

 

Eterfabrikken

 

BYRÅDET FORKASTER FORSLAGET OM UTBYGGING AV ETERFABRIKKEN

Østensjøvannets Venner er svært fornøyd

Østensjøvannets Venner har i fire år arbeidet hardt for å stanse planene om rivning og boligbygging. Byrådet har nå endelig tatt stilling til og avviser planene under henvisning til konsekvensene for natur og miljø. Dette er helt i tråd med hva vi og mange andre har uttrykt i høringsrundene og i direkte kontakt med politikerne.

Dette er en god dag for Østensjøområdet og for natur og miljø i Oslo. Byrådet skal ha honnør for at det viser forståelse for at man i nærheten av spesielt viktige og sårbare naturområder må utvise særlige hensyn. Dette er samtidig et viktig signal til øvrige utbyggere om hva som er uakseptabelt rundt Østensjøvannet.

Planen var anbefalt av Plan- og bygningsetaten, og Fylkesmannen hadde trukket sine innsigelser. Planen måtte helt opp til politisk behandling i byrådet før prosjektet ble stanset, og dette viser at vernet av Østensjøområdet er for svakt. Det er vårt håp at kommunen nå utreder hvorledes vernet kan styrkes slik at vi ikke får flere slike forslag.

Forslaget skal behandles formelt i Byråd 8. januar og deretter i Bystyret. Byrådet har ikke flertall i bystyret, men signalene fra øvrige partier gjør at vi ikke frykter noe annet utfall enn avvisning. Vi antar at avgjørelsen innebærer fortsatt næringsvirksomhet på tomten, noe som er langt bedre for nærområdet enn boliger.

Vi takker de mange som på ulikt vis har støttet arbeidet for å stanse utbyggingsplanene.

Oslo, 20. desember 2018

Østensjøvannets Venner

Amund Kveim

 

ØSTENSJØVANNETS VENNERs FORSLAG TIL JULEGAVER

  Bestill innen 18. desember!

 1.    Medlemsskap 2019 som julegave med 2 siste nummer av Sothøna,
       kulturkart og bilde av Østensjøvannets fugler ferdig innpakket med navne-
       lapp. Ferdig som julegave.
       Pris 200 kr. + ev. et tillegg på 20 kr. ekstra pr. husstandsmedlem.

2.     Medlemsskap 2019 som julegave med de to siste nummer av Sothøna,
       kulturkart, bilde av Østensjøvannets fugler og boka ”Fuglene ved Østensjø-
       vannet i Oslo” av Audun Brekke Skrindo.
       Pris 400 kr. + eventuelt et tillegg på 20 kr. ekstra pr. husstandsmed-
       lem, gaven innpakket m. navnelapp og levert på døren i bydelene nær
       Østensjøvannet.
       For bestillere fra andre steder tar vi kontakt for nærmere avtale om
       overlevering
.
3.     Boka ”Fuglene ved Østensjøvannet” av Audun Brekke Skrindo.
       Ikke innpakket.
       Pris 200 kr. Vi leverer i bydelene nær Østensjøvannet, eller den kan
       hentes etter avtale. Ved sending i posten blir det et tillegg på 50 kr. til
       polstret konvolutt og sending.

                   Bestilling sendes post@ostensjovannet.no
               Betaling skjer med riktig sum til Vipps, # 12 708,
                   eller overføring til konto nr. 7874 05 56761
                   innen 18. desember.

          Lurer du på noe, ta kontakt på post@ostensjovannet.no
                  

Vinterdag ved vannet

 

Søndag 9. desember 2018

 

Eterfabrikk-utbygging uforenlig med vern

Les artikkelen i Dagsavisen

 

Stans utbygging av Eterfabrikktomten

 

Oslo kommune vurderer nå om boligutbyggingsselskapet JM skal få sette opp boligblokker på grensen mot Østensjøområdet Miljøpark. Østensjøområdet Miljøpark er svært liten og sårbar om man ønsker å ta vare på det unike biologiske mangfoldet.

Les artikkelen i Dagsavisen

 

Nå trenger Østensjøvannets Venner din hjelp!

Det planlegges storstilt blokkbebyggelse på Eterfabrikkens gamle tomt rett ved Østensjøområdet Miljøpark. Vi, og en rekke andre organisasjoner og enkeltpersoner, har protestert, men saken skal likevel snart opp i bystyret.

Vi har nettopp igangsatt en digital underskriftskampanje der vi oppfordrer deg til å bli med. Oppropet finner du her :

OPPROP

 

Krattrydding

 

Kvist i store mengder ble båret ut av området.

 

Seljekrattet mot Østensjøveien og Østensjø skole ble ryddet tirsdag 4. desember. For dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner var dette fortsettelse av skjøtselen som ble påbegynt for to uker siden. Hensikten er å åpne området som har ligget urørt lenge slik at vegetasjonen på fuktenga utviklet seg til tett kratt. Et belte med selje mot Østensjøveien og Østensjøbekken i vest står igjen. (Publ. 04.12.2018).

 

Novemberslått

Vegetasjonen var hvit av rim, men lot seg lett skjære ned med ryddesag.

Bekkasinmyra på østsiden av Østensjøvannet, mellom turveien og vannet, er om sommeren beiteområde for sau og storfe. Mjødurt og høymol har vokst kraftig med den følge at husdyrene ikke vil ha disse vekstene. For å bedre beiteforholdene har Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) foreslått å kutte ned de visne stenglene, et arbeid som ble utført 26. og 27. november. En naturveileder fra FMOA og Statens Naturoppsyn (SNO) sammen med dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner fikk slått gress og stengler. Slåtten ble rakt sammen og fjernet fra Bekkasinmyra. (Publ. 27.11.2018).

 

Gress og stengler fra mjødurt og høymol ble rakt sammen og båret fra Bekkasinmyra til turveien for videre transport. Ikke helt vanlig i slutten av november.

 

Forberedelse til vårens hekketid

Gummibåten har kurs mot øya rett utenfor lekeplassen.

 

Sommeren ga gode vekstforhold på øyene i Østensjøvannet. Rotskudd vokste rundt to meter. For å tilrettelegge neste års hekkesesong, spesielt for hettemåkene, er det nødvendig å kutte mest mulig av skuddene så langt ned mot rota som mulig. Venter vi til isen har lagt seg og snøen kommer er det nesten umulig å gjøre en skikkelig jobb. Fylkesmannen prioriterer arbeidet utført i høst og har utfordret dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner. Foreningens gummibåt ble satt på vannet tirsdag 23. oktober slik at man kunne komme over til øya sør for Bølerbekkens utløp som i flere år har vært en god hekkeplass. I tillegg blir det bedre sikt mot vannet. (Publ. 24.10.2018).

 

 

Miljøpris til Abildsø skole

Fra venstre Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, Vilde (10) fra 5. klasse med diplomet, Jan Hauger, ruskengeneral i Oslo kommune og Ayan (10) fra 5. klasse med vandrepremien.

Klasse 5A og B på Abildsø skole mottok 17. oktober Østensjøvannets Venners miljøpris for 2018. Elevene ryddet i våres på den delen av Østensjøvannets bredder som skolen har adoptert. De gjorde en utmerket jobb og fikk mange gode ord ved overrekkelsen der også kommunens ruskengeneral Jan Hauger var til stede. (Publ. 18.10.2018).

 

Åpent landskap

Arbeidet med å fjerne vegetasjon rundt eiketrærne i Eikelunden er avsluttet for denne gang. Det er viktig å hindre gjengroing rundt trærne slik at de kan vokse i et åpent og lyst landskap. Når sola får skinne på eikene gis det gode betingelser for insektene som trives i gamle og hule eiker. Samtidig får de nye og mindre eikene som etter hvert skal ta over for de gamle bedre vilkår. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har dermed utført årets skjøtsel etter oppdrag fra Fylkesmannen og Oslo kommune. (Publ.09.10.2018)

 

Årlig skjøtsel av Eikelunden

 

Slått av gress sør for Eikelunden ble kjørt til Ekeberg Husdyrpark der sauer, geiter, storfe og hester fikk etterlengtet nyslått gress.

 

Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner har i flere år skjøttet Eikelunden som ligger vis a vis trafostasjonen i Plogveien. Oppgaven er først og fremst å holde skogbunnen ren ved å fjerne årsskudd, samt fjerne de få mindre trær som måtte finnes som vokser inn i kronene på eikekjemper. Gresset i inngangen til Eikelunden fra syd skal også fjernes. Eikelunden er levested for en rekke insektarter og kjent for flere store hule eiker og omfattes derfor av en egen forskrift i naturmangfoldloven. Dugnaden utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen og Oslo kommune.

Definisjonen på hule eiker:

"Med en hul eik forstår vi her eiketrær som har en omkrets på minst 200 cm, tilsvarende en diameter på 63 cm, samt eiketrær som er synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm. Omkrets måles i brysthøyde (1.3 m over bakken). Synlig hul defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er minst 5 cm." (Kilde: Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker. DN 2012).

(Publ. 26.09.2018)

 

Gress fra Eikelunden er svært populært for sulte sauer og geiter på Ekeberg Husdyrpark.

 

Vandring: Skøyenåsen – Oppsal terrasse

Fra Oppsalskrenten er det fin utsikt over Østensjøvannet og områdene rundt. Det gir mulighet til å berette om vannkvalitet, fugle- og plantearter.

På vandringen søndag 23. september ble det bl.a. gitt orientering om Godliabekken som i dag ligger i rør, men som opprinnelig munnet ut helt i nordenden av Østensjøvannet. Mulighetene for gjenåpning helt eller delvis av bekken blir vurdert i forbindelse med oppføring av nye boliger i Låveveien 70 (bensinstasjonen) og ved regulering av utvidelse på Østensjø skole. Den gamle ferdselsveien forbi Oppsal terrasse som har røtter tilbake til vikingtid og middelalder ble også omtalt og sett i sammenheng med områdets gamle veisystem.(Publ. 24.09.2018)


 

Med kanalbåt til dugnadsplassen

 

For å komme over kanalen ved Bogerudmyra er båt eneste fremkomstmiddel i den isfrie tiden på året.

 

 

Fylkesmannen sammen med en botaniker hadde i uke 37 befaring på Bogerudmyra der dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner de to siste vintrene utførte skjøtselsarbeid for å åpne området for mer lys og dermed gi bedre vekstvilkår. Denne delen av Bogerudmyra er omgitt av kanaler og kan derfor bare nås med båt. Befaringen viste at effekten av arbeidet var meget godt, flere sårbare plantearter viste god fremgang. Blant annet har kjempestarrforekomsten utvidet seg. Kjempestarr vokser kun seks - åtte steder i Norge, og derfor rødlistet som "sterkt truet". Ytterligere skjøtsel var ønskelig og da på en tid uten snø slik at man kunne komme godt til for fjerning av årsskudd. Båten ble også brukt til frakt av kvist. (Publ.19.09.2018).

Båten er lastet med kvist som er kuttet ned rundt de anviste feltene på Bogerudmyra.

 

 

Kvisten lempes opp i en tilhenger og kjøres vekk.

 

Hest og sau reddet dagen

 

Hesteridning er alltid populært. Elise på 2,5 år fikk ri på islandshesten Dreki. Bak henne kommer Rakni med Emilie på 4 år.

 

Østensjødagen søndag 9. september ble en svært våt dag. Det førte til at så godt som all utendørs aktivitet måtte avlyses med unntak av det hest og sau kunne skape av liv ute på Bakkehavn. Speiderne fra 1. Bryn trosset vannet, fikk tent opp bål og tilbød pinnebrødgrilling. Østensjø Husflidslag, Østensjø historielag og Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus holdt til inne på Besøkssenteret. (Publ. 09.09.2018).

 

Mathias på 2 år holder mamma Karoline godt i hånden når de hilser på en av sauene.

 

 

Barna synes sauen "Lille My" er veldig søt. Den spiste tørrfor av hånden.

 

Sauen "Lille My" var kontaktsøkende.

 

 

Islandshestene "Rakni" og "Dreki" fikk slippe inn på sauebeitet av sine eiere Britt og Camilla som gledet mange med ridning for de minste.

 

 

Søyene - ni i tallet - har vært en tur hjemme på gården i Nittedal der de ble klippet av eieren Lise Hartviksen. Som bonus fikk de komme tilbake til Bakkehavn på Østensjødagen. Det var til stor glede for særlig barna i et regntungt vær som søyene ikke synes var noen ulempe selv uten den gode ullen.

 

Eva fra Østensjø Husflidslag stekte og solgte sveler. Karoline Vippser for kjøp av sveler og kaffe. 

 

 

Per-Yngve fra 1. Bryn griller pinnebrød mens regnet siler ned.

 

 

Inne på Besøkssenteret var det bl.a. fremvisning av bilder fra dyrelivet rundt Østensjøvannet. Det synes Leo 8 år og Sean-Luca på 10 år var artig.

 

 

Brenneriruinen ryddet

Arbeidsgruppen fra Østensjø Rotary som fjernet vegetasjon i ruinen etter brenneriet som tilhørte Abildsø gård.

Brenneriruinen ved turveien på vestsiden av Østensjøvannet ble onsdag 29. august ryddet for rotskudd og planter som har vokst opp i løpet av sommeren. Det er Østensjø Rotary i samarbeid med Østensjøvannets Venner som årlig tar seg av jobben med å holde ruinen fri for vegetasjon. (Publ. 01.09.2018).

 

 

Bekkasinmyra ryddes for sibirkornell

 

 

Det samles inn rotskudd og røtter for å bli kjørt bort til forbrenning.

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner gikk på jakt etter den uønskede planten sibirkornell på Bekkasinmyra 28. august. Det er ikke første gangen rotskudd klippes og røtter trekkes opp. Nybrott på et område som for 60 år siden var åkerland!

Det er fugler som bringer inn frø fra hageplanter. Svart fin jord med meitemark kommer stedvis til syne under røttene. Ikke å undres over at sibirkornellen får gode vekstvilkår.

Sibirkornell er en såkalt svartelistet innført plante med høy økologisk risiko. Det vil si at den kan fortrenge andre arter som vi ønsker å ta vare på. Fylkesmannen har gitt oppdraget om å fjerne planten i naturreservatet. (Publ. 28.08.2018).

 

 

Takk for beitet!

Denne søya på Bekkeasinmyra ville gjerne ut på turveien.

Sauene på Bekkasinmyra - åtte i tallet - ble tatt hjem til Bogstad gård på lørdag 26. august. Ingen tvil om at beitet var godt, selv etter en tørr sommer. Vanligvis har sauene nok vann i foret og ved å drikke i Østensjøvannet. For å unngå dårlig og lite vann av god kvalitet ble det for sikkerhets skyld satt ut kar med vann som ble etterfylt med jevne mellomrom.

(Publ. 26.08.2018)

Sauene på Bakkehavn ble hentet hjem til Nittedal tirsdag 28. august. Forhåpentligvis kommer noen av dem tilbake på en gjesteopptreden på Østensjødagen 9. september. (Oppdatert 28.08.2018).

 

 

Mager andreslått

 

Det var ikke mye gress å slå på Bakkehavntoppen.

 

Etter at førsteslåtten var gjennomført ble etterveksten svært liten. Derfor ble det lite gress på Bakkehavntoppen i august. Det som var langs kanter og tuer ble gitt til sauene som fortsatt beiter på enga nedenfor. Begrunnelsen for slått er at visse utvalgte planter skal få bedre vekstvilkår. (Publ. 21.08.2018).

 

Sauene som går på Bakkehavn fikk alt gress og oppslag som ble slått.

 

 

FLAGGERMUSNATT

 

Kari fra Flaggermusgruppa beretter her om arten nordflaggermus.

Kari Rigstad fra Flaggermusgruppa i Norsk zoologisk forening holdt et engasjerende utendørs foredrag om flaggermus for 35-40 fremmøtte om kvelden fredag 17. august. Det viste seg at natten var som skapt for flaggermus. Regnet tidligere på dagen førte til at mange insekter var i luften. Det tiltrakk seg flaggermus av flere arter. Nordflaggermus, dvergflaggermus og til sist vannflaggermus ble observert. Til glede for de fremmøtte. Stor takk til flaggermusgruppa fra Østensjøvannets Venner! (Publ. 18.08.2018).

Det lyttes her til nordflaggermusens signaler via Kjell Isaksens detektor.

 

Møte med sauene

Sauene var tillitsfulle og hadde intet i mot å bli klappet.

På Bakkehavn var det søndag 5. august trivelig møte mellom sauene og fremmøtte på Besøkssenter Våtmark Oslo - Østensjøvannet. Det er nå 19 søyer som har nok beitegress, selv i den tørre sommeren. Det var saueeier Lise Hartvigsen som presenterte sauene til stor glede, ikke minst for barna. Dagen var den første i høstens temaserie.Denne søndagen var "historiedag" der det ble fortalt om Bakkehavn gård. (Publ. 06.08.2018).

 

Flerbrukspark

Kampene på Abildsøfeltet under Norway Cup ga mange harde oppgjør.

Abildsøfeltet var arena for mange fotballkamper under årets Norway Cup. Fotballbanene lå på rekke og rad langs turveien på vestsiden av Østensjøvannet. Den tørre sommeren gjorde gresslettene godt egnet til å spille på. Kunstgressbanen er i sommer under rehabilitering. Da gjorde naturgress i miljøparken nytten. (Publ. 01.08.2018)

 

Måneformørkelsen over Østensjøvannet

Audun Brekke Skrindo var på Tallberget fredag 27. juli ved fullmåne klokken 22.23 og tok bildet av måneformørkelsen.

 

 

Kantvegetasjonen er forsatt grønn

Gressplenene ved Østensjøvannet er helt brunsvidd. Kantvegetasjonen er imidlertid helt grønn og danner en frisk ramme rundt vannet. Bildet er tatt 15. juli. (Publ.16.07.2018).

 

Slåtten ferdig på Bakkehavntoppen

Tohjulstraktor, greip og river ble flittig brukt.

 

Tirsdag 12. juni var siste slåttedag på Bakkehavntoppen i denne omgang for dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner. (Publ. 13.06.2018).

 

Barnehagebarn, geiter og sauer gledet seg over slåttegresset fra Bakkehavntoppen.

Slåttegresset fra Bakkehavntoppen ble kjørt til Husdyrparken på Ekeberg. Her fikk sauene og geitene friskt nyslått gress. For barna i barnehagen var det en attraksjon å se de sultne dyrene kaste seg over slåttegresset. Hester, kaniner, gris og storfe fikk også sin del.

 

Sauer også på Bakkehavn

Tirsdag 5. juni ankom ti sauer, hvorav fire søyer og seks lam, gressgangene på Bakkehavn. Dette er ellevte sesong det er sauer her i regi av Østensjøvannets Venner. Sauene kom fra en gård i Nittedal.

(Publ. 05.06.2018).

 

Sauene ankommet Bekkasinmyra

Totalt er det tre søyer og fem lam som kom fra Bogstad gård lørdag 2. juni. De ble alle sluppet ut på Bekkasinmyra. Bildet viser to søyer og fem lam. Det er ingen mangel på friskt grønt gress. (Publ. 03.06.2018)

En søye med to lam midt i det grønne gresset.

 

Fuglenes dag

Naturkunstner Axel Thorenfeldt presenterte flere av sine tegninger, akvareller og foto av fugler. Her en kjøttmeis sett gjennom et vindu.

Jeg har siden barneskolen brukt mye tid på å studere og tegne fugler. Akvarellfargene og skisseblokka er så å si alltid med i sekken når jeg ferdes rundt med kikkerten, fortalte naturkunstner Axel Thorenfeldt da ha han foredro på en minikurs i fugletegning på Fuglenes dag ved Østensjøvannet lørdag 26. mai. Skisseblokka lot han sikulere blandt tilhørerne. Den viste at motivene ute i naturen er mangfoldige. Jeg får alltid en trang til å ville ta vare på inntrykkene, fortalte den unge naturkunstner. Det er også kanskje derfor jeg maler, fordi jeg ønsker å gjenskape noe jeg har opplevd.

(Publ. 27.05.2018).

Norsk ornitologisk forening i Oslo og Akershus fikk besøk i  fugleteltet av interesserte som tok utvalget av fuglerelaterte produkter i øyesyn.

 

Tore Nesbakken ved Østensjøvannets Venners stand.

Østensjøvannets Venners leder Amund Kveim holdt foredrag om Beøkssenter våtmark Oslo og nestleder Finn Arnt Gulbransen over det utfordrene tema Bypark eller naturområde?

Berit Helgeland fra Østensjø Husflidslag stekte og solgte sveler i tillegg til husflidslagets demonstrasjon av husflidsartikler.

 

 

"Teltbyen" ved vannet

Fugleturer med Håkan Billing, leder i Norsk Ornitologisk Forening, var en del av programmet. På oppslagstavlen ved vannet var det allerede etter et par timer notert 24 forskjellige fugler.

 

 

Nytt sauegjerde på Bekkasinmyra

Det ble satt opp stolper med en lengde på 2,5 meter for hver 4. meter. Stolpene ble banket ned i jorden med en maskin på belter for å kunne ta seg frem på bløtt og fast underlag. Blokken som banket stokkene ned drøyt en meter veide ca. 400 kg. Fem dunk og stokken var på plass.

I flere år har det vært storfe på Bekkasinmyra, men tilgangen på plantearter som kalvene ville ha har ikke vært tilstrekkelig. Derfor skal det i sommer først forsøkes med sauer. Gjerde for sauer må være mer solid enn for storfe. Fire mann fra GT-Gjerde AS med kompetanse for montering av denne type gjerde utførte arbeidet fredag 25. mai. (Publ. 26.05.2018).

 

Prosjektleder Ragnar Vikingstad fra HT-gjerde er her i ferd med å montere grinden inn til området.

Et HT-gjerde (High Tensile Fence) er en spesiell gjerdeteknikk som benytter monteringsmetoder og materialer som tåler en mye kraftigere oppstramming enn vanlige gjerder. Det ser penere ut, krever lite vedlikehold og står fint og stramt i mange tiår. Som tidligere blir det elektrisk gjerde.

 

Gjerde går helt ut mot vannet for å hindre dyrene i å omgå inngjerdingen.

 

Tundragås

Tundragås ble observet tirsdag 22. mai ved Østensjøvannet. Den er normalt fåtalling i Norge og hekker på tundra langt i nordøst. Den er trolig på trekk nordover fra overvintringsområdet lenger sør. Foto: Anne Kari Norland (Publ. 26.05.2018).

 

Bedre sikt mot vannet

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner kuttet rotskudd langs turveien på vestsiden av Østensjøvannet ved Abildsø idrettsfelt tirsdag 22. mai for å bedre sikten mot vannet.

Rotskuddene ble fraktet over til Ekeberg Husdyrpark. Sauer og geiter gikk straks i gang med å ta til seg av de friske bladene. (Publ. 22.05.2018).

 

Russekål - en fremmed art

Dugnadsgjengen har tatt fatt på kampen mot russekål, en fremmed planteart som er svartelistet og dermed uønsket. Ikke minst i Miljøparken. De som måtte ha den i hagen bør rykke den opp med roten for å hindre spredning. (Publ. 22.05.2018).

 

Kvistlass

 

Maskinen på åtte hjul under pålessing av kvist.

Kvisten som dugnadsgruppen fjernet fra Bogerudmyra i vinter ble kjørt bort av Bymiljøetaten, divisjon skog fredag 20. april. Den store haugen ble kjørt ut av miljøparken for videre transport. Maskinen med åtte hjul tok godt for seg av kvisthaugen ved turveien. (Publ. 21.04.2018)

 

Det ble et stort lass med sibirkornell til forbrenning.

 

På overtid

Øya sør for Bølerbekkens utløp er nå fjernet for fjorårsskuddene.

Etter 1. april må Fylkesmannen i Oslo og Akershus gi dispensasjon for arbeid i naturreservatet. I vinter har snøen ligget så dyp slik at det har vært vanskelig å komme til på øyene for å fjerne fjorårsskuddene. Arbeidet har gått senere enn vanlig. Tirsdag 17. april var det siste økt denne sesongen. Nå kan hettemåkene innta enda et areal i hekketiden. (Publ. 17.04.2018).

Her trekkes et lass med avskårne skudd i land på en presenning. Kanalene har ikke helt sikker is. Derfor er det både praktisk og sikrest å trekke skuddene over. Jon Markussen fra Fylkesmannen var på befaring og forsikret seg om at arbeidet gikk greit. Samtidig ga han dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner attest for godt utført arbeid.

Fjorårsskuddene på øya på vestsiden av Østensjøvannet ble som siste jobb klippet ned for å gi best mulige hekkemuligheter for hettemåkene også her. Dessuten virker det mer ryddig og åpner for bedre sikt fra rasteplassen og turveien.

 

Endelig landfast

Innkjøringen til p-plassen har nå et solid lag med pukk og grus som gjør innkjøringen uproblematisk. Fotgjengere kan gå tørrskodd. (Publ. 14.04.2018)

 

Vann i innkjøringen

 

Det har en stund vært mye vann i innkjøringen til p-plassen i sørøst. Lastebilen har nettopp tømt et lass med pukk som senere ble lagt som fundament i innkjøringen. (Bildet er tatt 12.04.2018).

 

Fjorårsskudd fjernes

Fjorårsskuddene er langt over en meter høye og klippes ned så langt det er mulig i snøen.

Tirsdag 3. april utførte dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner jobben med å fjerne fjorårsskudd fra hettemåkeøya 200 m nord for Bølerbekken. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga dispensasjon til jobben som egentlig skulle vært utført innen første april. På grunn av den dype snøen lot det seg i år ikke gjøre innen fristen. Hettemåker som har kommet for tidlig har returnert i påvente at bedre forhold.

Denne uken skal det også fjernes fjorårsskudd på øya rett sør for bekkeoset til Bølerbekken.

(Publ. 03.04.2018)

 

 

 

 

Lysere på Bogerudmyra

 

En gruppe fra Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner bærer stokker og kubber ut fra hugstfeltet på Bogerudmyra onsdag 6. mars. (Publ. 07.03.2018)

 

 

 

Trær felles på Bogerudmyra for å gi bedre lysforhold for truede plantearter. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har i vinter felt trær, ryddet i busker og kratt for å bedre vekstforholdene. Etter tilatelse fra Fylkesmannen og oppdrag fra Bymiljøetaten. (Publ. 27.02.2018).

 

Isfiskere

 

Flere isfiskere var i gang på Østensjøvannet lørdag 27. januar. Her hygger en familie seg med steking av pølser samtidig som snørene ble passet på for mulig napp. Hele syv gjedder på rundt 2 kg bet på i løpet av kort tid. Samtlige gjedder ble sluppet ut igjen i vannet. (Publ. 27.01.2018).

 

 

Lenger sør på vannet ble denne gjedda fanget og anslått til å veie 3-4 kg og målte om lag 80 cm. De fem gjeddene som ble halt opp på isen fikk også av denne fiskeren komme tilbake til sitt rette element.

 

 

Tilbake til sitt rette element.

 

 

Frostrøyk

 

 

Søndag 21. januar lå frostdisen eller frostrøyken som et teppe over Østensjøvannet. Trolsk stemning når disen drev over vannet. (Publ. 22.01.2018).

 

 

Årets første dugnad

 

På Bogerudmyra er vegetasjonen tett. Med motorsag kuttes trær og kratt.

 

 

Vegetasjonen på Bogerudmyra er tett og kronglete. Lite lys kommer ned til plantearter det er viktig å gi bedre vekstbetingelser. For 70 år siden ble det dyrket slåttegress på myra. Under siste krig var høy herfra et viktig tilskudd til dyra på Bogerud gård. I dag er det et villnis av løvtrær som tørker ut myra. Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner har derfor påtatt seg å rydde visse deler av myra som er valgt ut av biologer. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har forvaltningsansvaret også for denne delen av naturreservatet. Den første dugnaden i 2018 fant sted tirsdag 9. januar. (Publ. 09.01.2018).

 

 

Kvist må bæres og slepes ut av myra over kanalen.

 

 Trestammer er kuttet opp i passende lenger for transport ut av myra.

 

Etter tre-fire timer har rundt femten deltakere fraktet ut vedkubber og kvist som kan kvernes. Egen haug er lagt opp av sibirkornell som skal bringes til forbrenning.

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

 

 

 

Ny bro

Det er nå opprettet forbindelse fra Valborgs vei til Bølerbekkens utløp.

 

Ny bro er på plass fra Valborgs vei (Oldtidsveien) som del av turveiavstikkeren ned til utløpet av Bølerbekken. Dermed er tilgjengeligheten helt ned til bredden opprettet. (Publ. 26.12.2018).

 

Nytt nummer av Sothøna

Sothøna nr. 56 - 2018 er nå i postkassene og på nettsidene. Klikk på bildet eller "Sothøna" i venstre kolonne.

Blomsterflua lurte redaksjonen. Bildet på side 20 er en blomsterflue og ikke veps.

 

Fuglerapporten 2017

 

"Fuglene ved Østensjøvannet"

 

Biologen Audun Brekke Skrindo med salgsstand, assistert av datteren Ingrid ved enden av bordet.

Forfatteren av boken Fuglene ved Østensjøvannet, Audun Brekke Skrindo, har salgsstand ved turveien. Felthåndboken er en glimrende bok for de som ønsker å vite mer om fuglene ved vannet. Boken koster 200,- og blir solgt på møter i Østensjøvannets Venner og Besøkssenter våtmark Oslo – Østensjøvannet, Bakkehavn. Eller e-post: audun@skrindo.no. (Publ. 04.12.2018).

 

Ny turvei tatt i bruk

Den nye turveien fra oldtidsveien (Valborgs vei) og frem til dagens turvei er nå tatt i bruk. Dette er den eneste fremkommelige vei i forbindelse med at den gamle veien nær vannet er stengt.

 

Broen over Bølerbekken fjernet

 

Broforbindelsen over Bølerbekken er fjernet

Broen ved Bølerbekkens utløp er nå fjernet. Den gamle turveien er stengt. Ny vei er merket fra julegrana syd for lekeplassen, inn på oldtidsveien (Valborgs vei) frem til bakken opp mot Østensjø gård der den nye turveien leder inn mot dagens turvei. Stien fra Valborgs vei ned til Bølerbekkens utløp er anlagt, men broen over bekkefaret er ennå ikke ferdig. (Publ. 07.12.2018).

 

 

Avstikker til Bølerbekkens utløp

Det gjenstår en del arbeid før det nye veistykket er klart til bruk.

 

Fra Oldtidsveien (Valborgs vei) er det første delstykket av en turveiavstikker anlagt langs Bølerbekkens søndre side frem til utløpet. Veien er langt fra ferdig, men traseen er på plass. Det mangler bl.a. bro fra Valborgs vei. Dette vil bli veien frem til utløpet etter at dagens turvei blir avstengt. (Publ. 26.11.2018).

 

Farlig tynn is

 

Et tynt islag har lagt seg på Østensjøvannet. Det ser fint ut med hvit flate flere steder, men isen er overhodet ikke sikker. Fuglene ved utløpet av Bølerbekken har ennå åpent vann. (Publ. 26.11.2018).

 

Fuktenga Slora

Seljekrattet har vokst seg høyt på engstykket mellom Østensjøveien og Østensjøbekken.

 

Sletta på nordsiden av Vadedammen, området mellom Østensjøveien og Østensjøbekken, står i fare for å gro igjen. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner fikk i oppdrag av biologisk forvalter i Oslo kommune og driftssjefen for området å fjerne seljekrattet. Engstykket var tidligere åker under Søndre Skøyen gård, frasolgt til Oslo kommune i 1955/56. Fuktengen ble den gang kalt for Slora, samme navn som husmannsplassen litt lenger sør. Navnet Slora forteller om et myrlendt, gressvokst område som av og til står under vann. Østensjøbekken gikk nok tidligere over sine bredder høst og vår. (Publ.21.11.2018).

 

Kvist til øya Tonga

Kvisten fraktes på tilhenger og lempes av for senere transport ut til øya.

 

Øyene på østsiden av Østensjøvannet må holdes vedlike slik at de kan fortsette som gode hekkeplasser. Kvist som kappes på en øy kan brukes som forsterkning på andre øyer. Noen øyer er gitt et kallenavn i mangel på bedre identifisering. Tirsdag 13. november var turen kommet til øya Tonga. Haugene med kvist langs turveien vil bli fraktet over når forholdene ligger bedre til rette for transport, fortrinnsvis når isen har lagt seg. Dette er et prosjekt Fylkesmannen prioriterer og utføres av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner. (Publ. 14.11.2018).

 

En forskremt mus var med på lasset med kvist.

 

Ny og gammel turvei

Nå fremstår omleggingen av turveien på østsiden av Østensjøvannet klart i landskapet. Bildet viser den gamle veien til høyre, den nye svinger mot venstre. Jordmassene som er fjernet ved anlegg av den nye veien skal dekke over den gamle traseen. Her blir da området ført tilbake til grønn mark. (Publ. 6.11.2018).

Turveien tar form

Arbeidet på det nye turveistykket er kommet så langt at pukk nå er lagt oppå duken som ligger i bunn. (Publ. 1.11.2018).

 

Omlegging av turveien

Bymiljøetaten legger om turveien på sørsiden av Østensjøvannet. Turveien omlegges langs Oldtidsveien (Valborgs vei) til Østensjø gård. Omtrent ved begynnelsen av bakken bygges en ny turvei som kobles på den eksisterende turvei.

Det skal også bygges adkomstvei til Bølerbekkens utløp.

Arbeidet ble påbegynt 15. oktober. (Publ. 17.10.2018).

Informasjonsskiltet fra Oslo kommune, Bymiljøetaten.

 

Den nye turveien legges inntil kanten på østsiden opp mot jordene på Østensjø gård.

 

Respekter båndtvangen!

Bymiljøetaten har satt opp skilt som minner om båndtvang hele året i Østensjøvannet naturreservat og miljøpark. (Publ. 24.09.2018).

 

Bli kjent-dag

 

Østensjø skole hadde "Bli kjent-dag" langs turveien på østsiden av Østensjøvannet tirsdag 28.august. Poster langs naturstien satte diskusjonen i gang blant elevene. Oppgavene var alle knyttet til miljøparken. (Publ. 28.08.2018).

 

 

Sykkelstativ

Bymiljøetaten har nå satt opp et sykkelstativ sør i Valborgs vei. Dermed skulle tiden være over for bare å legge sykkelen fra seg på gresset mens man er på lekeplassen eller bare for å parkere. Takk til Bymiljøetaten for et godt tiltak! (Publ. 23.08.2018).

 

Redningsaksjon

Redningsbilen parkerte rett ved broen over Bølerbekken. Sothøna ble lagt i den røde vesken som står inntil bilens bakhjul.

Noen ringte Oslo Brann- og redningsetat da en syk eller skadet sothøne ble observert på øya rett utenfor Bølerbekkens utløp tirsdag 21. august. En bil med røyk- og redningsdykkere rykket ut, satte en båt på vannet og fikk hentet inn sothøna som ble beskrevet som noe forkommen. Sothøna ble lagt i en rød veske og skulle bringes til Veterinærhøyskolen. - De får avgjøre fuglens videre skjebne, svarte en av redningsmennene. (Publ. 22.08.2018).

Fredag 24. august rykket Oslo Brann- og redningsetat igjen ut for å hjelpe en fugl, denne gang en storskarv. Den hadde fått en fiskekrok i nebbet og surret seg inn i et fiskesnøre. Fuglen fikk sin frihet tilbake.  Det er god grunn til at det er forbudt med fiske om sommeren i naturreservatet.

(Oppdatert 29.08.2018).

 

Oslo- Brann- og redningsetat har kommet frem til Påskeøya der den syke eller skadete sothønen ligger på en av plankene. Dette bilde er mottatt fra Anne Kari Norland som tok bildet fra turveien ved utløpet av Bølerbekken.

 

Asfasltering av parkeringsplassen

 

 

Asfalteringsmaskiner og veivalser i gang med å legge asfalt.

Innkjøringen til parkeringsplassen har i senere tid vært svært dårlig. I perioder med oversvømmelse var den til dels ufremkommelig. Mye  ble gjort med grunnarbeidet, og siste fase av utbedring har nå funnet sted. Tirsdag 21. august ble det lagt asfalt på innkjørselen og et stykke inn på parkeringsplassen. Mens arbeidet pågikk ble det parkert ved lekeplassen. Det er forbudtvå parkere i miljøparken. (Publ. 21.08.2018).

 

Gangbroen fra parkeringsplassen er nå helt fjernet. Pilarene var råtne og kunne ikke gjenbrukes. Det er usikkert om det kommer på plass en ny bro. Det er imidlertid greit å gå på fortauet og ned den nye stikkveien med forbindelse til turveien.

 

Nytt gatelys

 

Lyset virker mer direkte på veibanen og ikke ut i naturreservatet.

 

Langs Østensjøveien ble det tidlig i august skiftet gatelysarmaturer med LED-belysning. Det gir nok mindre strølys mot Østensjøvannet. Virkningen synes mer konsentrert om veibanen og fortauet enn det gamle og gule lyset fra natriumdamplampene. (Publ. 21.08.2018).

 

Skifte av gatelys med tydelig merket langs Østensjøveien.

 

 

Ikke ryddet

Bildet er tatt fra Bakkehavntoppen mot Abildsø og viser litt av hugsten under kraftledningene fra Solbergfoss.

I sommer ble det ryddet i kraftgaten som i store deler av strekket går gjennom miljøparken. Fra Rustad til Abildsø ligger felte trær, greiner og bukser i terrenget. Det er Hafslund Nett som har ansvaret, men ryddingen ble trolig satt bort til en entreprenør som ikke har tatt jobben med å rydde. (Publ. 21.08.2018).

 

Varmluftsballong

Varmluftsballongen var godt synlig der den en stund lå stille over vannet.

En varmluftsballong krysset Østensjøvannet tirsdag 14. august ved 19-tiden. Om den holdt tilstrekkelig høyde etter regler for naturreservatet skal være usagt. Derimot holdt ballongen avstand til blågrønnalgene som Limno-Consult har påvist ved prøvetakning, men bare i et omfang som er rundt normalen, dvs. mindre enn fjoråret. Lavere temperatur, vind og nedbør vil fortsette å gjøre situasjonen bedre. (Publ. 15.08.2018).

 

Paviljongens siste dag

Paviljongens forskjellige deler ble sortert og fraktet bort i store containere.

Siste del av paviljongen på Østensjø skole ble mandag 13. august revet etter 65 år. Miljøparken har dermed mistet et kjent landemerke som ble satt opp i 1953, men et nytt bygg vil snart reise seg på samme sted. (Publ. 13.08.2018).

 

Kornåkeren på Østensjø gård

 

Kornåkeren sett fra turveien med Østensjø gård på toppen.

 

Åkeren med bygg på Østensjø gård ser fin ut på avstand. Men aksene er lette med lite innhold slik det er mange steder på Østlandet etter en sommer med tørke. Bildet er tatt 5. august. (Publ.06.08.2018). Kornåkeren ble slått i uke 32. (Oppdatert 13.08.2018).

 

Nytt nummer av Sothøna

Sothøna nr. 55 - juni 2018 er nå i postkassene og på nettsidene. Klikk på bildet eller "Sothøna" i venstre kolonne.

 

Jubileumsforestilling

Østensjø skole 100 år

 

Den store scenen i skolegården rommet stadig nye aktører av skolens elever.

 

Onsdag 6. juni feiret Østensjø skole 100 år med en jublende forestilling der over 500 elever deltok på scenen med opptrinn, sang og dans. Rektor Terje Bergersen kunne ønske velkommen i flotte omgivelser med Østensjøvannet blinkende i bakgrunnen. Skoledirektør Astrid Søgnen hilste skolen, også med gaver. Elevene fremførte innslag for hvert tiår fra 1918-2018. Beata fra 7. trinn og Eiliv fra 1.trinn var dyktige konferansierer. Jubileumsbanneret over scenen er designet av Storm Lillebø Gambert på 12 år. (Publ. 07.06.2018).

 

Slåttegress til Husdyrparken på Ekeberg

Bakkehavntoppen er en utvalgt naturtype og skjøttes ved å slå gresset. Tirsdag 5. juni ble fem store tilhengerlass med slåttegress fraktet over til Ekeberg Husdyrpark. (Publ. 05.06.2018).

 

  

Sauer og geiter kastet seg over det friske, nyslåtte gresset.

 

Live Danielsen fra Statens Naturoppsyn (SNO)har i flere år vært Østensjøvannets Venners kontakt i skjøtselsarbeidet. Nå slutter Live i SNO og deltok på dugnaden samtidig som hun ble takket for samarbeidet.

 

Naturen har tatt tilbake

Der turveien gikk før omleggingen på vestsiden av Østensjøvannet har naturen tatt tilbake det gamle veistykke. Vinterkarsen er en dominerende plante i mai. (Publ. 23.05.2018).

 

Ny veistubb

 

I påvente av ny gangbro fra parkeringsplassen og sørover ble det tirsdag 24. april anlagt en midlertidig turveistubb fra fortauet langs sørsiden av Østensjøveien og frem til den ordinære turveien. (Publ. 24.04.2018).

 

 

Vårtegn

 

 

Hestehoven titter frem lang turveien på østsiden av Østensjøvannet som fortsatt er islagt. (Publ. 14.04.2018)

 

 

Skilt om veisalting

 

 

På parkeringsplassen sør ved Østensjøvannet har Bymiljøetaten satt opp skilt som gir nærmere opplysning om pilotprosjektet. Det henvises til bymiljoetaten

 

Pilotprosjekt for miljøvennlig salting

Det hvite belegget i Østensjøveien skyldes et pilotprosjekt for miljøvennlig salting.

Bymiljøetaten har fra januar 2018 startet et pilotprosjekt med miljøvennlig salting på Østensjøveien. Pilotstrekningen langs Østensjøvannet går fra rundkjøringen ved Haakon Tveters vei i nord til Enebakkveien i sør. I tillegg Eterveien fra krysset ved Østensjøveien fram til General Ruges vei. Bakgrunnen er å finne et strømiddel som fungerer tilstrekkelig for trafikksikkerhet, er mer miljøvennlig enn NaCl og kan dokumentere effektene på miljø og trafikksikkerhet.

Det som blir testet er et formiat og har produktnavnet Viaform som er svanemerket. Det er rapportert om god erfaring fra København og flyplasser. Bymiljøetaten har budsjett for to år og vil foreta evaluering i september 2019.

Det vil bli foretatt friksjonsmålinger i vei og sykkelvei, prøvetaking langs traseen og underveisevalueringer av driften. Det hvite belegget i Østensjøveien og Eterveien skyldes altså et pilotprosjekt for miljøvennlig salting. (Publ. 03.04.2018).

 

 

Hvit vidde

 

Påsken ved Østensjøvannet innbød til tur over isen. Her mot sør annen påskedag. (Publ. 03.04.2018)

 

Amund Kveim gjenvalgt som leder

Årsmøtet i Østensjøvannets Venner ble avholdt onsdag 21. mars i Oppsal Samfunnshus. Amund Kveim ble gjenvalgt som leder.

   

Etter årsmøte holdt  Audun Brekke Skrindo foredrag om «Fuglene ved Østensjøvannet samlet mellom to permer». Audun kjenner fuglene ved Østensjøvannet bedre enn noen annen og er nå i ferd med å skrive en bok hvor han oppsummerer fuglelivet ved vannet.

 

Gangbroen fornyes

 

Trebrua, også kalt gangvei, gangbro og på fagspråket "pælet bordgang", ble bygget vinteren 2009/2010 fra parkeringsplassen og sørover. Hafslund gjennomførte tiltaket etter at fjernvarmerøret ble lagt ned på samme sted. Under trebrua er det en dam. Vannet har trolig stått noe høyere enn beregnet med den følge at gulvet i broen er ødelagt på flere steder. Høsten 2017 ble broen av sikkerhetshensyn stengt av Bymiljøetaten. Med tykk is på dammen kunne en traktor med grabb fra entreprenøren NCC tirsdag 6. mars ta seg frem langs broen og starte fjerning av rekkverk og gulv. Stolpene blir stående i påvente av neste etappe med å legge nytt gulv og rekkverk.

(Publ. 06.03.2018).

 

 

Mating av fugl

I det siste har det vært mye oppmerksomhet knytet til skilt ved vannet som oppfordrer publikum til å avstå fra mating av fugl.

Det er grunn til å anta at vannfugl ikke tåler brødmat og blir syke. Videre bidrar den omfattende matingen til forurensning av vannet og tiltrekker rotter. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt opp skilt ved vannet som melder at dumping av matavfall er forbudt. (Publ. 06.03.2018).

 

Flytting av turvei

Turveitraseen legges nærmere skråningen fra jordene på Østensjø gård. Bildet er tatt 5. desember 2017 etter at Byantikvaren hadde foretatt sjaktgraving som del av en arkeologisk undersøkelse før området kan fristilles til turvei.

 

Oslo kommune, Bymiljøetaten, planlegger å legge om turveien i sørøst, fra broen over Bølerbekken i sør til et stykke nord for bekkens utløp. Ny turveitrase forutsettes i hovedsak å følge Valborgs vei, den gamle veien opp til Østensjø gård. Dette gjøres for å skape litt større avstand mellom vannet/våtmarksbeltet og turveien, og dermed bidra til mindre erosjon og forstyrrelser. Tiltaket er i tråd med gjeldende regulering og bifalles av Østensjøvannets Venner. (Publ. 07.03.2018).