temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Totalrapporten for fugler som er sett ved Østensjøvannet i 2002

I 2002 ble det sett 135 arter ved Østensjøvannet. Også i år fikk vi ny art for vannet: Turteldue. Uvanlige gjester som bør nevnes er dvergfalk, lerkefalk, dvergdykker, horndykker, tundragås og dvergmåke. Vandrefalk ble sett jevnlig. En observasjon av jaktfalk (ikke godkjent av LRSK ennå) er også sjelden kost. En kattugle lagret mus i to av kassene til Audun Skrindo, samt at en spurveugle hadde lagret en dompap i en annen kasse tyder kanskje på at uglene har muligheter til å komme tilbake til området og livberge seg. Vi følger ekstra nøye med kassene fremover.

En stor takk til alle som har sendt inn observasjoner. Detaljer fra turer, spesielle dager osv kan sees på nettsidene www.ostensjovannet.no/biologi/fugl/. Hilsen Audun Skrindo, okt 2003

Lista med fugler, når de ankom, når de dro og kommentarer til forekomsten i 2002

ART FØRSTE OBSERVASJON SISTE OBSERVASJON KOMMENTARER
Dvergdykker 18.08.2002 21.09.2002 To besøk av enkeltfugler, der den siste var 1K
Toppdykker 06.04.2002 02.11.2002 12-15 par hekket. Inntrykket var at det var en god hekkesesong
Horndykker 29.04.2002 18.08.2002 Vannet fikk besøk av enkeltindivider både vår og høst i år.
Storskarv 06.05.2002 19.10.2002 Langvarige besøk av storskarv. Som regel små grupper på 2-7 fugler
Gråhegre 18.04.2002 02.11.2002 1-2 fugler sett jevnlig i den isfrie delen av året
Knoppsvane 08.02.2002 21.09.2002 Hekket for andre året på rad, etter et lengre opphold som hekkefugl
Sangsvane 09.03.2002 21.04.2002 Gjestet vannet i flere perioder både vår og høst
Sangsvane 09.03.2002 21.04.2002 Kun innom på seinvinteren og tidlig vårtrekk dette året
Kortnebbgås 12.05.2002 26.05.2002 Årlig fåtallig gjest, som regel sammen med grågjess. Kun i mai i år.
Tundragås 11.05.2002 14.05.2002 Svært sjelden gjest som ikke er sett siden 1994. De som var tilstede 12. mai kan sees på nettsidene til Østensjøvannets venner
Grågås 01.01.2002 30.12.2002 Hekkefugl som er tilstede hele året. Hybridiserte også i år med kanadagås. Maksantallet er fra 4. juni.
Snøgås 20.04.2002 07.09.2002 Årviss gjest. En trio var innom i en langre periode tidlig på høsten
Kanadagås 02.01.2002 01.12.2002 Fast hekkefugl, tilstede hele året. 3-5. februar var et individ som antas å være underarten B. c. parvipes tilstede. Se mer om disse på nett: home.no.net/agu/kanadagaas_o_oestensjovannet_060202.htm
Hvitkinngås 01.01.2002 30.12.2002 Tilstede hele året. En liten gruppe på 2-4 fugler overvintret fra året før. Store flokker på høsten.
Gravand 19.04.2002 21.05.2002 Vårgjest i april-mai
Brunnakke 10.05.2002 01.11.2002 Fast høstgjest ved vannet, særlig for små grupper av hunner
Snadderand 24.06.2002 01.11.2002 Sjelden høstgjest med som regel 1 fugl, men i år var det til og med et par ved én anledning.
Krikkand 20.03.2002 07.11.2002 Årviss gjest tilstede i den isfrie delen av året.
Stokkand 02.01.2002 30.12.2002 Hekkefugl som er tilstede i store antall hele året. Hybridand som kan se ut som kombinasjon av stokkand og tamender. Sett kun én dag.
Stjertand 01.01.2002 30.12.2002 Den etterhvert årvisse overvintrende hunnen lever i beste velgående. Selv om en hann var innom i løpet av året flytter hun ikke avgårde.
Skjeand 19.04.2002 13.10.2002 Relativt sjelden gjest både vår og høst.
Toppand 14.01.2002 02.11.2002 Sparsom hekkefugl tilstede hele året i varierende antall.
Bergand 20.10.2002 03.11.2002 Svært sjelden høstgjest. Observert kun to ganger (okt-nov) i år.
Kvinand 14.01.2002 19.11.2002 Tilstede hele året, men ikke rapportert hekkende i år.
Laksand 03.04.2002 29.04.2002 Trekkgjest på våren i små grupper
Hønsehauk 30.01.2002 25.11.2002 Årviss fugl. I år er den sett mest på våren.
Spurvehauk 13.01.2002 19.11.2002 Vanligste rovfugl, sett jevnlig gjennom året.
Musvåk 31.03.2002 08.05.2002 To enkeltindivider observert i mars og mai.
Fiskeørn 26.08.2002 26.08.2002 En observasjon i august
Tårnfalk 21.05.2002 01.09.2002 To observasjoner, mai og september
Dvergfalk 19.05.2002 18.07.2002 To observasjoner, midten av hhv mai og juli.
Lerkefalk 23.06.2002 23.06.2002 Sjelden gjest, registrert med kun én observasjon i år
Jaktfalk 24.03.2002 24.03.2002 Svært sjelden gjest. Er ikke kjent med om denne er godkjent av LRSK når rapporten ble skrevet.
Vandrefalk 05.01.2002 19.11.2002 Det kan virke som Østensjøvannet også i år var jaktplass for vandrefalker som er jevnlig observert i Oslogryta eller har tilhold i Østmarka. Sett jevnlg gjennom året frem til tidlig høst.
Sivhøne 29.03.2002 01.12.2002 Hekkefugl, med en bestand i år på kanskje oppimot 10 par.
Sothøne 01.01.2002 30.12.2002 Hekkefugl, som i år hekket med oppimot 25 par. På høsten samlet det seg de sedvanlige flokkene som antagelig inneholder fugler fra omegn.
Trane 30.04.2002 30.04.2002 Sett passerende over vannet i relativt stor høyde
Vipe 09.03.2002 21.05.2002 Vårgjest. Somregel i små grupper eller enkeltindivider, men i år var det altså 30 på jordet samtidig.
Dvergsnipe 09.08.2002 09.08.2002 En enkelt observasjon
Temmincksnipe 20.05.2002 20.05.2002 En enkelt observasjon
Enkeltbekkasin 08.04.2002 05.12.2002 Fast tilstede nesten hele året
Rugde 02.04.2002 02.04.2002 En enkelt observasjon.
Storspove 29.03.2002 11.08.2002 Vårgjest i grupper på 1-3 individer.
Sotsnipe 10.06.2002 10.06.2002 Svært sjelden gjest. Antagelig tilstede bare én dag i år.
Gluttsnipe 30.04.2002 10.05.2002 Årviss, men ikke vanlig.
Skogsnipe 02.04.2002 15.09.2002 Blant de vanligste vaderne ved vannet i år. Nesten alltid enkeltindivider på trekk.
Grønnstilk 10.05.2002 12.05.2002 Årviss, men ikke vanlig.
Strandsnipe 29.04.2002 17.08.2002 Kanskje den vanligste vaderarten, som på trekk kan ha større grupper.
Svømmesnipe 01.08.2002 08.08.2002 Svært sjelden høstgjest, raportert inn bare to ganger.
Dvergmåke 15.05.2002 06.08.2002 Sjelden gjest. Uvanlig at det var to individer i lang tid, med foreldregenerasjon representert.
Hettemåke 13.01.2002 07.11.2002 Fast hekkefugl som sees gjennom hele året. Hekkepopulasjonen var i år på ca.
Fiskemåke 05.01.2002 19.11.2002 Fast gjest gjennom hele året
Sildemåke 14.01.2002 19.11.2002 Fast gjest gjennom hele året
Gråmåke 02.01.2002 22.12.2002 Fast gjest gjennom hele året
Svartbak 08.03.2002 29.09.2002 Sporadisk gjest
Makrellterne 11.05.2002 16.08.2002 Sporadisk gjest
Bydue 02.01.2002 30.12.2002 Tilstede i varierende mengder gjennom hele året
Skogdue 07.05.2002 07.05.2002 Sjelden gjest
Ringdue 26.02.2002 06.10.2002 Hekker i området. Toppnoteringen på 136 individer er kanskje en av de høyeste som er målt
Turteldue 10.06.2002 10.06.2002 Ny art for vannet! Dessverre fikk ikke mange gleden av å se denne sjeldne gjesten.
Gjøk 21.05.2002 21.05.2002 Passerte på vårtrekk
Spurveugle 11.03.2002 17.03.2002 Ingen har rapportert sang i området, men kanskje er spurveugle en underrapportert fugl for området, siden både matlager og direkte observasjon ble gjort. Kan tyde på ett individ i aktivitet i området i vinter.
Hornugle 03.12.2002 03.12.2002 Også denne ugla er kanskje underrapportert. Sees sjelden men jevnlig
Tårnseiler 10.05.2002 08.09.2002 Stor bestand også i år av denne markante fuglen som bruker vannet som foringsplass
Grønnspett 28.02.2002 01.12.2002 Fast hekkefugl vad vannet. Høres oftest ved Bogerudmyra
Svartspett 14.03.2002 15.09.2002 Hekket antagelig ikke, men fast gjest ved vannet
Flaggspett 05.01.2002 17.11.2002 Fast hekkefugl ved vannet
Dvergspett 24.03.2002 16.11.2002 Jevnlig men sjelden observert. Hekker antagelig ved vannet
Sanglerke 07.03.2002 21.05.2002 Trakk tidlig videre fra området i år. Antagelig ingen hekkeforsøk.
Sandsvale 15.05.2002 16.08.2002 Sporadisk vårgjest
Låvesvale 26.04.2002 08.09.2002 Hekket ved vannet. Uvanlig stor spredning i antall fugler. Det bør gjøres en større innsats for å kartlegge populasjonen.
Taksvale 28.04.2002 11.09.2002 Hekket ved vannet.
Trepiplerke 29.04.2002 11.09.2002 Også i år jevnlig rapportert i sesongen. Lite undersøkt mhp hekking i området. Kanskje er maksantallet på 10 individer rekord?
Heipiplerke 02.04.2002 24.10.2002 Fast gjest
Gulerle 29.04.2002 08.09.2002 Godt år for denne arten. Stor variasjon i antall individer, som kan skyldes mye forflytninger i området.
Vintererle 30.03.2002 21.09.2002 Fast hekkefugl
Linerle 01.04.2002 25.09.2002 Fast hekkefugl
Fossekall 27.01.2002 31.12.2002 Fast hekkefugl
Gjerdesmett 03.01.2002 22.12.2002 Fast hekkefugl, men ganske få individer dette året
Jernspurv 08.04.2002 29.09.2002 Fast hekkefugl. Også i år bare ett par. Maksantallet er fra høsttrekket
Rødstrupe 02.01.2002 31.12.2002 Fast hekkefugl
Rødstjert 21.05.2002 21.05.2002 Én enkeltobservasjon
Buskskvett 28.04.2002 08.09.2002 Fast gjest
Steinskvett 16.05.2002 08.09.2002 Fast gjest
Svarttrost 05.01.2002 30.12.2002 Fast hekkefugl, men som overvintrer i svært lavt antall
Gråtrost 05.01.2002 30.12.2002 Fast hekkefugl, men som overvintrer i svært lavt antall
Måltrost 08.04.2002 13.10.2002 Trekkgjest, men Tallberget kunne ha kanskje vært hekkeplass om skogen hadde vært litt større
Rødvingetrost 22.03.2002 13.10.2002 Fast hekkefugl
Sivsanger 14.05.2002 18.07.2002 Sjelden gjest. En hann sang i en lengre periode ved Bogerudmyra. Lite informasjon tilgjengelig om hvorvidt det var et hekkeforsøk.
Myrsanger 08.05.2002 10.07.2002 Uvanlig høyt (og gledelig) antall med 3 syngende hanner.
Rørsanger 06.05.2002 16.08.2002 Jevnt god hekkebestand også i år
Gulsanger 20.05.2002 16.06.2002 Tilstede også i år med en syngende hann
Møller 05.05.2002 10.07.2002 fast hekkefugl i et lite antall
Tornsanger 14.05.2002 06.08.2002 Fast hekkefugl
Hagesanger 07.05.2002 18.07.2002 Fast hekkefugl i et lite antall
Munk 30.04.2002 17.08.2002 Fast hekkefugl i et lite antall
Bøksanger 05.05.2002 24.06.2002 En art som ser ut til å være på fremmarsj. Hele 5 syngende hanner må regnes som et godt år.
Gransanger 08.04.2002 29.09.2002 Liten populasjon, men fast innslag ved vannet
Løvsanger 28.04.2002 21.09.2002 Fast hekkefugl
Fuglekonge 07.02.2002 06.10.2002 Fast innslag ved vannet. Ingen hekkefunn rapportert
Gråfluesnapper 15.05.2002 20.05.2002 Lite kjent om hekkestatus for denne faste gjesten. Uvanlig få rapporteringer i år
Svarthvit fluesnapper 05.05.2002 18.07.2002 Fast hekkefugl
Granmeis 18.07.2002 18.07.2002 Sjelden gjest, som kanskje er noe underrapportert i år. Bruker området som foringsplass.
Toppmeis 01.11.2002 01.11.2002 Sjelden gjest
Svartmeis 07.02.2002 29.04.2002 Sjelden gjest. Også i år kun rapportert på våren.
Blåmeis 02.01.2002 30.12.2002 Fast hekkefugl
Kjøttmeis 02.01.2002 30.12.2002 Fast hekkefugl
Spettmeis 02.01.2002 30.12.2002 Fast hekkefugl
Trekryper 02.01.2002 16.09.2002 Fast hekkefugl
Tornskate 10.05.2002 11.08.2002 Gledelig med både rapportering av denne sjeldne gjesten på både vår og seinsommer.
Nøtteskrike 19.01.2002 29.09.2002 Fast innslag ved vannet. Kanskje noe få individer i år.
Skjære 02.01.2002 30.12.2002 Fast hekkefugl
Nøttekråke 09.03.2002 16.11.2002 Fast innslag, som også i år benyttet området mest som foringsplass på høsten
Kaie 02.01.2002 22.12.2002 Fast gjest gjennom hele året
Kråke 02.01.2002 30.12.2002 Fast innslag ved vannet.
Ravn 01.05.2002 08.08.2002 Sjelden gjest. 4 individer samtidig midtsommers er oppsiktsvekkende
Stær 09.03.2002 13.10.2002 Fast hekkefugl
Gråspurv 05.01.2002 17.11.2002 Fast hekkefugl
Pilfink 05.01.2002 22.12.2002 Fast hekkefugl
Bokfink 19.01.2002 21.09.2002 Fast hekkefugl
Bjørkefink 03.01.2002 13.10.2002 Trekkfugl på vår og høst også i år
Grønnfink 02.01.2002 30.12.2002 Fast hekkefugl
Stillits 02.01.2002 01.12.2002 Fast hekkefugl
Grønnsisik 19.01.2002 19.11.2002 Fast hekkefugl
Tornirisk 08.09.2002 29.09.2002 Høstgjest i området
Bergirisk 06.01.2002 29.09.2002 Sjelden gjest som i år både var registrert på vinteren og høsten
Gråsisik 02.01.2002 19.11.2002 Observeres jevnlig tidlig og seint i året, og bruker det nok mest til foringsplass
Polarsisik 20.01.2002 20.01.2002 Sjelden, og kanskje noe underrapportert (?)
Grankorsnebb 24.06.2002 12.12.2002 Et godt år for denne arten, med jevnlig observasjoner gjennom året
Dompap 03.01.2002 22.12.2002 Fast hekkefugl
Kjernebiter 29.09.2002 29.09.2002 En fast gjest seint på nittitallet, men i år var det kun én observasjon
Lappspurv 24.03.2002 24.03.2002 Sjelden trekkgjest
Snøspurv 24.03.2002 24.03.2002 Sjelden trekkgjest
Gulspurv 05.01.2002 30.12.2002 Området er vinteroppholdssted for en del individer i år, men hekkestatus innenfor området er lite kartlagt.
Sivspurv 09.03.2002 16.11.2002 Godt år for denne faste hekkefuglen