temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Årsrapporten for fugl 2004

I 2004 ble det observert 124 arter i Østensjøvannet miljøpark. Høydepunktet i 2004 var at vi nok engang fikk en ny art som ikke har vært rapportert inn tidligere; grønlandsmåke. Du kan lese mer om grønlandsmåke i Sothøna nr 27 (s. 6). Det dukket også opp en rekke relativt sjeldne gjester. Blant disse kan vi nevne rosenfink, kornkråke, orrfugl og polarmåke. En stor takk til alle som deltok i å rapportere inn artslister (41 personer totalt): Anne-Berit Gyberg, Bård Bredesen, Bård Christensen, Christoffer Mikalsen, Eirik Grønningsæter, Erik Brenna, Erik Greiner, Erling Hobøl, Eyvind Rugland, Finn Gulbrandsen, Fredrik Georg Gustaf, Geir Fugelsø, Geoffrey Acklam, Håkan Billing, Herman Farebrot, Jan Olav Nybo, Jens Kristiansen, Joar Flynn Jensen, Jonas Langbråten, Jostein Vattøy, Kari Hollung, Ketil Knutsen, Kjetil Johannessen, Knut Angen, Knut Waagan, Lars Erik Johannessen, Lars Helge Lien, Leif Dan Birkemoe, Marius P. Pedersen, Mette Simensen, Morten Günther, Nicholas Clarke, Odd Bruce Hansen, Øyvind Traagstad, Paul Fekjær, Per Bådshaug, Per-Roald Valvåg, Rune Olsen, Svein Dale, Ulla-Brit Andersen og Audun Brekke Skrindo.

ARTFørst settSist settPeriodemaks (ant)Kommentarer
Toppdykker05.0410.10apr-jun 50, jul-sep 30, okt-des 7Vanlig sesong med godt over ti par.
Horndykker28.0428.04apr-jun 2To fugler innom på dagsbesøk på vårtrekket.
Storskarv05.0408.11apr-jun 2, jul-sep 7, okt-des 9Trenden med at storskarver øker sitt utbredelsesområde på østlandsområdet gjør seg gjeldende også på Østensjøvannet. Fuglene holder seg i lengre perioder ved vannet, og besøker vannet i større deler av året enn bare på høsten.
Gråhegre22.0511.09apr-jun 1, jul-sep 2Sjelden men fast gjest årlig. En til to individer passerer som regel vannet på vei opp eller ned vassdraget.
Knoppsvane01.0124.10apr-jun 35, jan-mar 6, jul-sep 6, okt-des 6Hekket ved vannet igjen. Det så lenge ut som at to par skulle prøve å hekke samtidig, men det endte med bare et par. Høyt maksantall med 35 på trekk på våren.
Sangsvane26.0227.03jan-mar 4Fast trekkgjest.
Tundragås23.0523.05apr-jun 1Sjelden gjest.
Grågås01.0127.12apr-jun 319, jan-mar 11, jul-sep 583, okt-des 150Tilstede hele året, fast hekkefugl. Ca 10 par prøvde hekke.
Stripegås16.0524.07apr-jun 1, jul-sep 1Relativt sjelden vår- og sommergjest, aldri i noe stort antall. Var lenge tilstede i år.
Snøgås16.0412.12apr-jun 1, jul-sep 4, okt-des 13Fast vår- og sommergjest i lite antall. Svært høyt antall med 13 individer på høsten i år.
Kanadagås01.0127.12apr-jun 93, jan-mar 37, jul-sep 100, okt-des 17Fast hekkefugl, men eggene punkteres. Likevel er det noen par som får frem unger. På en og samme dag ble det talt 13 unger (24. mai)
Hvitkinngås01.0127.12apr-jun 48, jan-mar 3, jul-sep 330, okt-des 900Nok engang overvintret noen få fugler. Høstgjest i stort antall.
Gravand03.0503.05apr-jun 1Sjelden vårgjest som sjelden blir lenge i vannet.
Brunnakke05.0410.10apr-jun 7, jul-sep 5, okt-des 1Sjelden gjest gjennom hele sesongen med åpent vann. Uvanlig at ingen har observert store flokker på høsten.
Snadderand11.0922.10jul-sep 1, okt-des 1Kun sjelden vårgjest, oftest enkeltindivider.
Krikkand05.0409.10apr-jun 16, jul-sep 6, okt-des 3Spredte besøk gjennom store deler av sesongen.
Stokkand01.0127.12apr-jun 169, jan-mar 450, jul-sep 158, okt-des 400Helårsgjest, fast overvintringsbestand på mellom 400 og 500 fugler
Taffeland04.1004.10okt-des 1Svært sjelden gjest som kan forekomme vår eller høst. En hann på høsten i år.
Toppand01.0119.12apr-jun 98, jan-mar 6, jul-sep 49, okt-des 5Fast gjest hele sesongen. Nesten 100 fugler er høyt antall.
Kvinand11.0317.10apr-jun 38, jan-mar 10, jul-sep 20, okt-des 11Venter fortsatt på første hekking, flere kasser er satt ut for dem. Forekom i år mellom 10 og 40 fugler hele sesongen.
Lappfiskand10.0510.05apr-jun 1Svært sjelden gjest. En hunn på våren.
Laksand13.0319.12apr-jun 27, jan-mar 2, okt-des 29Forekommer i lengre perioder både vår og høst. Nesten 30 fugler regnes som høyt ved Østensjøvannet. Jevn fordeling av kjønn.
Sivhauk05.0405.04apr-jun 1Sjelden vårtrekkgjest.
Hønsehauk25.0127.12apr-jun 1, jan-mar 2, okt-des 1Fast gjest til alle årstider. Hekker ikke, men svinger innom miljøparken for jakt.
Spurvehauk27.0213.10apr-jun 3, jan-mar 1, jul-sep 1, okt-des 1Helårsgjest som benytter området til jaktområde.
Musvåk16.0416.04apr-jun 1Vårgjest
Tårnfalk16.0416.04apr-jun 1Vårgjest
Dvergfalk05.0428.04apr-jun 1Vårgjest
Jaktfalk10.0410.04apr-jun 1Svært sjelden gjest
Vandrefalk26.0626.06apr-jun 1Kan komme på jaktbesøk hele året, og besøker vannet oftere enn, ene klarer å få med seg.
Orrfugl16.0416.04apr-jun 1Svært sjelden gjest
Sivhøne28.0308.11apr-jun 9, jan-mar 1, jul-sep 16, okt-des 4Fast hekkefugl. Kan i ekstreme tilfelle overvintre som f.eks. vinteren mellom 2003 og 2004.
Sothøne01.0127.12apr-jun 100, jan-mar 125, jul-sep 69, okt-des 20Karakterfugl for området og fast hekkefugl. Området er samlingsplass for trekkende sothøner. Overvintrer fast, og som regel 15-20 fugler.
Vipe18.0301.05apr-jun 5, jan-mar 27Trekkgjest. Nesten tredve på høsten er høyt antall.
Enkeltbekkasin21.0309.10apr-jun 2, jan-mar 1, jul-sep 3, okt-des 2Fast gjest i et lite antall hele året. Ikke påvist hekkende selv om den er tilstede i hekkesesongen.
Småspove10.0412.05apr-jun 5Vårgjest i lite antall
Storspove23.0423.04apr-jun 5Vårgjest i lite antall
Gluttsnipe25.0408.05apr-jun 2Vårgjest i lite antall
Grønnstilk11.0511.05apr-jun 4Vårgjest i lite antall
Skogsnipe08.0808.08jul-sep 1Færre observasjoner enn vanlig av denne vaderen. Antatt å gjeste området fra opphold i Østmarka.
Strandsnipe30.0429.08apr-jun 5, jul-sep 2Tilstede hele sesongen, men ikke påvist hekkende.
Dvergmåke19.0514.06apr-jun 1Sjelden gjest, som regel alene, tidlig i hekkesesongen.
Hettemåke16.0309.10apr-jun 500, jan-mar 189, jul-sep 600, okt-des 6Fast hekkefugl i stort antall. Hekkebestanden har ligget omkring noen få hundre par de siste årene.
Fiskemåke15.0309.10apr-jun 17, jan-mar 6, jul-sep 12, okt-des 12Helårsgjest som holder sammen med stormåke, ikke påvist hekkende.
Sildemåke18.0311.09apr-jun 50, jan-mar 6, jul-sep 14Gjester området fra før isen forsvinner til en stund før den legger seg om høsten. Som regel i moderat antall, men kan forekomme i store antall sammen med store måkeflokker. 50 som maksimumsantall regnes som mange.
Gråmåke01.0127.12apr-jun 100, jan-mar 150, jul-sep 48, okt-des 140Helårsgjest som forekommer i tildels store antall. Hekker ikke, men bruker miljøparken som spisested.
Grønlandsmåke07.0106.02jan-mar 1Svært sjelden gjest, også denne gangen vinterstid, som er vanlig for ungfugl av denne arten.
Polarmåke04.0104.01jan-mar 1Sjelden gjest vinterstid, som regel 2k fugler vinterstid.
Svartbak18.0318.03jan-mar 1Faktisk bare et individ gjennom hele året.
Makrellterne08.0529.08apr-jun 20, jul-sep 14Fast gjest som jakter i større eller mindre antall. 14 og 20 må anses som mange fugler, siden det ofte er godt under 10 fugler.
Bydue01.0127.12apr-jun 80, jan-mar 30, jul-sep 93, okt-des 25Helårsgjest, holder seg som regel i sørenden rundt foringsplassene.
Ringdue11.0309.10apr-jun 150, jan-mar 10, jul-sep 420, okt-des 54Hekker hvert år i området. 420 individer sommerstid er et høyt antall.
Gjøk21.0521.05apr-jun 1Sjelden trekkgjest
Kattugle13.0313.03jan-mar 1Gjester området antagelig mer enn det som blir oppdaget. Flere kasser er satt opp for å lokke de til å hekke. Kun reirbygging er påvist i kasse.
Tårnseiler12.0510.09apr-jun 200, jul-sep 160Fast sommergjest, som bruker området som jaktområde i store antall.
Grønnspett26.0304.10jan-mar 1, jul-sep 1, okt-des 1Fast hekkefugl, som forekommer hele året i lite antall.
Flaggspett02.0112.12apr-jun 3, jan-mar 4, okt-des 1Fast hekkefugl med stabile bestander i barskogsområdene.
Dvergspett16.0116.01jan-mar 1Sjelden vintergjest.
Sanglerke16.0302.05apr-jun 3, jan-mar 40Grupper på hele 17 og 40 ble sett på samme dag. Er ellers en fast men fåtallig vårgjest
Sandsvale21.0521.05apr-jun 1Kun ett individ rapportert dette året, forhåpentligvis underrapportert.
Låvesvale27.0425.09apr-jun 40, jul-sep 10Kan virke som om 2004 hadde lavere dagsforekomster, siden det var bare rapportert tosifret antall i midten av mai (og 10 i september)
Trepiplerke11.0911.09jul-sep 8Uvanlig tidspunkt med kun én høstobservasjon.
Heipiplerke21.0325.09apr-jun 20, jan-mar 1, jul-sep 26Relativt tidlig ute i år. Uvanlig med så små grupper.
Gulerle11.0529.08apr-jun 12, jul-sep 11Relativt store grupper innom vannet.
Vintererle26.0311.09apr-jun 4, jan-mar 1, jul-sep 2Ikke noe uvanlig i 2004.
Linerle05.0411.09apr-jun 30, jul-sep 30Ikke noe uvanlig i 2004
Sidensvans06.0122.10jan-mar 24, okt-des 100Sørøstnorge erfarte en stor invasjon høsten 2004. Men fuglene kom ikke til miljøparken med det første. Invasjonen hadde et langt etterslep, der mindre grupper ble lengre i området.
Gjerdesmett04.0109.10apr-jun 2, jan-mar 4, jul-sep 3, okt-des 1Overvintret også i år. Det kan virke som populasjonen har vært noe mindre i år, siden maksantallet er bare 3. Det ble hørt mindre sang enn ellers fra denne arten i 2004.
Jernspurv05.0411.09apr-jun 1, jul-sep 1Antagelig kun trekkgjest i 2004. I motsetning til 2003 ble det ikke hørt sang over lengre tid i år.
Rødstrupe06.0109.10apr-jun 20, jan-mar 4, jul-sep 2, okt-des 1Overvintret fra 2003 (én eller noen få individer). Ellers en normal sesong.
Blåstrupe21.0829.08jul-sep 3Tre individer observert på trekk
Buskskvett10.0526.09apr-jun 4, jul-sep 25Holdt seg i området lengre en de siste årene. Særlig tilstede seint på sommeren. Litt høyere antall enn foregående år.
Steinskvett10.0518.05apr-jun 20Kun tilstede i midten av mai. Litt færre registreringer enn de siste årene.
Ringtrost25.0425.04apr-jun 1Sjelden trekkgjest, med bare ett individ denne våren.
Svarttrost01.0127.12apr-jun 10, jan-mar 3, jul-sep 2, okt-des 1Tilstede hele året. Ikke noe uvanlig populasjon i 2004
Gråtrost02.0127.12apr-jun 350, jan-mar 6, jul-sep 310, okt-des 150Tilstede hele året.
Måltrost16.0402.05apr-jun 3Trekkgjest siste halvdel av mai. Kun slengere sammen med andre troster.
Rødvingetrost27.0313.10apr-jun 75, jan-mar 2, jul-sep 1, okt-des 50Tilstede store deler av året. Holder seg sammen med andre troster i trekkperioden, men spres jevnt ut i terrenget ellers i året.
Sivsanger14.0614.06apr-jun 1Har forekommet tidligere i lengre perioder, men i år kun observert én dag.
Myrsanger25.0529.06apr-jun 2Sang ved vannet en måneds tid, men ingen har observert noe hekkevirksomhet.
Rørsanger08.0529.08apr-jun 6, jul-sep 2Fast hekkefugl, og populasjonen virker uforandret i 2004.
Gulsanger20.0504.07apr-jun 1, jul-sep 1Miljøparken har hatt sin faste hann som har sunget i nordenden. Så også i år.
Møller22.0504.07apr-jun 2, jul-sep 1Fast hekkefugl, men kun to hanner hørt samtidig.
Tornsanger10.0521.08apr-jun 5, jul-sep 15 hanner hørt syngende på det meste, men hekkebestanden antas å være ca 2-4 par.
Hagesanger20.0524.07apr-jun 4, jul-sep 1Antatt å hekke i miljøparken, men bare én hann hørt utover i sesongen.
Munk01.0504.07apr-jun 11, jul-sep 5Fast hekkefugl. Ikke noe uvanlig sesong i 2004
Gransanger16.0426.09apr-jun 3, jul-sep 3Hekker i området, ikke noe uvanlig i 2004
Løvsanger18.0425.09apr-jun 20, jul-sep 9Vanlig sesong, stabil hekkefugl
Fuglekonge04.0127.12apr-jun 3, jan-mar 5, okt-des 5Tilstede hele 2004, hekkestatus ikke sikkert, men antas å kunne hekke.
Gråfluesnapper22.0529.08apr-jun 2, jul-sep 1Usikker hekkestatus, men uansett kun ett eller to par. Rapporteres sjelden, men det er grunn til å tro at den oversees en del.
Svarthvitfluesnapper02.0524.05apr-jun 3Kun sett i mai, og antas ikke å ha hekket i miljøparken i 2004
Løvmeis03.0103.01jan-mar 1Sjelden gjest, kun sett i januar.
Granmeis03.0126.03jan-mar 6Gjester fra Østmarka som besøker vannet.
Svartmeis06.0220.04apr-jun 1, jan-mar 2Svært fåtallig gjest, som regel på våren, men i 2004 også vinterstid.
Blåmeis01.0127.12apr-jun 10, jan-mar 10, jul-sep 8, okt-des 12Vanlig hekkesesong
Kjøttmeis01.0127.12apr-jun 20, jan-mar 10, jul-sep 6, okt-des 8Vanlig hekkesesong
Spettmeis06.0127.12apr-jun 2, jan-mar 5, jul-sep 3, okt-des 3Fast liten hekkebestand. Ikke noe uvanlig i 2004
Trekryper06.0225.09apr-jun 1, jan-mar 1, jul-sep 1Holder stand i barskogdelene av miljøparken, men bare ett individ på en og samme dagtur er lite
Tornskate21.0811.09jul-sep 1Sjelden høstgjest også i år
Nøtteskrike11.0910.10jul-sep 4, okt-des 4Bruker miljøparken til å samling av nøtter på høsten.
Skjære01.0127.12apr-jun 50, jan-mar 150, jul-sep 25, okt-des 18Fast hekke fugl uten noe uvanlig i 2004
Nøttekråke09.0110.10apr-jun 1, jan-mar 2, jul-sep 4, okt-des 2Observert over en uvanlig lang periode dette året.
Kaie04.0112.12apr-jun 3, jan-mar 10, okt-des 9Etter noen sesonger med litt færre observasjoner var den tilstede hele 2004.
Kornkråke30.0430.04apr-jun 1Sjeldent enkeltbesøk
Kråke01.0127.12apr-jun 15, jan-mar 120, jul-sep 37, okt-des 61Vanlig hekkesesong, men 120 individer på én dag er mye
Ravn03.0303.03jan-mar 2Noen ganger kommer en eller et par på korte besøk fra Østmarka.
Stær16.0310.10apr-jun 20, jan-mar 16, jul-sep 65, okt-des 40Fast hekkefugl, ikke noe uvanlig i 2004
Gråspurv07.0106.06apr-jun 9, jan-mar 10Pleier ikke besøke vannet før hekkesesongen er igang, så observasjon i januar er tidlig. Hekkestatus er usikker, Da det virker som om arten bare er innom for å spise.
Pilfink01.0110.10apr-jun 30, jan-mar 25, jul-sep 150, okt-des 50Tilstede mesteparten av året. Ikke noe uvanlig i 2004. Store flokker samler seg rett etter at ungene er flyvedyktige. 150 i området samtidig er mye.
Bokfink21.0309.10apr-jun 1000, jan-mar 40, jul-sep 20, okt-des 3Vanlig hekkefugl, som invaderer området om våren. Inngår i vårflokker sammen med bjørkefink.
Bjørkefink04.0109.10apr-jun 10000, jan-mar 20, okt-des 14Dette året la de store bjørkefinkflokkene på vei nordoveer turen gjennom miljøparken. Det var derfor anslåttflokker på oppimot 10 000 fugler. Dette varte i flere dager med flokker på flere tusen fugler, så totalantallet som har passert i 2004 må være smart.
Grønnfink01.0127.12apr-jun 45, jan-mar 100, jul-sep 74, okt-des 22Fast hekkefugl. Ikke noe uvanlig i 2004.
Stillits01.0112.12apr-jun 10, jan-mar 17, jul-sep 30, okt-des 30Tilstede hele året. Ikke noe uvanlig i 2004.
Grønnsisik04.0124.10apr-jun 43, jan-mar 5, jul-sep 13, okt-des 15Tilstede hele året. Ikke noe uvanlig i 2004
Tornirisk31.0303.10apr-jun 4, jan-mar 1, okt-des 3Fåtallig trekkgjest. Ikke noe uvanlig i 2004
Bergirisk18.0318.04apr-jun 200, jan-mar 12Sjelden vårgjest hvor 2004 skiller seg ut som et godt år. Særlig 200 på ett dagsbesøk er mye.
Gråsisik01.0127.12apr-jun 1, jan-mar 1, okt-des 3Selv om populasjonen av gråsisik varierer mye kan det virke som denne arten har gått noe tilbake de siste årene. Brunsisik (en rase av gråsisik) ble rapportert flere ganger.
Rosenfink12.0512.05apr-jun 1Sjelden gjest, som ikke er sett siden 1998. En hann ble hørt syngende i nordenden av vannet.
Dompap01.0127.12jan-mar 6, okt-des 8Vanlig i hele året også i 2004.
Kjernebiter04.0110.04apr-jun 1, jan-mar 12Også relativt sjelden art, som hold til mye omkring tuntrærne på Østensjø gård
Snøspurv16.0317.03jan-mar 4Trekkgjest som sjelden stopper lenge og derfor bare ble sett et par ganger dette året
Gulspurv01.0110.04apr-jun 10, jan-mar 5Partiell trekkfugl som i miljøparken sees mest på seinvinteren og våren. Hekking ikke rapportert selv om den er sett hvert eneste år på 90-tallet.
Sivspurv21.0325.09apr-jun 14, jan-mar 2, jul-sep 40Fast hekkefugl i området. 2004 et helt vanlig år, men 40 individer som samlet seg for høsttrekket er mye.
Taksvale27.0429.08apr-jun 100, jul-sep 21Fast sommergjest, i 2004 ikke rapportert over 10 individer , som kanskje er noe lavt.