sothøna-logo velkomstbanner
yrillustrasjon

Medienes side - ØVV på nett[an error occurred while processing this directive]

Arkiv 2013

 
 

Årets utgang

Åpent vann preger søndre del av Østensjøvannet. Ved utløpet av Bølerbekken er det yrende fugleliv. (Publ. 29.12.2013).

 

Åpent vann (Publ.29.12.2013)

 

 

Isformasjoner sett fra turveien på østsiden av Østensjøvannet 23. desember 2013.

Østensjøvannet 23. desember 2013

 

 

Advent ved vannet

3. søndag i advent brøt sola nesten gjennom tåken som tidvis lå tett over Østensjøvannet. Isfritt langt utover ved bekkeosene som her ved Bølerbekken.
Ellers mye overvann. Turveien var delvis strødd, men med flere meget isete felt. (Publ. 15.12.2013).

 

Lav sol og tåke - fine stemninger langs vannet. (Publ. 15.12.2013)

 

Ikke tråkk sti i takrørskogen!

Flere steder rundt vannet er det tråkket sti gjennom takrørbelte fram til vannet. Det er hverken lovlig eller pent å tråkke ned vegetasjonen på denne måte i naturreservatet. I reservatreglene står det: "All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse". Glem heller ikke at isen langt fra er sikker. (Publ.1.12.2013).

Usikker is!

Det er bare fuglene som bør forsøke isen på Østensjøvannet! Det ble i løpet av siste uke i november observert både skøyteløpere, barn og isfiskere på isen. Politi og brannvesen advarer på det sterkest mot å ferdes på isen. Den kan se trygg ut, men ikke stol på det! Husk at det kan være svake partier på steder man minst venter. Langs bredden på østsiden mot Østensjøveien er det åpent vann over et lengre strekk. Åpent er det også i syd og ved bekkeutløpene. Vannet frøs omkring 22. november og det har ikke vært mange minusgradene i tiden etter. (Publ.1.12.2013).

Bakkehavntoppen

Slått og trefelling av Bakkehavntoppen slåttemark.

 

Den arbeidsglade og positive dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner gjennomfører i disse dager sluttspurten for å rehabilitere verdifull slåttemark i miljøparken. Bildet viser gjengen på Bakkehavntoppen med en del av ospestokkene som er felt i høst. Slåttemark er en truet naturtype i Norge. Miljøverndepartementet har plukket ut denne og 5 andre truete naturtyper som det satses spesielt på. Hensikten er å redde naturtypen før den går tapt for ettertiden.

Bakkehavntoppen er kollen rett bak Bakkehavn gård, mellom Rustadfeltet idrettsanlegg og Løvsetdalen. (Publ. 17.11.2013)

Ospen faller for motorsagen.

 

Stødig veidekke på Bølerbekkbroen

I begynnelsen av november var den nye broen over Bølerbekken på plass. Denne gang er den solid forankret og vil trolig holde både snøryddingsmaskiner og barnevogner. (Publ. 09.11.2013).

Ny bro over Bølerbekken

Etter fire år måtte broen skiftes

I oktober 2009 ble det bygget ny bro over Bølerbekken. Den gang ble det lagt ny steinsetting langs breddene som i løpet av et et par år begynte å forskyve seg. Følgen var at veidekket på broa sviktet. Nå legges det ned mer solide brofundamenter. Den gamle broen er flyttet litt oppover bekken slik at det er mulig å passere i anleggstiden. Arbeidene er beregnet ferdig innen 1. november. Det er entreprenørselkskapet Consolvo på oppdrag fra Bymijøetaten som utfører arbeidet.

Bølerbekken har til tider stor vannføring. I 2000 ble det foreslått å bygge en fordrøyningsdam for bl.a. å redusere vannmengene som på kort tid føres ut i Østensjøvannet, spesielt ved ekstrem nedbør. Sammen med vann fra de andre tilførselsbekkene fører dette til uønsket høy vannstand så lenge ikke utløpet i samme grad tar unna. Stabilisering av vannstanden er derfor en stor utfordring for Oslo kommune som prosjekterer nytt avløpssystem i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Østensjøvannets Venner har i flere år arbeidet for fortgang i planene, både for en ny utløpsmekanisme og fordrøyningsdammer. På sikt er dette de eneste tiltak med varig virknig. (Publ. 24.10.2013).

 

Nye skiltstativ

Informasjon om naturreervatet

På tre steder rundt Østensjøvannet er det nå satt opp skiltstativ med plakat om Østensjøvannet naturreservat. Plassering er i sørenden av vannet, turveikrysset ved fugleskjulet og ved turveien fra krysset Østensjøveien og Haakon Tveters vei. Samme plakat står også på veggen i fugleskjulet. Det er Satens Naturoppsyn med hjelp av folk fra dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner som har montert stativene. (Publ. 13.10.2013).

 

Skjøtsel i Eikelunden

De store eiketærne får bedre vekstforhold

Eikelunden er en kolle vest for Plogveien ved trafostasjonen på Abildsø. Her vokser det store og gamle eiketrær. Oppgaven er at det skal tas ut trær som skygger for trekronene slik at eiektrærne får bedre vekstbetingelser. Dessuten er de hule eiketærne levesteder for insekter. Det er dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner som sammen med elever fra SkoleGård på Abildsø gård som i høst har utført skjøtselsarbeidet etter oppdrag fra Bymiljøetaten. Eikelunden er en del av Østensjøområdet miljøpark. (Publ. 24.10.2013).

 

Fredning av Christinedal

Byantikvar Janne Wilberg ønsket velkommen til Christinedal for å markere at man nå har fremmet forslag til fredning av eiendommen etter kulturminneloven mandag 7. oktober. Byråd Bård Folke Fredriksen holder kopier av fredningsdokumentene som riksantikvar Jørn Holme (i midten) overrakte til Barra Eiendom, dagens eier av eiendommen, og til representanter for de to boligsameiene i Østensjøveien 81. Mølledammen og deler av Østensjøbekken inngår i fredningen.

 

Vannforekomstene i fredningsområdet

Vannforekomstene innen Christinedals fredningsområde er først og fremst Mølledammen og et stykke av Østensjøbekken. Vannet har sin kilde i Østensjøvannet og danner ned til Mølledammen en nesten sammenhengende blågrønn korridor. Fra dammen og videre ned til Alna ligger bekken i rør. Andre løsninger for å skape et vannmiljø er derfor utfordringen. Gjennom naboeiendommen Østensjøveien 81 har utbygger satt i verk et miljømessig godt tiltak. Se nedenstående bilder.

 

Mølledammen er etter opprenkningen en blank flate som hovedbygningen speiler seg i.

 

Boligblokkene i Østensjøveien 81 med den fredete Gule stue speiler seg også i den blanke vannflaten.

 

Østensjøbekken renner under en av broene på eiendommen.

 

Her renner Østensjøbekken ut i Mølldammen.

 

Fra Mølledammen der Østensjøbekken går inn i et rør har utbygger etablert en "sidebekk" som fører en vannstreng forbi Den gule stue og ut i området i forkant av boligene.

 

Østensjøbekken i fakkellys

Under arrangementet Alna i fakkellys 26. september fikk også utløpet av Østensjøbekken i Alna sitt fakkellys. Fra et brett påmontert to fakler ble bekken fremhevet med sitt sildrende vann. Bekken renner åpent ut ved Bryn jernbanestasjon. Østensjøvannets Venner hadde opprettet stand ved den gamle Bryn bro, rett i mot Østensjøbekkens utløp. Mange var det som fikk øynene opp for bekken som ellers nokså anonymt renner ut i Alna.

 

Rotvelt - ospen i vannet

På vestsiden av turveien litt sør for Abildsø idrettsfelt veltet det et stort ospetre ut i kanalen en gang i uke 37. Slik går det når treroten mister feste. Årsaken er at vannvariasjoner graver ut bredden og dermed får rotsystemet til trærne som står helt ute på kanten ikke lenger tilstrekkelig feste. Gradvis heller treet og plutselig siger det overende. Kanskje var det et vindkast som ble det lille ekstra som førte til at det falt.

På dette stedet drev dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner skjøtsel vinteren 2012/2013 og har for kommende vinter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å forsette felling av trær som står utsatt til. Stabilisering av vannstanden er samtidig en stor utfordring som Oslo kommune nå arbeider med å løse ved installasjon av en mekanisme i utløpet som bedre kan kontrollere vannstanden. Dermed vil erosjon av bredden kunne reduseres vesentlig.

Østensjøvannet våtmarkssenter hadde temadag 22. september med tema "Lær mer om trær" ved fugleskjulet. Her fikk de rundt 80 besøkende kunnskap om trærne som vokser rundt Østensjøvannet.

Hekkebestanden av hettemåker tredoblet!

Etter befaringen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tildigere i sommer (se oppslag 11. juni) publiserte Fylkesmannen 15. august det han hadde sett på etatens hjemmeside med overskriften

"Hekkesuksess med engasjert nabolag"

Med god skjøtsel fra grupper i nærmiljøet ved Østensjøvannet har antall hekkende hettemåker økt fra 100 til 300 par.

Hettemåker over en av de utvalgte øyene, slik Fylkesmannen fikk se i juni.

 

- Vi har gitt tilskudd til Østensjøvannets venner. Særlig seniorgruppa har gjort en stor innsats, ikke minst med åpning av beiteområdet på bekkasinmyra og trefelling på utvalgte øyer, forteller Jon A. Markussen ved Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dessuten har skoleklasser i samarbeid med Østensjøvannets Venner adoptert sine egne områder.
- Der driver de skjøtsel ved blant annet å klippe ned vegetasjon der seniorgruppa tidligere har gjort grovarbeidet, sier Markussen.

Takk for hjelpen!
Den gode skjøtselen ved Østensjøvannet har resultert i at hettemåkenes hekking har gått opp med 300 prosent - fra 100 hekkende par til 300 hekkende par.
- Vi takker for hjelpen og det svært gode samarbeidet, og gleder oss over det fine resultatet, sier Jon A. Markussen.

Se hele oppslaget på Fylkesmannen hjemmeside: http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Hekkesuksess-med-engasjert-nabolag/

 

Slåttemarken på Bakkehavntoppen

Fylkesmannen har godkjent Bakkehavntoppen som Slåttemark, dvs. det er en av de seks utvalgte naturtypene som får støtte til skjøtsel av Miljødirektoratet uten at det har beskyttelse av naturmangfoldloven. Slåttemarker har det blitt mindre og mindre av i Norge. Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har påtatt seg oppgaven med slåtten. Mandag 25. august var det dugnad. Hele platået ble slått med ryddesag og tohjulstraktor. Gresset med raket sammen og fraktet bort.

På grunn av langvarig manglende skjøtsel, står en rekke plantearter i fare for å skygges ut. Det er derfor viktig å slå gresset. Gjeldende regulering er spesialområde bevaring (landbruk og kulturlandskap) i miljøparken. (Publ. 25.08.2013).

Flaggermusnatt

Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe i samarbeid med Østensjøvannets Venner fortalte om flaggermus og demonstrerte lydene via flaggermus-detektor.

Lett å høre - ikke så lett å se

Flaggermusnatten 23. august ble et spennende møte med nattens flyvere.

Et hundretalls fremmøtte fikk et levende innblikk i flaggermusenes liv, først gjennom et foredrag ledsaget av bilder på skjerm i nattemørket og deretter på speiding etter de små pattedyrene med ultralyd-detektorer.

 

Ingen av flaggermusartene var lett å se der de flagret over den månelyse vannflaten eller høyt opp over trekronene. Men kneppene i ultralyddetektoren fortalte om full aktivitet fra flaggermus på jakt etter innsekter.

For informasjon om flaggermus gå inn på: www.zoologi.no/flaggermus

 

Trevelt over turveien

I løpet av helgen 10.-11. august falt det et seljetre over turveien på flaten ved ishallen på Manglerud. På en befaring til stedet mandag ettermiddag var deler av treet forsøkt dratt over håndløperen, men fortsatt måtte turgåere bøye seg for å komme under greinene som stakk over veien. Bymiljøetaten er varslet av Østensjøvannets Venner. Det trengs en skikkelig opprydding før veien er farbar uten å måtte ut på plenen. (Publ. 12.08.2013).

 

Levende Vassdragspris til Rustad skole

Rustad skoles 5. trinn i gruppe 2 (5.-7. trinn) har mottatt førstepremie av Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh. Fra venstre Karoline, Benjamin, Wilhelm og lærer Anders Aspen.

Finalen i konkurransen Levende Vassdrag 2013 for grunnskolene i Oslo og Bærum, fant sted i Bærum rådhus onsdag 12. juni. Hver av finalistene fikk 10 minutter til å presentere sine oppgaver.

Det ble delt ut premier til tre grupper. Gruppe 1: 1. – 4. trinn. Gruppe 2: 5. - 7. trinn. Gruppe 3: 8. – 10. trinn.

Rustad skole deltok i gruppe 1 med 4. trinn, i gruppe 2 med 5. og 6. trinn. Det var skarp konkurranse mellom skolene. I sin begrunnelse uttalte juryen bl.a. at det var "imponerende å se den store arbeidsinnsats som elever og lærere har lagt ned".

Stor var gleden for Rustad skoles 5. trinn i gruppe 2 da juryens leder Ida Fossum Tønnessen fra Oslo Elveforum kunne meddele at skolen hadde vunnet førsteprisen for oppgaven "Østensjøvannet - Det virkelig LEVENDE vannet". Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh kunne dele ut førstepremien til lærer Anders Aspen som hadde med seg Karoline, Benjamin og Wilhelm. Prisen var et glassbilde av kunstneren Christine Balsløw, to sjekker, hver på kr. 3000 til henholdsvis skolen og klassen, pluss diplom. Rustad fikk også med seg en 2. premie i gruppe 1, 4. trinn, med oppgaven "Kulturminner rundt Østensjøvannet". I samme gruppe fikk 6. trinn diplom for oppgaven "Ljanselva; vannkraft og kulturminner".

Førstepremien i de to øvrige gruppene gikk til Løren skole 4. trinn i gruppe 1 med oppgaven "Planter kan skape rent vann" og Uranienborg skole med oppgaven "Frognerelva – for 50 år siden, i dag og om 50 år".

Levende Vassdrag bidrar til god læring om vassdrag og vannmiljø. Arrangør er Oslo Elveforum, Bærum Elveforum og Lysakerelvas Venner. I arbeidsgruppen har Østensjøvannets Venner vært representert med Finn Arnt Gulbrandsen.

Østensjøvannets Venner gratulerer!

Rustad skole fikk også med seg en 2. premie i gruppe 1, 4. trinn, med oppgaven "Kulturminner rundt Østensjøvannet". Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh deler ut premien til klassens representanter.

 

Hesteridning, kunstmaling og bunndyr på Bydelsdagen

Bydelsdagen søndag 9. juni ved Østensjøvannet inkluderte bl.a. hesteridning for barn. Her er det islandshesten Dreki til Camilla som har fått rideoppdrag. Østensjøvannets Venner hadde stasjoner med fremvisning i akvarier av bunndyr hentet opp fra Østensjøvannet og fugletitting gjennom teleskop. Østensjø Kunstforening stilte med flere staffelier ved Bølerbekken med spesielt tilbud til barn om å utfolde seg.

Marius maler vannet med en svane på den blå flaten.

Bunndyr fra Østensjøvannet er spennende å studere i akvarium. He er det Amund Kveim fra ØVV som viser både stor dammusling og igler til interesserte.

Kalveslipp

Søndag 2. juni ble fire kalver fra Persbråten gård i Bærum sluppet på Bekkasinmyra. Østensjøvannets Venner med god hjelp av foreningen ØX har de siste tre vintre krattryddet Bekkasinmyra og elever fra Østensjø skole har klippet rotskudd. Bekkasinmyra fremstår derfor som et fint beiteområde, noe bonden Johan Persbråten ga uttrykk for. Dette er tredje året med kalver fra Persbråten gård på Bekkasinmyra. Johan Ellingsen er koordinator mellom Norges Vel, Beitepatruljen og gården som leverer dyrene. Han har også kontrollert det elektriske gjerde og funnet at alt er i orden, Østensjøvannets Venner vil ha oppsyn med kalvene mens de er på sommerbeite. En av kalvene er av rasen skotsk høylandsfe, mens de tre andre er en blanding av rasen hereford og skotsk høylandsfe. Alle kalvene er født sommeren 2012 og er meget godmodige.

 

Wiktoria, Najma, Peder og Saud fra 5 a på Rustad skole sammen med ruskengeneral Jan Hauger i Oslo kommune.

Elverusken er vårens opprydningsaksjon rundt vassdrag i Oslo. Ruskensekretariatet i Oslo kommune i samarbeid med Oslo Elveforum la denne gang åpningen til Bakkehavn gård sør i Østensjø miljøpark. Ruskengeneral Jan Hauger oppfordret elevene i 5a fra Rustad skole og barna i Havnehagan friluftsbarnehage på Bakkehavn til å rydde ved Østensjøvannet. "Gled dere til å ruske", var Jan Haugers motto. Hvert år deltar elever fra skolene rundt Østensjøvannet i Rusken-aksjonen. Skolene langs nabovassdraget Ljanselva gjør det samme med sin elv. Slik engasjeres elever og andre frivillige også langs de andre vassdragene i Oslo. Publ.26.04.2013.

 

Isen i oppløsning

Isen på Østensjøvannet er nå i rask oppløsning. Det er ikke mer enn 10 dager siden den var fast og trygg, nå er den bløt og ikke egnet til å gå på annet enn av fuglene. Hettemåkene har gjort storinnrykk på utkikk etter redeplass. Vanligvis går isen opp rundt midten av april. I år er det nok noen dager senere. Bildet er tatt 18. april 2013.

 

Revirsøk?

Det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg et stort nok ledig revir for hekketiden. Eller hva gjorde svaneparet midt ute på den snødekte isflaten 1. påskedag?

Bildet er tatt 31. mars 2013

Påskesol

Skjærtorsdag lå ennå den snødekte isen fast og fin over hele Østensjøvannet. Det er kun åpent vann i en liten råk under broen der stokkender, sothøner og en juvenil svane holder til. Så lenge det er nattefrost og kun noen få plussgrader om dagen vil isen fortsatt holde seg enda en tid. I fjor på samme tid var isen omtrent gått opp. Vanligvis går isen opp i midten av april, men trygg er den ikke når sola får gradene til å stige. Vær derfor oppmerksom på rask endring i isforholdene. Bildet er tatt 28. mars 2013.

 

Liv på isen

Ved Bølerbekkens utløp

Ved råken sør for Østensjøbroen. Hvit vidde mot nord.

Føre for sykkel og ski

Bildene er tatt 28. mars 2013

 

Våryre ender

Under Østensjøbroen er det en åpen råk med viltre, våryre ender. På iskanten er noen gutter opptatt med foring som åpenbart faller i smak hos endene. Råken er bare åpen midt under broen og noen meter sørover. Det tyder på at vinteren har vært kald. Snø som er måkt ned fra broen har også forsterket isdannelsen. Bildet er tatt 26. mars 2013.

 

Sothønepris for mangeårig innsats

Johan Mollatt holder opp diplomet med Sothøneprisen. I den andre hånden en liten sothøne. Til venstre Amund Kveim som foretok utdelingen. Til høyre Finn Arnt Gulbrandsen som holdt tale for prisvinneren.

På årsmøtet til Østensjøvannets Venner 19. mars ble Sothøneprisen tildelt Johan Mollatt for mangeårig innsats for Østensjøvannet og Østensjøvannets Venner. Johan har vært medlem av styret i mange år, vært en påpasselig "damvokter" ved vannets utløp og trofast støttet opp i foreningens mange aktiviteter. Søthøneprisen er i foreningens 30-årige historie kun utdelt fem ganger tidligere. Vi gratulerer!

_ _ _ _

For insektenes skyld

ØVVs Dugnadsgjeng har kaffepause i ryddearbeidet på Sjølienga

Sjølienga består av den åpne og sørvestvendte engmarka mellom gangveien under Tallberget og ned til Østensjøvannet. Her finner vi bl.a. den metallgrønne glansblomsterfluen Orthonevnra erythrogona, i Norge kun kjent fra Sjølienga. Glansblomsterfluer (slekten Orthonevra) er en gruppe av fluer som tilhører familien blomsterfluer (Syrphidae). Slekten omfatter minst 55 kjente arter, fem av dem forekommer i Norge. Og en av disse kun på Sjølienga. Det er derfor viktig å skjøtte enga slik at artsmangfoldet opprettholdes. For turgåere er det nok engfloraen som tilstrekker seg størst oppmerksomhet.

Området har næringsrikt jordsmonn. Sjøli var dyrket mark på 1800-tallet, og første halvdel av 1900- tallet havnehage. I tidligere tider stod det også en liten løe her. Området var inntil slutten av 1980-tallet i sakte gjengroing. På begynnelsen av 1990-tallet ble det satt i gang felling av trær, rydding og slått i regi av Østensjøvannets Venner. På slutten av 1990-tallet og igjen fra 2003-2004 ble det gjenopptatt rydding og slått av området. Skjøtselen av enga er viktig både sett fra et historisk perspektiv med tanke på landskapsbildet og av hensyn til det rike insektlivet på enga. Slått gjennomføres nå årlig av Oslo kommune.

Slåtteenga Sjøli trues noe av gjengroing med skog fra kanten i nord. Kantsonen står derfor på Forvaltningsplanens liste for skjøtsel slik at man får fram store, grove, hule aske- og ospetrær som har meget stor verdi for biomangfoldet, spesilelt for ved- og barklevende insektsarter. Desuten blir det bedre lysforhold på enga, ikke minst for engfloraen. Dette er bakgrunnen for at ØVVs dugnadsgjeng startet hugst av trær på Sjølienga torsdag 11. mars. Arbeidet vil fortsette når forholdene ligger til rette. Skjøtselsarbeidet skjer derfor på oppdrag og i samarbeid med Bymiljøetaten. Publisert 12.03.2013.


Østensjø skole på Bekkasinmyra

 


Elever fra klasse 5a og 5b fra Østensjø skole klippet rotskudd på Bekkasinmyra onsdag 27. februar. Fradag 1. mars var elevene fra klasse 7a i sving. Østensjø skole har adoptert denne delen ved Østensjøvannet. Oppgaven er å holde nede skuddene som sist sommer vokste opp fra røttene til gråselje og andre vekster. På den måten blir det mer saftig gress for storfeet som skal beite her til sommeren. Samtidig blir området mer åpent. Nå kan man fint se vannet fra turveien.

Rotskudd kuttet og kvist kvernet

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner utførte to større oppdrag mandag 11. februar. Rotskuddene på øya utenfor Abildsø idrettsfelt på vestsiden av Østensjøvannet som vokste opp i sommer etter rydding vinteren 2012, ble kuttet ned med ryddesag og fjernet. Den store kvisthaugen langs turveien på Bogerudmyra ble kvernet opp. Dette var kvist dratt frem etter rydding i januar inne på Bogerudmyra. Publisert 11.02.2013.

Beiteområdet på Bekkasinmyra utvidet

Samarbeidet mellom Østensjøvannets Venner og foreningen ØX ga også i år solid resultat. En gjeng fra foreningen ØX gjorde i løpet av torsdager i januar/februar en stor jobb med krattrydding på Bekkasinmyra. Kalvene får dermed et enda større beiteområde til sommeren. Kvisten ble kvernet som sammen med vedstokkene kjøres ut når forholdene for transport ligger til rette. Ryddingen gir i tillegg området et mer åpent preg med sikt til Østensjøvannet. Publisert 08.02.2013.

 

Øyredning

Når trær blir høye og står helt på kanten av en øy er det stor fare for rotvelt. Derfor er det viktig at de mest utsatte trærne fjernes før de velter og tar med seg jordmassene rundt treet. På den måten kan hele øyer gå i oppløsning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, merket i høst ut noen trær som dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner ble anmodet om å fjerne når tele og is gjorde det mulig å felle trærne på forsvarlig vis. Feltet det dreier seg om ligger på vestsiden av vannet litt sør for Abildsø idrettsfelt, vis a vis det som kalles Lilleskogen. Dugnaden ble utført 4. februar av 12 deltakere fra dugnasgjengen.

 

Bjerketærne var de høyeste. Etter felling ble de kvistet og kuttet opp i bærbare kubber. Publisert 08.02.2013

 

Med takrør fra Vadedammen

Henrik bærer takrør sammen med bestemor.

Arbeidsgruppen til Østensjøvannets Venner har skåret ned en del takrør ved Vadedammen i nordenden av Østensjøvannet. Takrør er norges høyeste grasplante som vokser på våt og næringsrik jord. Den er flerårig og nye skudd kommer fra jordstengler til våren.

Takrørene som ble skåret ned i området ved Vadedammen ble buntet, kjørt til naturresevatet og brukt som toppdekke på to øyer.

 

Takrør ble benyttet som toppdekke på en øy på vestsiden av vannet. På grunn av erosjon ble øya for et par år siden delt i to. En ramme ble bygget rundt skjøtepartiet som ble fylt med kvist vinteren 2011/2012. Nå ble det altså lagt takrør på toppen. Håpet er at her skal fuglene få gunstige forhold til opphold og hekking. Prosjektet er utført etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Publisert 28.01.2013.

 

Dugnad på Bogerudmyra

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har i løpet av noen mandager drevet skjøtselsarbeid på Bogerudmyra. Oppgaven besto i å tynne ut kratt og felle noen større trær for å gi bedre vekstvilkår for sårbare plantearter, spesielt kjempestarren. I sommer ble plantene registrert av en botaniker fra Universitet i Oslo og vekstområdene merket med hvite bånd. Disse feltene vil kommende sommer få langt bedre lysforhold og derved også bedre vekstvilkår for de skjeldne plantene. Det er bare på frosset mark slik skjøtsel kan gjennomføres. Bogerudmyra er en del av naturreservatet og skjøtselsarbeidet er utført etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Publisert 21.01.2013

Store mengder med kvist ble dratt fram til turveien etter ryddingen på Bogerudmyra. Kvisten skal kværnes og deretter kjøres vekk.

 

Isfiske i lav januarsol

Etter regnværet i romjula var isen stedvis speilblank første nyttårsdag. Enkelte prøvde fiskelykken på årets første dag. Publisert 01.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svært sjelden gjest besøkte Østensjøvannet midt i november

Lappfiskanda er den minste av våre fiskandarter.  Hannen har nesten helhvit drakt med markerte svarte tegninger, mens hunnen er gråbrunt spraglet med hvite kinn og kastanjebrunt hode. Hekker i hule trær fra Pasvik i Finnmark og østover gjennom hele Sibir.  Arten kan overvintre bl.a. langs kysten i Norge. Hunnen er observert mange ganger i Østensjøvannet, men hannen er en svært sjelden gjest som ble observert og fotografert i tida 16. - 19. november. Det er like før denne fuglen har fullstendig praktdrakt etter fjærskiftet. Bildet ble tatt søndag 17.11.2013 kl. 13.07 på ca. 300 m hold. Foto: Jon Bruce.

 

Istervierens rakler som store snødotter

Istervierens hunnrakler kan minne om snø der de hvite dottene lyser opp i lav vintersol. (Publ. 17.11.2013)

 

Fuglenes utvikling

Vi hadde på medlemsmøtet 14/11 besøk av Petter Bøckmann. Han er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO).

Ca. 50 fremmøtte fikk en interessant og underholdende gjennomgang av fuglenes hemmeligheter som ligger både i deres anatomi og forhistorie.

 

Manglerudområdet

Medlemsturen søndag 13. oktober gikk fra Østensjøvannet til Søndre Manglerud gård

Fra vandringen søndag 13. okotber ved Søndre Manglerud gård

Turen gikk forbi brenneriruinen, hestebeitet ved Trafo-stasjonen i Plogveien og frem til Eikelunden. Dette er et verdifullt naturområde med store eiketrær hvor Østensjøvannets Venner utførte betydelig skjøtsel i 2012. To av trærne er blitt så gamle at de kan karakteriseres som hule, et levested for insekter. Jernaldergravene ble omtalt, trolig 2000 år gamle branngraver. Herfra beveget vi oss mot Manglerud kirke som kan markere 50 år etter oppførelsen med innvielse i desember 1963. Søndre Manglerud gård er den eneste av de tre Manglerudgårdene som fortsatt eksisterer. Lille Manglerud (også kalt Mellom-Manglerud) og Nordre Manglerud ble kjøpt av Aker kommune i 1918 og forsatte en tid med forpaktere. Søndre Manglerud ble solgt til kommunen i 1947. Ryen gård ble kjøpt av familien på Manglerud på slutten av 1800-tallet og de to gårdene ble etter hvert drevet som en enhet. All jordbruksdrift opphørte på begynnelsen av 1960-tallet.

 

Østensjødagen 2013

Søndag 15. september

Rundt 500 deltok i løpet av dagen.

Trivelig og våt dag ved Våtmarkssenteret på Bakkehavn!

Islandshestene Kolgrimur pg Dreki gjorde mange vendinger med de minste.

Sauene ved Bakkehavn var på plass.

Østensjø Husflidslag, arrangementspartner til Østensjøvannets Venner, demonstrerte håndarbeid med ull. Sansekassene trakk de yngste til å prøve seg.

Hesten Lucas fra Abildsø gård trakk mange lass opp bakken.

Østensjøvandets Blandede Blæseensemble underholdt med fengende låter.

Nye medlemmer i Østensjøvannets Venner ble notert og Østensjø historielag viste bilder på PC.

Godt med tak over hodet i det våte været.

5. trinn på Rustad skole vant førsteprisen i konkurransen Levende Vassdrag. Filmen som klassen laget ble vist på Våtmarkssenteret av lærer Anders Aspen.

Jente- og guttespeiderne Bryn KFUK-KFUM fortalte hva de drev med og inviterte til speidermøte. Philip har funnet veien til lavoen.

Steking av svele under tak, mens andre tok paraplyen med på tunet.

Svingom med paraply

Bunndyr fra Østensjøvannet vekker alltid oppmerksomhet. Audun peker på artene.

Snekring av fuglekasser var ny aktivitet. Erik fra ØVV viser Milian og Tristan hvordan det gjøres.

Caspar er trygg på slagene.

Oda Holte Jørgensen underholdt med visesang. Trym forsøker seg på stylter.

Speiderne tilbød grilling av brød på pinner. Fra venstre Vilde og Live.

Arrangementet ble støttet av

Kulturbydel Østensjø

 

HAGERØMLINGENE  SKAL TAS!

Kanadagullris

Hagerømlinger er en betegnelse på hageplantearter som forviller seg ut i naturen, enten som følge av at hageavfall dumpes i grøntområdene eller ved at frøene lett sprer seg. Dette er et stort problem dersom disse plantene fortrenger den naturlige vegetasjonen.

Ved Østensjøvannet har Østensjøvannets Venner i mange år hatt dugnadsarbeid for å fjerne uønskede bestander og for å stanse spredning. Dette gjelder særlig artene russekål og kanadagullris som sprer seg i rekordfart og har etablert seg med store bestander. Dessverre krever det flere års innsats å fjerne en bestand ettersom det spirer fra de samme røttene i flere år og fordi det er frø som allerede har kommet i jorden.

All russekål i Østensjøområdet Miljøpark ble fjernet før sommerferien, og nå står arbeidet med kanadagullrisen for tur.

 

Sjølienga er slått

Årlig er det slått på Sjølienga i første halvdel av august. Det er Bymiljøetaten som organiserer slåtten. I år fant slåtten sted i slutten av uke 32. Det er viktig for både blomster- og insektsarter at det foretas slått. Gresset vil bli samlet opp iht skjøtselsplanen.

Området har næringsrikt jordsmonn. Sjøli var dyrket mark på 1800-tallet, og første halvdel av 1900- tallet havnehage. I tidligere tider stod det også en liten løe her. Området var inntil slutten av 1980-tallet i sakte gjengroing. På begynnelsen av 1990-tallet ble det satt i gang felling av trær, rydding og slått i regi av Østensjøvannets Venner. På slutten av 1990-tallet og igjen fra 2003-2004 ble det gjenopptatt rydding og slått av området. Skjøtselen av enga er viktig både sett fra et historisk perspektiv med tanke på landskapsbildet og av hensyn til det rike insektlivet på enga. (Publ. 12.08.2013).

 

Slått på Vassenga

Engstykket nord for Bølerbekken og øst for turveien kalles for Vassenga. Området står på Fylkesmannens liste over verdifulle slåttemyrer i Oslo og Akershus som ikke har beskyttelse av naturmangfoldloven.  Oslo kommune får penger fra Fylkesmannen for å slå dette området hvert år. Entreprenørselskapet ICC drev etter oppdrag fra Bymiljøetaten slått med ryddesager og tohjulstraktor 7.-8. august. Flere turgåere rundt Østensjøvannet undret seg på hva som var på ferde, men det var altså et ledd i kulturlandskapspleien i Miljøparken. (Publ. 09.08.2013).

Villblomstenes dag

Valurt ved Østensjøvannet som er innført som forplante, nå forvillet seg.

Søndag 16. juni 2013 ble det arrangert Villblomstenes dag ved Østensjøvannet. Denne dagen var det blomstervandringer over hele landet. Medlemsturen ved Østensjøvannet startet ved fuglekikkerskjulet, ved utløpet av Smedbergbekken. Derfra gikk turen over Tallberget. Turleder var botanikeren Jan Wesenberg som kjenner områdets flora bedre enn noen andre.

  

Turen gikk over Tallberget og Jan Wesenberg forklarte levende om de mange planteartene på den furukledde kollen.

 

Befaring fra Fylkesmannen og Bymiljøetaten

Finn Arnt Gulbrandsen fra ØVV viser Pernille Botzet og Jon Markussen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus området ved Lilleskogen der det ble utført av skjøtsel av ØVVs dugnadsgjeng i vinter.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus var på befaring ved Østensjøvannet 11. juni. Hensikten var å få et inntrykk av virkningene etter vinterskjøtselen til ØVVs dugnadsgjeng. Det ble også pekt ut områder som bør skjøttes neste vinter. Jon Markussen fra Fylkesmannen var godt fornøyd med øyene med økt hekking av hettemåker. På Bekkasinmyra står gresset saftig og grønt etter at det i tre sesonger har vært utført krattrydding.

Fra venstre: Pernille Botzet fra Fylkesmannen, Johan Mollatt fra ØVV, Jon Markussen fra Fylkesmannen, Finn Arnt Gulbrandsen og Lise M. Johansen fra ØVV, Emilie Agnæss fra Bymiljøetaten og Amund Kveim fra ØVV samlet ved fugleskjulet under befaringen 11. juni.

Befaringen inkluderte også Bekkasinmyra som er blitt et frodig beiteområde etter krattryddingen.

 

Miljøpris til Oppsal skole

Oppsal skole ble onsdag 5. juni overrakt Østensjøvannets Venners
miljøpris for 2012. Bakgrunnen er elevenes flotte innsats ved fjorårets
Rusken-aksjon ved vannet.

Sauene er sluppet!

 

Lørdag 25. mai ble 4 søyer og 7 lam sluppet på Bakkehavn. De er i full gang med å "klippe" gresset på feltet mellom Bakkehavn gård og Abildsø- bo og rehabiliteringssenter.

 

Greit å gå på klopper

Kloppeleggingen har nådd foten av Tallberget. Mye regn og bløtt underlag har vist hvor greit det er å gå på klopper. Fra tidligere ligger det klopper på de mest utsatte steder over Tallberget (i Manglerudskogen). Nå legger ØVVs dugnadsgjeng ut ytterligere klopper. Publ. 13.05.2013.

Klopper legges ut

På stien nedenfor slåtteenga Sjøli legges det nå ut klopper. Stien er svært våt samtidig som det blir stor slitasje på vegetasjonen. ØVVs dugnadsgjen la ut klopper på mandag 6. mai og fortsetter til de mest utsatte steder er dekket. Publ. 07.05.2013

 

Flere søppelkasser

Ruskengeneral Jan Hauger i Oslo kommune, Lise Johansen fra ØVV, Emilie Agnæss fra Bymiljøetaten og Finn Arnt Grulbrandsen fra ØVV på befaring 26. april langs turveiene ved Østensjøvannet.

Ruskengeneral Jan Hauger var på inspeksjon sammen med Bymiljøetaten og Østensjøvannets Venner for å se på hvor det mangler søppelkasser rundt Østensjøvannet. Det er Oslo kommunes ansvar å sørge for at det er tilstrekkelig med kapasitet til henleggelse av avfall i det offentlige rom, uttalte Jan Hauger. Publ. 26.04.2013.

Befaring fra Vann- og avløpsetaten

Deltakere på befaringen fra venstre: Vassdragsteknisk konsulent Jørgen Lysgaard, byggeleder Tor Tørnes, geoteknisk konsulent Ulf Fredriksen, leder i Østensjøvannets Venner Amund Kveim og hydrolog med ansvar "Vann i by" Tharan Åse Fergus.

 

Vann- og avløpsetaten gjennomførte onsdag 17. april befaring ved utløpsmekanismen som regulerer vannstanden i Østensjøvannet. Nytt lukehus er under prosjektering slik at man får bedre kontroll på vann som renner inn og ut av Østensjøvannet. Det vil bl.a. hindre erosjonsskader på bredden. Dersom alle forprosjektene blir gjennomført i tide vil arbeidet med selve byggingen bli satt i gang til høsten.

Befaringen omfattet også Østensjøbekken ned til Mølledammen og Bryn Senter.

 

Kvistrydding

Godt å ha gode benker til kaffepausen.

Mandag 15. april var ØVVs dugnadsgjeng på ny i miljøparken. Denne gang for å rydde vekk kvist og rotskudd som elever ved Østensjø skole hadde klippet ned på øyene mens isen lå trygg. Kvisten ble kjørt til Grønmo fyllplass.

NB! Isen begynner nå å gå opp. Særlig svak er den ved landsiden!

* * * *