temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Årsrapport for fugl ved Østensjøvannet, 2000

Totalt ble det sett 117 fuglearter ved vannet i løpet av året. Østensjøvannets Venner retter en stor takk til alle som har bidratt med observasjoner av fugl gjennom år 2000. De som har bidratt med opplysninger er Geir Sverre Andersen, Håkan Billing, Bård Bredesen, Svein Dale, Finn Gulbrandsen, Per-Arne Johansen, Geir Fjørtoft Karlsen, Ketil Knudsen, Jørn Areklett Omre, Tommy Pedersen, Atle Helge Qvale, Eyvind Rugland, Per Stensland samt undertegnede.

DYKKERE

Toppdykker

De første individene var på plass første halvdel av april (først sett 12 april). På det meste ble det talt over 50 individer, og mange av de antatt 20 parene fikk to unger fram til flyvedyktig alder.

Horndykker

3 individer innom på trekk sett 24. april.

Dvergdykker

Ett individ sett 3. september

STORKER

Gråhegre

Få hegrer sett, tross mange registreringstimer. Ett individ sent på våren, én registrering midtvinters og én på våren. Individene ble alltid sett i flukt, antagelig fødesøk/besøk fra tilstøtende områder.

ENDER

Knoppsvane

To individer sett 13. november og 5 individer sett 25. november.

Sangsvane

To individer kom på besøk i slutten av september (22.) og var tilstede kun en kort periode. Tre individer kom så 13. november og ble til ultimo november.

Grågås

Tilstede hele året. Færre enn 10 individer til slutten av mars doblet til slutten av april. Storinnrykket kom i mai/juni (428 individer 26. juni). 150-400 individer gjennom sommeren. Store dagvariasjner med trafikk til omkringliggende områder. Max: 22. september med 494 individer.

Kortnebbgås

Ett enkeltindivid var sammen med grågjessene på våren (1. mai).

Snøgås

Årviss gjest, som besøker vannet. Første sett 24. april, og var tilstede et par dager. Nytt besøk ultimo juni og noen dager i juli.

Kanadagås

Tilstede hele året, og hekket ved vannet. Noen få fugler januar, men allerede 11. februar oppe i ca. 30 fugler. Antallet varierte mellom 20 og 30 individer til ut i april. 12. juli økt til 96, og under høsttrekket (4. sep.) kom høyeste registrering med 105 individer. 7 par fikk frem unger.

Hybrider av grågås og kanadagås

I 1999 hekket et par med foreldre av kanadagås og grågås. Disse fikk to unger som overlede vinteren. Disse to ble sett ved vannet både senvinters og frem til midten av juni.

Et individ av grågås med hvitfarget hode holdt til ved vannet, ofte sammen med ovenfor nevnte hybrider. Individets artsopprinnelse er vanskelig å fastslå, men det kan med sikkerhet sies at det i alle fall er grågås innblandet.

Hvitkinngås

Et par overvintret for andre år på rad, antagelig fordi et av individene ikke unne fly forrige vinter. Begge kunne fly vinteren 2000-2001. Første store gruppe kom ca. 12. juli, med 50 individer, og ble en måned. Under høsttrekket om store mengder fugl, og 27. november ble 450 fugl talt opp.

Tamand

13. januar ble ett individ sett.

Gravand

19. mai hadde et par tilhold i vadedammen. Var tilstede i 3-4 dager.

Brunnakke

To individer ble sett på vårtrekket, 19. april. 3. juli ble 8 individer sett. Sent i august ble det sett 4, og seint på høsttrekket (1. nov.) ble årets høyeste antall, 31 individer, sett.

Krikkand

En enslig hunn dukket opp 20. mars og var tilstede 4-5 dager. 4 individer kom 19. april, før 10 hanner og 4 hunner kom i slutten av måneden. 1 til 4 individer gjennom hele sommeren. 24. august kom 50 individer som var årets høyeste registrering. 22. september ble siste gruppe på 6. sett.


Stokkand

Tilstede hele året og hekker. En del fugler trekker til og fra vannet i vinterhalvåret, men bestanden av vinterfugl svingte mellom 140 og 469. Utover i april sank antallet til under 100 individer. Gjennom sommeren holdt bestanden seg stabil på ca. 270 fugl, før den i august økte til godt over 300 igjen. Høyeste antall: 586, 22. september.

Stjertand

To hunner i august og ett individ hele november.

Skjeand

20. september og 1. november ble det sett tre individer.

Taffeland

To enkeltobservasjoner: 24. august (hann) og 3. desember.

Toppand

1. hann overvintret i sør. 28. mars kom 8 individer. 70-80 individer i trekktiden (april-mai). Bestanden gjennom sommeren stabilt rett over 20 individer. I slutten av juli økte antallet (140 den 24. august). Siste gruppe på 4 individer forsvant antagelig de siste dagene i november. Hekket ved vannet.

Kvinand

Første registrering var ett individ 22. mars. Økte jevnt til 36 individer 19. april. Sommerbestand på rett over 10 individer. 24. august ble det registrert 100 individer. Antallet sank jevnt utover høsten og siste gruppe på 6. ble sett 1. november.

Laksand

6. individer 19. april på trekk. 1. individ november.

HAUKER

Hønsehauk

6. desember ble to individer sett. Besøker antagelig området på formiddagen fra omkringliggende områder, og derfor registrert sjeldnere enn det reelle antallet kanskje er.

Spurvehauk

27. mars, 24. april og25. juli ble den registrert. 1, november ble 2 individer sett. Forventes å ha territoriet i nærheten og benytte vannet til jaktområde.

Fjellvåk

Sett på høsttrekk, ett individ 15. september.

FALKER

Lerkefalk

En hann observert skrikende og hevdende på Tallbergåsen 24. august.

RIKSER/TRANER

Sivhøne

Første individene ankom ca. 3. april, og bestanden økte til 13 individer i løpet av måneden. Holdt seg på et lavt nivå til midten av august. Da samlet antagelig individer fra omkringliggende områder seg. 52 individer 24. august. 15-20 individer på høsten. Siste obs. var 14 individer 1. november.

Sothøne

4 individer overvintret. Bestanden økte i løpet av mars til 35, og 47 individer ble sett i midten av april. Fra mai til nesten ut juli viste tellingene mellom 30 og 40 individer. Mot slutten av juli var bestanden av voksne og unger 164 individer. Dette holdt seg utover høsten. 152 individer 22. desember.

Vaktel

10. mai ble ett individ hørt syngende.

VADE/MÅKE/ALKER

Dverglo

Trekkgjest. Ett individ sett 24. april.

Vipe

Tre individer 19. april. Ett individ 15. mai.

Enkeltbekkasin

Trekkgjest på høsten: ett individ. 4 september.

Skogsnipe

Enkeltobservasjoner på våren og sommeren: 26. april og 9. mai, 15. mai og 25. juli.

Strandsnipe

Første observasjon 3. mai. I midten av mai ble 5 og 6 individer sett. Ett individ sett 29. mai. Hekking ikke påvist, men arten er vanlig ved vannet om våren.

Brushane

Et par observert under vårtrekket i mai.

Hettemåke

Første gruppe ankom tidlig i april (130 individer 2. april). Økte til 512 den 19. april. Gjennom mai måned holdt bestanden seg noe under 200 før vi gikk inn i en periode med store svingninger i bestanden: 432 den 12. juni til 60 individer 25. juli. Antagelig mye dagtrekk til andre områder. Hekkebestanden har gåt merkbart ned de siste år og kolonien er ustabil mhp. hekking. Spredte observasjoner på under 20 utover høsten og siste observasjon var 2 individer 1. november.

Fiskemåke

Veldig variabel bestand, som antagelig gjester vannet fra Oslofjorden. 20 individer 2. april. 0-13 individer gjennom hele sommeren. 40 observert 1. november.

Sildemåke

Gjester som regel vannet i lave antall, og nesten alltid omkring foringsplassen i sør. 15 individer 30. mai var høyeste antall.

Gråmåke

Mønsteret for gråmåka var at det kom en god del fugler under vinterhalvåret, med en topp på 100 individer i januar. Mot sommeren faller dette tallet til mellom 0 og 20, før det igjen tar seg opp sent på høsten. Gråmåkene i Osloområdet benytter flere av de store vannene til spiseområder, men overnatter og hekker ute i fjorden, som medfører store variasjoner i antall gjennom døgnet og året

Svartbak

Svartbaken er, som gråmåka en sporadisk gjest fra fjordområdene. Kun ett individ registrert i år 2000 (25. november)

Makrellterne

25. juli jaktet 3 individer ved vannet.

Rødnebbterne

3 individer 12. mai og ett individ 12. juni innom vannet.

DUER

By-/Klippedue

Selv om det foregår mye foring ved vannet svinger tilstedeværelsen av bydue enormt. Bydua er tilstede hele året. Det kan kanskje se ut som om bestanden som gjester Østensjøvannet har gått noe tilbake. Tellingene varierte mellom ingen og 70 på de faste tellingene, men noen vårdager hadde folk jeg har snakket om rapportert over 200 individer tilstede.

Ringdue

På plass allerede 2. april (6 individer). Noe færre individer seint på våren (0-20). Hekker rundt hele vannet. På høsten samlet store mengder seg for å spise på jordene, med en topp på 250 individer 24. august.

UGLER

Hornugle

Eneste ugle som er observert i vannets umiddelbare nærhet. Uglen ble observert jaktende ved Oppsalbekken i noen dager midt i juni (16.-20. juni). Kan meget mulig ha vært et hekkeforsøk.

SEILERE

Tårnseiler

Første tårnseiler sett 15. mai, fulgt av storinnrykk de nærmeste to ukene (165 sett 12. juni). Gjennom sommeren lå ant. på i underkant av 50. 8. august ble 250 individer observert.

SPETTER

Grønnspett

Hørt syngende i sørøst for det meste, hvor et par antagelig hekker. Ingen unger sett dette året.

Svartspett

Ett individ sett 1. november

Flaggspett

2 individer sett 2. mai. Ett individ ble sett ofte i august, og hele 3 4. september. Bestanden rundt vannet kan antas å være 1-3 par.

Dvergspett

Antagelig ett par ved vannet. Én obs. vår og én høst. Ble også sett tidlig på vinteren 1999/2000.

SPURVEFUGLER

Sanglerke

2. individer 19. april, under trekk. Ett individ 25. juli vitner om et mulig hekkeforsøk, for denne arten som har vist en avtagende kurve ved Østensjøvannet.

Låvesvale

Ankom antagelig 24. april. Arten jaktet over vannet daglig, med bestander som varierer mellom noen ytterst få og ca. 100. På høsten kan en se svalene overnatte i takrørskogen. De siste fuglene forlot vannet i starten av september (2. individer 4. september).

Taksvale

Kom samtidig med låvesvalene (26. april). Gjennomgående noen flere individer enn av låvesvale gjennom sommeren. De siste fuglene forlot vannet i slutten av august (3. individer 24. august).

Sandsvale

3. individer sett på trekk 19. mai.

Trepiplerke

Ett individ sett 4. sep.

Heipiplerke

Relativt store flokker besøker vannet på våren (68 individer) 19. april og 24 stykker 3. mai.

Gulerle

14 individer sett 3. mai, og noen småflokker medio mai, på trekk. Hekker ikke ved vannet.

Vintererle

Hekker sannsynlig ved vannet, og sees regelmessig (første obs. 29. mai dette året) ved innløpsbekkene i nord og sør. Siste observasjon seint i september. Antagelig 1-3 par.

Linerle

22 individer ankom 19. april. Mellom 2 og 21 individer sett gjennom sommeren. Hekker ved vannet, langs bekkene og ofte i menneskelagde konstruksjoner.

Sidensvans

Sporadisk gjest. 10 individer sett på årets nest siste dag, 30. desember.

Gjerdesmett

Første observasjon 27. mars, hekker ved vannet. Bestanden i år 2000 antas å være nær oppunder 10 par. De siste fuglene ble sett i stråvegetasjonen seint i august.

Jernspurv

Sjelden i stort antall. Ankom ca. 19. april, og det hekker antagelig 1-2 par i området. Hele 7 individer observert 3. mai.

Rødstrupe

10. april ble de første 3. hannene hørt syngende. Tellingene viser at hekkebestanden kan forventes å ligge mellom 5 og 10 par. Siste individ ble sett 1. nov.

Blåstrupe

4. september ble det sett ett individ på trekk.

Rødstjert

En rødstjert sett 30. juli. Hekket antagelig ikke ved vannet i 2000.

Buskskvett

Sees på trekk i små flokker. Én 3. mai og 4 individer 9. mai. På høsttrekket ble det sett 1-5 individer 8. august til 4. september.

Svartstrupe

Årets store bombe var svartstrupen som dukket opp ca. 14. september. Det ble sett fra ett til potensielt kanskje hele tre individer, basert på sammenligninger siden individene både ble fotografert og filmet. Det best dokumenterte funnet tilhørte antagelig underarten S.t.maura og var en hann. De to andre ble antatt og være enten maura eller rubicola/hibernans.

Steinskvett

3. mai var 14 individer på plass på plenene vest. Årlig gjest under vårtrekket. Enkeltobservasjoner 8. august og 4. september.

Ringtrost

Sporadisk gjest på vårtrekk. 8 individer sett på fotballbanen sør for Bogerudmyra 19. april.

Svarttrost

Fast hekkefugl som kan overvintre i milde vintre. Første observasjon 1. mars. Meget tidlig sangadferd i år 2000, da enkelte hanner markerte revir allerede medio mars. 2-4 individer i løpet av mars og april steg til en antatt hekkebestand på 7-10 par. 1. november ble de siste 3 individer sett dette året.

Gråtrost

Helårsfugl. 6 individer 11. februar. Midten av april opplevde en invasjon med 165 individer. Hekkebestanden i vannets umiddelbare nærhet anslås til mellom 40 og 50 par. Første november ble toppnoteringen, med 223 individer observert.

Måltrost

Vårgjest, som det ble sett 2 individer av 19. april. En enkeltobservasjon 26. juni.

Rødvingetrost

Hekkefugl, som ankom med 5 individer 10. april i år 2000. Gjennom sommeren ble det sett fra 1 til 14 individer. Hekkebestanden antas likevel å ligge på godt over 20 par, siden fuglene henter mye av føden i områder som ikke faller innunder en vanlig tellerunde ved vannet (i periferien til selve vannet).

Duetrost

Ett individ sett 12. oktober

Myrsanger

Overraskende og positivt med myrsanger ved vannet igjen. To hanner sang. Oppdaget første gang 12. juni, og ble hørt syngende i over en uke. Usikkerhet om hvorvidt det ble gjort hekkeforsøk.

Rørsanger

Første hannene hørt 9. mai. Mot slutten av måneden var antallet opp i 8 syngende hanner. Gjennom sommeren holdt antallet seg på 3-4 syngende hanner. Hekket ved vannet.

Gulsanger

En hann sang i nordlige enden av Tallbergåsen fra 12. juni og et par uker fremover.

Møller

Første hann hørt syngende 3. mai. Bestanden antatt å være ett par i år 2000.

Tornsanger

15. mai var 3 hanner på plass, og 2-3 hann ble hørt syngende gjennom store deler av sommeren. Foring av unger ble observert 8. august.

Hagesanger

Den første hannen ble hørt 19. mai, og 2-4 hanner sang ved vannet.

Munk

Ankom 25. april, og under ankomsten sang hele 14 hanner den 3. mai. Det antas at det hekker ca. 6 par i områdene umiddelbart rundt vannet, men løvskogene i tilgrensende områder har også flere par.

Bøksanger

Medio mai sang to hanner på Tallbergåsen, ikke hørt etter 1. juni. Hekking uvisst.

Gransanger

Ankom seint i april, og 2 hanner hørt i en lang periode. Antatt hekking på minst ett av individene. 8. august ble hele 6 hanner hørt.

Løvsanger

19. april sang den første hannen. 27. april sang 30 hanner og 3. mai hørtes hele 54 hanner. Bestanden gjennom sommeren varierte rundt 30 hanner. 22. september ble de siste 2 individer sett.

Fuglekonge

Forekommer i små grupper eller kun par. Registrert fra ultimo april til primo november, men overvintrer ved vannet.

Gråfluesnapper

Kun 2 individer sett i år.

Sv/hv fluesn.

Ankom seint i mai og 2 par registrert gjennom sommeren. Forekommer på Tallbergåsen.

Granmeis

4 granmeisen sett 4. november.

Løvmeis

Ett individ sett 17. desember

Toppmeis

Ikke vanlig ved Østensjøvannet, men ett individ sett på Oppsalskrenten.

Svartmeis

Forekommer sporadisk gjennom året. 24. mai ble årets første individer hørt, og ofte kan en høre et par individer på Tallbergåsen.

Blåmeis

Forekommer hele året og hekker. På de fleste totalregistreringene ble litt over 20 individer sett.

Kjøttmeis

Forekommer hele året og hekker. Antagelig i litt større populasjon enn blåmeis (30-45 par).

Spettmeis

Tilstede hele året. På det meste ble det registrert 6 individer (3. mai). Hekker i mange biotoper rundt vannet.

Trekryper

Få individer sett og hørt i år. Kan skyldes manglende registrering i barskogene omkring vannet. Bestanden antas å kunne være 1-3 par.

Nøtteskrike

Nøtteskrikene kommer som regel på høsten for å samle frø og nøtter. Første individ sett 24. august. 3-4 individer sett gjennom august og september.

Skjære

Forekommer med en fast, stor bestand. Når fjorårets kull holder sammen på vinteren kan store flokker sees: 125 individer 11. februar. Antall hekkende par ble ikke talt opp spesielt, men gjennom sommeren ble det registrert mellom 9 og 30 individer, men mange skjærer blir ikke registrert fordi de oppholder seg mellom de omkringliggende husene som ikke alltid kommer med på tellinger.

Nøttekråke

To enkeltobservasjoner i juli, og 3 individer sett 24. august.

Kaie

Sporadisk gjest. 2. individer 12. juni og 1. individ 1. november.

Kråke

Fast stor hekkebestand. Liksom hos skjære er det store vinteransamlinger (over 60 individer i mars måned). Gjennom sommeren ligger registreringene på litt i overkant av 20 individer. 50 kråker sett lille julaften.

Ravn

Sporadisk gjest fra skogområdene omkring. 2 individer 1. oktober

Stær

Første observasjon 27. mars. Økte jevnt til 54 individer i juni måned. Østensjøvannet er samlingssted for store flokker på høsten og 1100 individer ble sett 28. august. Årets siste observasjon var 2. individer 22. september.

Gråspurv

25. april var de første 7 individene på plass. Hekker i buskvegetasjonen rundt hele vannet. Bestanden antas å ligge omkring 5-8 par.

Pilfink

Hekker ved vannet i busk- og stråvegetasjonen omkring vannet. Førest individ sett 30 mai, og økte jevnt til ca. 40 individer seint på sommeren. På høsten samles betydelige flokker, og 4. september ble 167 individer sett.

Bokfink

Første hann sang 24. mars. Hekker fast ved vannet. 30 individer sett i starten av mai og sommerbestanden antas å kunne ha vært 10-15 par. 3 individer sett så seint som 1. november.

Bjørkefink

Gjester vannet i små flokker på vår og tidlig sommer. 6 individer 19. april.

Grønnfink

Tilstede hele året. Smågrupper på 3-7 individer. 23 individer sett 3. mai, og 29 individer 26. juni. Samler seg i litt større flokker på høsten. 30 individer registrert november-desember.

Stillits

Gjestet vannet gjennom hele året. 10 individer sett 2. april og flokker på 2-10 sett på sensommeren (14 sett 4. september).

Grønnsisik

Forekom hele året, men med variasjon i antall. Første observasjon var 3. individer 24. april. Gjennom sommeren ble det som regel sett 3-6 individer på en vanlig registreringsrunde. 34 individer 22. september.

Gråsisik

Overraskende få registreringer, men det samsvarer med hva som er observert ellers i regionen. Ett individ sett 24. oktober, og gjennom desember ble det observert 1-2 individer.

Brunsisik

Første året hvor denne arten ble registrert som egen art. Ble observert 15 individer 24. oktober.

Tornirisk

En enkeltobservasjon 5. mai.

Grankorsnebb

Gjest fra skogsområdene omkring. Tre individer sett 5. mai.

Dompap

Forekommer som regel i små grupper på 2-5 individer gjennom vinteren og våren (i år fra 1. mars til 24. april), mye på grunn av foring fra mennesker.

Gulspurv

Få observasjoner i år. 4 individer 1. mars og kun enkeltobservasjoner til litt ut på våren.

Sivspurv

Hekker fast ved vannet og første hann hørt syngende 27. mars. 12 territoriehevdende hanner hørt 19. april. Gjennom sommeren var det ca. 10 hanner som hevdet territorie, men på sensommeren ble det observert 12-14 hanner, så det antas at bestanden kan ha vært i overkant av 10 par